4 коментара

 1. 1

  Здравейте!
  Искам да попитам, дали може да ми бъде пуснат трудов договор например на 4 часа, който не съм подписал ? С други думи, като попитах кога ще ми бъде пуснат договора ми отговориха, че вече е пуснат. Според мен не може без да съм подписал и ако ми представят договор, той ще е фалшив, но все пак питам възможно ли е !?

  Отговор

 2. Здравейте,
  мненията са противоречиви, тъй като законодателството ни не е добре изяснено или по-скоро е трудно приложимо.

  Действащата НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение
  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.) , казва, че

  „С тази наредба се определят условията и редът за
  провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“

  чл. 2 от ЗЗБУТ съответно г ласи

  Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

  Обърнете внимание – „независимо от основанието, на което се извършва работата“

  В тази връзка ето едно дело, при което е обсъждан този въпрос. Разсъжденията в него се основават на старата Наредба за инструктажите, но от нея се цитира същия текст, който виждаме и в новата наредба.

  http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2010/03-2010/0061d810/00321110.htm

  Конкретен цитат от него:

  „Неоснователно е и твърдението на жалбоподателя за несъставомерност на деянието, предвид това, че Йосифов е бил на граждански договор и на него не е следвало да се провежда такъв инструктаж. Съгласно чл.2 от Наредба № 3 същата се прилага във всички предприятия и организации независимо от формата
  на собственост и правното основание за извършване на работата. Безспорно е установено по делото, че пострадалия е извършвал дейност и е бил зает в дейности с висок производствен риск, като е работил в строителен обект, поради и което с оглед цитираната уредба на същия е следвало да бъде провеждан ежедневен инструктаж. Обстоятелството дали е работил по трудов или граждански договор в случая е без значение, тъй като наредбата изисква да бъде извършван инструктаж на лица заети в дейности с висок производствен риск, каквато е и дейността, която е извършвал в строителния обект. “

  Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ),
  работодател е не само лицето, което е в трудови правоотношение с работник или служител, но и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за организацията – накратко под изискванията на ЗЗБУТ, съответно провеждане на инструктажи, попадат и т. нар. граждански договори.

  Отговор
 3. Асенова

  Какъв е реда за провеждане на инструктаж на работници, наети с граждански договор?
  Намирам доста противоречиви отговори на въпроса.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *