Как да уведомим Инспекцията по труда за извънреден труд

С промените в ДВ, бр. 27 от 25. 03. 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ) отчитането пред Инспекция по труда на положения извънреден труд вече се извършва веднъж годишно – до 31 януари на следващата календарна година, а не всяко полугодие (чл. 149, ал. 2 – изм.)

Вижте повече за промените в ДВ, бр. 27 от 25. 03. 2014 г.

Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:

1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време – ако прекъсването й може да доведе до опасност за живота или здравето на хората и до повреждане на машини и материали;

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа и:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
Това не важи при дейности, свързани с отбраната на страната, при кризи или бедствия и при обществено неотложни работи.

Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
2. бременни работнички или служителки;
3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
4. трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
5. работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие веднъж годишно пред инспекцията по труда – до 31 януари на следващата календарна година.

Справка – чл.143 – 150 от КТ.

Изтегли уведомление на Инспекцията по труда за извънреден труд

2 thoughts on “Как да уведомим Инспекцията по труда за извънреден труд

  1. Здравейте,
    за съжаление не съм специалист по трудови правоотношения, а по здравословни и безопасни условия на труд и е възможно да Ви подведа с отговора си. Освен това предоставената информация не е достатъчна – например давате ли някаква компенсация – работи в събота, почива в понеделник, заплащате ли допълнителните отработени часове, шофьорите попадат ли в изискванията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт и др.

  2. Може ли да Ви попитам за следната ситуация – в една фирма има шофьори, които са на работа от 9 до 6 от понеделник до петък. Но понякога се налага да остават след работно време или да работят в събота и неделя (защото шефът има някаква работа). В такъв случай това трябва ли да се брои за извънреден труд?

Коментари са забранени.