Какво трябва да съдържа пожарното досие по Наредба № 8121з-647

Наредба 8121з-647/1.10.2014 г. заменя Наредба Iз-2377.
Издадените документи (пожарно досие) по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

В чл. 8 на наредба 8121з-647/1.10.2014 г. е посочено, че за обектите се създава пожарно досие.

Пожарно досие не се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души и в които броят на работещите е по-малък от 5. За тези обекти може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.

Ето какво трябва да съдържа едно пълно пожарно досие

I. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност (ПБ) на обекта:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др. (приложение № 1 на Наредбата);

3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.

В този план се включват:
– мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
– мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
– мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

Плановете за евакуация се разработват в съответствие с приложение № 2 на наредбата за следните обекти:
– от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
– от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
– от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

II. Заповеди:

1. Заповед за реда за извършване на огневи работи.

2. Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.

3. Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън.

4.  Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, включително Дневник за изключване на електрическото захранване след работно време (по Приложение № 3 на Наредбата) – не се изисква дневник за обекти с площ до 100 m2.

5. Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата.

6. Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време.

7. Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина.

8. Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.

9. Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.

10. Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.

III. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условияъа за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22

IV. Съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – предписания, актове и др. подобни на контролния орган.

V. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.).

VI. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

VII. Протокол за проведена учебна евакуация.

VIII. Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 (разбира се, само ако имате декори:)


27 Коментара


 1. Здравейте,
  Бих искала да попитам, противопожарното досие трябва ли да бъде съгласувано със служител на РСПБЗН?

  Отговор

 2. Здравейте,
  Искам да попитам има ли точно определени условия за извършване проверка на димните детектори в сградите, т.е. всеки месец ли трябва да се извършва такава или това се определя от други изисквания и какви са те?

  Отговор

  1. Здравейте,

   В Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. се казва, че проверките на пожароизвестителните системи се извършват в съответствие с инструкцията за експлоатация или по стандарт СД CEN TS 54–14 „ПИС, част 14:Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.
   Съответно стандартът изисква ежемесечни проверки на детекторите.

   Отговор

 3. Здравеите а самата проверка кой прави на 30 дни

  Отговор

  1. Здравейте,
   съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Наредба 8131з-647 (която замени Наредба Iz-2377) тези лица се определят с писмена заповед от собственика/ ръководителя на обекта.

   Отговор

  2. Изисква ли се някаква специална квалификация на лицата извъшващи съответната проверка или могат просто да я извършват с необходимите протоколи

   Отговор

  3. Наредбата не изисква специална компететност за лицата, които са определени от работодателя да извършват визуалните проверки на пожарогасителите.

   Отговор

 4. bihte li mi izprztili edin obrazec za planovete za tekushti remonti,ne moga da gi namerq nikyde…blagodarq vi predvaritelno

  Отговор

 5. Здр,интересува ме сервизното обслужване на пожарогасители намерих къде се кара курса ама искам да знам след курса какви документи ми трябват за да мога да изкарам лиценз и какви са изискванията за лиценза.трябва ли ми офис каква техника и т.н. а стаж за да я упражнявам сервизната дейност

  Отговор

  1. Здравейте,

   за съжаление не разполагам с тази информация, тъй като тя е извън моята компетентност.
   Препоръчвам Ви да се запознаете с НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г.за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
   (Обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 98 от 11.12.2012 г.). Наредбата определя:
   1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност (ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ПБ;
   2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите по т. 1;
   3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства и лица за осъществяване на дейностите;
   4. организацията на дейността на търговците;
   5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

   Отговор

 6. Здравейте!
  Провежда ли се учебна евакуация на офис с персонал от 15 човека

  Отговор

 7. Здравейте,
  изискванията за броя и вида на пожарогасителите са посочени в Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г.

  Отговор

 8. Здравейте!

  Искам да попитам къде може да се намери информация относно изискуемата бройка на пожарогасители в един обект? Интересуваме един магазин от около 180 кв.м с колко пожарогасители трябва да разполага?

  Благодаря!

  Отговор

 9. Здравейте, госпожо Иванова,

  първо искам да направя уточнение, че в наредбите за пожарна безопасност се говори за „Собственик или ръководител на обект“ и аз използвам думата „работодател“ малко условно следвайки използваната терминология по отношение на безопасност и здраве при работа.

  Отговорност на „Собственика или ръководителя на обекта“ е да бъдат определени класа по функционална пожарна опасност и на категориите по пожарна опасност на обекта.

  Отговор

 10. Здравейте!
  Моля, за помощ.
  По-горе Вие сте написали ,цитирам „Класът на функционална пожарна опасност на обекта се определя от работодателя „, а по Наредба Iз-1971 от 2009 по чл.247 и чл. 248 кой определя класа на пожароопасните места- може ли пак да бъде работодателят ?
  Предварително Благодаря.
  Радвам се ,че Ви открих!

  Отговор

 11. Kakwo trqbva da imam zakacheno do povarogasitelq w ofis za aluminieva dograma…..i ot kyde moga da si go vzema!?!Instruktaj li e,plan li e……

  Отговор

 12. Здравейте,
  това е само едното условие. Второто е в обекта да не пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души – например би могло персоналът да е до 5 човека, но пък да има 50 клиента – в магазин, библиотека…
  Ако са спазени и двете условия, то тогава имате нужда само от инструкция и дневник на пожарогасителите , ако са повече от пет.

  Все пак нека да припомня, че в изискванията за план за предотвратяване и ликвидиране на аварии по Наредба 7/1999 г. няма подобен минимум и трябва да имате такъв план дори и при един работещ.

  Отговор

 13. Много моля за малко помощ.Това , което разбирам е че за фирма до 5 човека е необходима само инструкция и дневник за контрол на пожарогасителите. Само тези документи ли ?Без заповеди и други планове ?

  Отговор

 14. Здравейте!
  От наредбата не разбрах кой трябва да прави ежемесечните проверки на пожарогасителите – специализирана фирма за обслужване на пожарогасители или работодателят да определи свой служител?

  Отговор

 15. цитат: „….Накрая, да напомня отново за ежемесечните проверки на пожарогасителите….“

  Ежемесечни или ежегодни ? Не видях такава промяна в наредбата или е техническа грешка?

  Отговор

 16. Честита Нова Година :)

  Задължително е всички работещи във фирмата да са запознати с плана, като това се удостоверява с подпис на всяко отделно лице. Такова е изискването на чл. 248 (5) от Наредба 7/1999 г.

  Бих искала да кажа, че въпреки големината на плана, работешите трябва да познават основните правила за поведение при бедствие или авария. Да не забравяме, че се извършва и ежегодно проиграване, което трудно би се осъществило, ако само ръководителите на звена познават поредицата от действия, които трябва да бъдат предприети.

  В такава голяма организация, най-вероятно периодичният инструктаж не се извършва само от един човек. Запознаването с плана може да се извърши по време на периодичния инструктаж.

  За новоназначените лица пък запознаването с плана е част от програмата на началния инструктаж.

  Принципно, ако има изготвена програма за начален инструктаж, в която е вписан и аварийния план като точка и има издадена заповед за определяне тема на периодичния инструктаж за „еди-коя си“ дата „Запознаване с авариен план“, би трябвало с това да са изпълнени изискванията за запознаване.

  За съжаление, проверяващите често изискват отделен документ (протокол) за запознаване, така че на практика освен посочените вече документи, е препоръчително по време на периодичния инструктаж да има подпис в книгата за инструктаж и в протокол за запознаване с аварийния план. Съответно същото и при началния инструктаж.

  Отговор

 17. Здравейте, ЧНГ … и успех! :)

  Имам ? на тема Авариен план:
  Запознаването на длъжностните лица с Аварийния план срещу подпис нали трябва да се разбира като реално събиране на ок. 500 подписа, когато организацията наброява толкова – броят ме безпокои, доколкото досегашната практика в нашата орг. е да се връчват само на ръководителите на звена копия от целия Авариен план срещу подпис, но това освен, че ми се струва излишно – документът е многообхватен и подробен, и не гарантира, че тези лица са запознали своите подчинени с него, което е мн. важно и изискуемо (ако правилно чета наредбата).
  Как практикувате вие?
  Благодаря предварително. Отново поздрави.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *