Пожарно досие по Наредба № 8121з-647

 

Съгласно чл. 8. (1) на Наредба № 8121з-647 за обектите се създава пожарно досие

Пожарно досие не се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души и в които броят на работещите е по-малък от 5. За тези обекти може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.

Досието се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Съдържание на пожарно досие

Документи по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта:

(чл. 9, ал. 1, т. 1.) Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.).

(чл. 9, ал. 1, т. 2.) Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1).

(чл. 9, ал. 1, т. 3.) Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.

(чл. 9, ал. 1, т. 4. ) Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

(чл. 9, ал. 1, т. 5.) Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(чл. 9, ал. 2, т. 1.) Заповед за реда за извършване на огневи работи

(чл. 9, ал. 2, т. 2.) Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения

(чл. 9, ал. 2, т. 3.) Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън

(чл. 9, ал. 2, т. 4.) Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време

(чл. 9, ал. 2, т. 5.) Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата

(чл. 9, ал. 2, т. 6.) Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време

(чл. 9, ал. 2, т. 7.) Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина

(чл. 9, ал. 2, т. 8.) Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали

(чл. 9, ал. 2, т. 9.) Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

(чл. 9, ал. 2, т. 10.) Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.

Други документи

1. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условияъа за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22.

2.Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

3.Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.) – тези инструкции трябва да Ви бъдат осигурени от „Търговци, извършващи експлоатация на ПП уреди и съоръжения”, които сте избрали да поддържат системите Ви за ПБ.

4. Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 – това се отнася за театрални зали, сцени на читалища, кинозали, оперни зали и  др.  подобни.

5. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите – това е схема на блокировките, които са реализирани в обекта.

6. Протокол/и за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12.

Примерно пожарно досие

Примерно пожарно досие с всички необходими документи (заповеди, инструкции, планове) има в ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА


28 thoughts on “Пожарно досие по Наредба № 8121з-647

 1. Здравейте,
  Бих искала да попитам, противопожарното досие трябва ли да бъде съгласувано със служител на РСПБЗН?

 2. Здравейте,
  Искам да попитам има ли точно определени условия за извършване проверка на димните детектори в сградите, т.е. всеки месец ли трябва да се извършва такава или това се определя от други изисквания и какви са те?

  • Здравейте,

   В Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. се казва, че проверките на пожароизвестителните системи се извършват в съответствие с инструкцията за експлоатация или по стандарт СД CEN TS 54–14 „ПИС, част 14:Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.
   Съответно стандартът изисква ежемесечни проверки на детекторите.

  • Здравейте,
   съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Наредба 8131з-647 (която замени Наредба Iz-2377) тези лица се определят с писмена заповед от собственика/ ръководителя на обекта.

  • Изисква ли се някаква специална квалификация на лицата извъшващи съответната проверка или могат просто да я извършват с необходимите протоколи

 3. Здр,интересува ме сервизното обслужване на пожарогасители намерих къде се кара курса ама искам да знам след курса какви документи ми трябват за да мога да изкарам лиценз и какви са изискванията за лиценза.трябва ли ми офис каква техника и т.н. а стаж за да я упражнявам сервизната дейност

  • Здравейте,

   за съжаление не разполагам с тази информация, тъй като тя е извън моята компетентност.
   Препоръчвам Ви да се запознаете с НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г.за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
   (Обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 98 от 11.12.2012 г.). Наредбата определя:
   1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност (ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ПБ;
   2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите по т. 1;
   3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства и лица за осъществяване на дейностите;
   4. организацията на дейността на търговците;
   5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

 4. Здравейте!
  Провежда ли се учебна евакуация на офис с персонал от 15 човека

 5. Здравейте!

  Искам да попитам къде може да се намери информация относно изискуемата бройка на пожарогасители в един обект? Интересуваме един магазин от около 180 кв.м с колко пожарогасители трябва да разполага?

  Благодаря!

 6. Здравейте, госпожо Иванова,

  първо искам да направя уточнение, че в наредбите за пожарна безопасност се говори за „Собственик или ръководител на обект“ и аз използвам думата „работодател“ малко условно следвайки използваната терминология по отношение на безопасност и здраве при работа.

  Отговорност на „Собственика или ръководителя на обекта“ е да бъдат определени класа по функционална пожарна опасност и на категориите по пожарна опасност на обекта.

 7. Здравейте!
  Моля, за помощ.
  По-горе Вие сте написали ,цитирам „Класът на функционална пожарна опасност на обекта се определя от работодателя „, а по Наредба Iз-1971 от 2009 по чл.247 и чл. 248 кой определя класа на пожароопасните места- може ли пак да бъде работодателят ?
  Предварително Благодаря.
  Радвам се ,че Ви открих!

 8. Kakwo trqbva da imam zakacheno do povarogasitelq w ofis za aluminieva dograma…..i ot kyde moga da si go vzema!?!Instruktaj li e,plan li e……

 9. Здравейте,
  това е само едното условие. Второто е в обекта да не пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души – например би могло персоналът да е до 5 човека, но пък да има 50 клиента – в магазин, библиотека…
  Ако са спазени и двете условия, то тогава имате нужда само от инструкция и дневник на пожарогасителите , ако са повече от пет.

  Все пак нека да припомня, че в изискванията за план за предотвратяване и ликвидиране на аварии по Наредба 7/1999 г. няма подобен минимум и трябва да имате такъв план дори и при един работещ.

 10. Много моля за малко помощ.Това , което разбирам е че за фирма до 5 човека е необходима само инструкция и дневник за контрол на пожарогасителите. Само тези документи ли ?Без заповеди и други планове ?

 11. Здравейте!
  От наредбата не разбрах кой трябва да прави ежемесечните проверки на пожарогасителите – специализирана фирма за обслужване на пожарогасители или работодателят да определи свой служител?

 12. цитат: „….Накрая, да напомня отново за ежемесечните проверки на пожарогасителите….“

  Ежемесечни или ежегодни ? Не видях такава промяна в наредбата или е техническа грешка?

 13. Честита Нова Година :)

  Задължително е всички работещи във фирмата да са запознати с плана, като това се удостоверява с подпис на всяко отделно лице. Такова е изискването на чл. 248 (5) от Наредба 7/1999 г.

  Бих искала да кажа, че въпреки големината на плана, работешите трябва да познават основните правила за поведение при бедствие или авария. Да не забравяме, че се извършва и ежегодно проиграване, което трудно би се осъществило, ако само ръководителите на звена познават поредицата от действия, които трябва да бъдат предприети.

  В такава голяма организация, най-вероятно периодичният инструктаж не се извършва само от един човек. Запознаването с плана може да се извърши по време на периодичния инструктаж.

  За новоназначените лица пък запознаването с плана е част от програмата на началния инструктаж.

  Принципно, ако има изготвена програма за начален инструктаж, в която е вписан и аварийния план като точка и има издадена заповед за определяне тема на периодичния инструктаж за „еди-коя си“ дата „Запознаване с авариен план“, би трябвало с това да са изпълнени изискванията за запознаване.

  За съжаление, проверяващите често изискват отделен документ (протокол) за запознаване, така че на практика освен посочените вече документи, е препоръчително по време на периодичния инструктаж да има подпис в книгата за инструктаж и в протокол за запознаване с аварийния план. Съответно същото и при началния инструктаж.

 14. Здравейте, ЧНГ … и успех! :)

  Имам ? на тема Авариен план:
  Запознаването на длъжностните лица с Аварийния план срещу подпис нали трябва да се разбира като реално събиране на ок. 500 подписа, когато организацията наброява толкова – броят ме безпокои, доколкото досегашната практика в нашата орг. е да се връчват само на ръководителите на звена копия от целия Авариен план срещу подпис, но това освен, че ми се струва излишно – документът е многообхватен и подробен, и не гарантира, че тези лица са запознали своите подчинени с него, което е мн. важно и изискуемо (ако правилно чета наредбата).
  Как практикувате вие?
  Благодаря предварително. Отново поздрави.

Leave a Comment