Пет принципа за безопасна поддръжка

Поддръжка се извършва на всяко работно място и във всички промишлени сектори. Тя е част от ежедневните задължения на повечето работници, а не само на техниците по поддръжка и инженерите.

Работниците, участващи в дейности по поддръжка, са изложени на риск от:

 • мускулно-скелетни смущения (МСС) при извършването на дейности, които са свързани с навеждане или неудобно положение на тялото, понякога при тежки атмосферни условия (например студ);
 • кожни или респираторни болести, дължащи се на контакт с опасни вещества — смазки, разтворители, разяждащи вещества и прах, включително канцерогенни дървени прахове;
 • задушаване в тесни пространства;
 • злополуки, включително падане или удар от машинна част.

Защо поддръжката е важна

Важността на поддръжката в свързана с няколко фактора:

 • В процеса по поддръжка може да настъпи злополука/нараняване — работниците, извършващи поддръжка на машина, могат да пострадат от нараняване, ако машината се задейства внезапно; възможно е да са изложени на лъчения или опасни вещества, да ги удари движеща се част на машината, или да са застрашени от развитие на МСС.
 • Лошото качество на поддръжката на работното място може да създаде проблеми, свързани с безопасността — използването на неподходящи резервни части може да причини сериозни злополуки и наранявания на работници, както и повреда на оборудването.
 • Липсата на поддръжка на работното място може не само да намали живота на оборудването или сградите, но и да доведе до злополуки — неотстранена повреда на пода на склад например може да причини инцидент с електрокар, нараняване на шофьора и хора наоколо, а също повреда на преместваните стоки.
При дейностите по поддръжка работниците може да са изложени на риск, но липсата на поддръжка може да изложи на риск повече работници.

Но преди да продължим нататък, нека да видим какво имаме предвид под поддръжка:

Съгласно стандарта ЕN 13306 поддръжката включва

„технически, административни и управленски действия, целящи поддържането или възстановяването на оборудване, заводи, сгради или транспортни средства до състояние, в което те могат да изпълняват изискваните от тях функции , защита от аварии и влошаване на състоянието им.“

Дейностите по поддръжка включват:

 • проверка,
 • изпитване,
 • измерване,
 • подмяна,
 • настройка,
 • ремонт,
 • откриване на повреди,
 • подмяна на части,
 • сервизно обслужване и др.

Първи принцип: Планиране

Разбира се, за всяка една дейности по подръжка трябва да имаме оценка на риска. Нека припомним, че Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска изисква при идентифициране на опасностите да се отчитат необичайни операции по време на работа, както и непланирани, но предвидими събития.

В някои фирми е въведеба добра практика винаги преди специфични дейности по подръжка да се извършва бърза оценка на риска от съответния ръководител.

Какво да имаме предвид при планирането?

 • Обхват на задачата: какво е необходимо да се извърши, колко време е необходимо за задачата, как ще повлияе задачата на другите работници и дейности на работното
  място.
 • Идентифициране на опасностите: например електричество, излагане на въздействието на опасни вещества, наличие на прах/азбест, тясно пространство, подвижни машинни части, падане или пропадане, тежки предмети, които трябва да се преместват, труднодостъпни части.
 • Какво е необходимо за дейността: умения и брой работници, които да се включат в извършването на работата, какви са функциите на отделните лица (задължения за контактуване с работниците на изпълнителя или работодателя домакин, управление на задачите, на кого трябва да се докладва за евентуални проблеми), инструменти, които трябва да се използват, лични предпазни средства (ЛПС) и други необходими мерки за защита на работниците (например скеле, контролна апаратура).
 • Безопасен достъп до зоната за работа и способи за (бърза) евакуация.
 • Необходим ли е специфичен инструктаж за участващите в задачата работници и за работещите в близост до тях относно задачата

Втори принцип: Обезопасяване

Разбира се, това, което ще се изпълнява на този етап, вече трябва да е планирано в първия етап.

За какво можем да помислим:

 • Електрозахранването на оборудването, по което ще се работи, трябва да бъде изключено и да се използва договорената система за блокиране. Същото важи и за други видиве енергии.
 • Работниците трябва да гарантират, че в работната зона може да се влиза и излиза безопасно, в съответствие с плана за работа

Тук ще припомним изискванията на Наредба 7/1999 г.

При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, се осъществяват организационни и технически мероприятия за безопасност:
1. спиране на работното оборудване;
2. изключване на енергозахранването;
3. преустановяване на технологичното захранване с материали, суровини, елементи и др.;
4. реализиране на мерки против повторно включване;
5. поставяне на знаци, табели и ограждения;
6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопасяване на работното място;
7. други мерки в зависимост от опасностите, спецификата на работното оборудване или процеса.

Трети принцип: Използване на подходящо оборудване

Работниците, изпълняващи задачи по поддръжката, трябва да разполагат с подходящите инструменти и оборудване, които понякога се различават от обичайно използваните.

Например, това могат да бъдат зони, класифицирани като потенциално експлозивна атмосфер или да се работи в ограничено пространство.

Възможно е в тези зони да има повишени нива на шум, което означава, че трябва да бъдат предвидени съответните средства за защита на слуха.

Необходимите за работата инструменти и ЛПС, определени при планирането и оценката на риска, трябва да са налични (заедно с инструкции за използването им, ако това се изисква) и да се използват

Четвърти принцип: Работа съгласно плана

Планът за работа трябва да се спазва дори когато времето не достига: съкращаването на процедурите може да струва много скъпо и да доведе до злополуки, нараняване или
повреждане на имущество.

Ако се случи нещо непредвидено, може да се наложи да бъдат уведомени ръководителите и/или да се консултират други специалисти. Много е важно да се помни, че излизането извън обхвата на собствените умения и компетенции може да доведе до много сериозна злополука.

Пети принцип: Работата трябва да се проверява

С цел да се гарантира изпълнение на задачата, безопасност на поддържания обект и отстраняване на всякакви генерирани отпадъци. Когато всичко бъде проверено и обявено за безопасно, задачата може да се счита за изпълнена, блокировките — да се отстранят, началниците и другите работници — да се уведомят.

И отново ще припомним изискванията на Наредба 7/1999 г.

Ремонтирано работно оборудване се въвежда отново в експлоатация след доказване на безопасните му качества, отразени в документ, който се съхранява в досие, съгласно чл. 10.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Проверете изпълнявате ли нормативните изисквания с въпросника на ИТ „Поддръжка на работното оборудване. Ремонт и въвеждане в експолатация след ремонт.“ 

🔗 Нормативни изисквания за обезопасяване на оборудване при механични опасности

🔗 Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.