Актуализирана програма по безопасност и здраве при работа за 2013-2014

Националната програма по безопасност и здраве при работа се превърна в Актуализирана национална програма по безопасност и здраве при работа 2013-2014 г.  На 17.05.2014 г. медиите разпространиха едно и също съобщение относно това, че правителството е приело Националната програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа.

За съжаление освен ПР съобщението, не можах да открия приетата програма, но затова пък намерих нейния официален проект, който е приет от Националния съвет по условия на труд в негово заседание на 30.04.2014 г.
Актуализираната Национална програма по безопасност и здраве при работа – 2013-2014 година е разработена в изпълнение на Решение на Националния съвет по условия на труд от 18 февруари 2014 г. Срокът на действие на Националната програма по БЗР 2013 г. е удължен до края на 2014 г. и са включени нови мерки и дейности, съгласно определените приоритетни области. Както и друг път съм посочвала, начинът по който се съставя, отчита и действа с националната програма по БЗР може да бъде много добър пример за възможностите, които имаме по отношение на фирмената програма за намаляване и управление на риска.

Основната цел на програмата по традиция е „превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки“, като „Цялостната концепция на програмата е насочена към превенция преди рехабилитацията и рехабилитация преди преждевременното (ранното) напускане на пазара на труда.“. Мога да предположа, че изразена в разбираем вид концепцията е насочена към превенция, така че да не се достига до необходимост от рехабилитация (заради увреждане на здравето или нараняване) и осигуряване на възможности за възстановяване/приспособяване след увреждане на здравето или нараняване, така че пострадалият да може да продължи да работи.

Какво е свършено през 2013-а?

– Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд относно, обнародвани в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. са отчетени като извършени през 2013 г., затова ги споменавам в тази част.
– Чрез Наредба № 3 за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн. , ДВ, бр. 43 от 14.05.2013 г.) са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 г. за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри и режещи инструменти в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU.
– Изготвен е проект на Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
– През 2013 г. е представен на Европейската комисия първият Единен доклад на Република България относно практическото прилагане на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа. Докладът обхваща периода от 2007 г. до 2012 г. и е консултиран с организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище.За съжаление не мога да открия този доклад. Ще съм благодарна, ако някой колега или представител на някоя от няколкото неправителствени организации в България, свързани с безопасност и здраве при работа или от синдикалните и работодателски организации, които са го консултирали, ми помогне да бъде публикуван. От моя страна съм задала въпроса в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП.
– Инспекция по труда е направила 15 236 проверки в 10 440 предприятия от преработващата промишленост и строителството, като са констатирани 70 154 нарушения. По груби сметки това са по 5 нарушения на фирма.

Електронно подаване на декларация за трудова злополука до края на 2014 г.

С цел подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за осигурителите/ практикуващите лекари, през 2014 г. е планирано внедряването на две нови електронни административни услуги, достъпни на интернет-страницата на НОИ: “Подаване на декларация за трудова злополука” и “Подаване на бързо известие за съмнение за професионална болест”.

Национален азбестов профил

През 2014 г. се предвижда разработване на Национален азбестов профил, който ще осигури информация относно: вноса, производството и използването на азбест и азбестови продукти в страната; експонираните на азбест работещи; заболеваемостта, свързана с експозиция на азбест. Националният азбестов профил ще бъде базата за изготвянето на Национална програма за елиминиране на свързаните с азбеста заболявания.

Какви нормативни актове ще чакаме през 2014-а?

  • Наредба за условията и реда за извършване на взривни работи – тя вече е предвидена с поставения в ЗЗБУТ срок от шест месеца за публикуването й.
  • Наредба за минималните изисквания за осветление на работните места – след като в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП се появи становище, че Наредба 49.1976 г. не е действаща, органите за контрол изпаднаха в чудене какви норми да използват – наредба няма, няма в нормативен акт препратка и към стандарта, който впрочем поставя по-високи изисквания от наредбата. Можем да предположим, че бъдещата наредба ще въведе изискванията на стандарта.
  • Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите – продължават опитите за актуализиране на Наредба № 3/1987 г.
  • Актуализиране на:
  1. Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия (В-01-03-03), МХМ,1971г;
  2. Правилник за безопасност на труда при термична обработка на металите (изд. 1969г.)
  3. Правилник за безопасност на труда в предприятията, производители на пиво и малц в България (изд. 1973г.)

За актуализираните правилници ще се изготвят дипляни с резюме на най-важните разпоредби.

1 thought on “Актуализирана програма по безопасност и здраве при работа за 2013-2014”

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.