Актуалният европейски документ по отношение на личните предпазни средства е Директива 89/686/ЕИО от 21 декември 1989 г., която в България е въведена чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието […]