Чек лист за проверка на техническата безопасност при поддръжка на транспортни средства

Този анкетен лист е разработен от Димитър Димитров и Ердоан Хаджиев и е част от тяхната статия АНАЛИЗ НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС В ТРАНСПОРТА, публикувана в брой 1 от 2003 г. на научното списание „Механика, Транспорт, Комуникации“.

Обща безопасност

1. Осигурена ли е стабилността на машината или съоръжението главно при работата им?
2. Ако високите части на машината трябва да бъдат достигнати, предвидени ли са подходящи места за достъп и работа?
3. Машината притежава ли открити остри ръбове, които могат да причинят нараняване?
4. Извършено ли е ергономично изследване на машината от производителя (за изпълнение по поръчката и за експлоатация на машината)?
5. Съдържат ли двусмисленост означенията и надписите на командните и обслужващите табла, пиктограми и др.?
6. Разполагането на командните пултове осигурява ли на оператора възможност да наблюдава цялата зона около машината?
7. Леснодостъпни ли са зоните за снабдяване със суровини и отделянето па продукцията?

Защита от риск от механична опасност

1. Конструкцията на машината изолира ли изцяло или частично опасните механизми?
2. Зоните, в които съществуват опасности от срязване, смазване или увличане, разположени между неподвижни и подвижни или между подвижни части, закрити ли са?
3. Има ли риск от изтичане на течности, от отделяне на стърготини, прах и т. н.?
4. Всяко работно място снабдено ли е с леснодостъпни и подробни инструкции за безопасна работа?
5. Разположението и/или формата на органите за управление отстраняват ли риска от непреднамерено задействане (пуск или промяна в начина на функциониране)?
6. Възможно ли е почистването на машината да стане без риск за оператора?
7. Предвидени ли са средства, за да не могат вторичните енергии (ресори, флуиди и др.) да задвижват механизми,представляващи риск?
8. Осигурени ли са необходимите знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана?
9. Спирането на опасните движения достатъчно бързо ли става след задействане на предпазните устройства?
10. След спиране на енергозахранването възможно ли е машината да се задвижи сама по време на възстановяване на подаване на подаването на електроенергия в мрежата?
11. Осигурена ли е необходимата зона за движение на машините, съоръженията или транспортните средства?

Обезопасителни средства

1. Фиксираните ограждащи устройства трябва ли често да бъдат сваляни и/или отваряни?
2. Лесно ли се поставят на мястото им?
3. Подвижните ограждащи устройства могат ли да бъдат отваряни, когато машината е в движение?
4. Спирането на опасните движения бързо ли става след отварянето на подвижните ограждащи устройства?
5. Ограждащите устройства често ли се отстраняват или поставят настрана (става дума извън случаите на регулиране, поправка или поддръжка на машината?
6. Оплакват ли се операторите от съществуващо неудобство при някои типове обезопасителни устройства?
7. Екраните и защитните капаци затрудняват ли оператора в работата му?

Поддръжка на транспортните средства

1. Пренасянето на възлите за интервенция (управление, гресиране, регулиране, контрол и др.) извън опасните зони възможно ли е ?
2. Поставяне или подмяна на апаратурите и бързо износващите се части, възможно ли е:
– с обикновени инструменти?
– без сложни и измерителни пози?
3. Работниците, натоварени да извършват поддръжката, оплакват ли се от трудности при откриването произхода на аварията?
4. В случай на интервенция върху механизми от спирачната система, предвидена ли е защита от непреднамереното стартиране (задвижване)?
5. Извършват ли се понякога интервенции върху машината на ход?
6. Ако те не могат да бъдат избегнати, съществуват ли средства за отстраняване на експозицията на риска?

Движение на механизми

1. Достъпът до местоположението на управляващото устройство, осигурен ли е?
2. Работното място на оператора на управляващото устройство, решено ли е в ергономичен аспект( пози, видимост, ограничение на шума, на вибрации и др.)?
3. Резките движения на волана или на лостовете за управление сигнализирани ли са в случай на удар върху управляващите колела?
4. Оплакват ли се водачите от неудобства при работа с пулта за управление на возилото?
5. Осигурена ли е необходимата светлинна и звукова сигнализация на возилото?
6. Вземайки предвид едновременно характеристиките на механизма, натоварването, скоростта на движение и състоянието на почвата, водачите сигнализирани ли са за инциденти, като плъзгане, обръщане и др.?
7. В случай, когато рискът от обръщане не е могъл да бъде избегнат напълно, има ли:
– достатъчно здрава защитна кабина?
– защитна рамка на кабината?
– изходи и средства достатъчни за евакуация?
8. Има ли риск от удар на предмети и материали върху водача, пътниците или работниците, пътуващи в частта за пътници на превозното средство?
9. В случай на транспорт на тежки товари, има ли устройства за обвързване, с цел да се попречи на тяхното внезапно преместване (задвижване)?
10. В случай на неизправност на устройства за намаляване на скоростта и за спиране, има ли защитни устройства изцяло независими от основните спирачки?
11. Превозното средство спира ли автоматично, ако оператора загуби контрол?
12. Може ли превозното средство да бъде използвано от неоторизирани лица?
13. Има ли алармено устройство-светлинно или звуково?
14. Превозното средство използвано ли е понякога в условия, различни от тези, за които е създадено?
15. Пътищата за движение на превозните средства, осигурени ли са с маркировка и сигнализация, с оглед да бъдат избегнати рисковете от сблъскване с други такива или с персонала?
16. Товарно разтоварните площадки добре ли са нивелирани?
17. Имат ли те достатъчно ширина, за да позволява преместването на превозното средство и неговия товар, с достатъчен маневрен ход?
18. В случай на транспортно средство, придружавано от водач-пешеходец, скоростта на средството превишава ли тази на нормалния ход на водача:
– в ход преди возилото?
– в ход след возилото?
19. Риск от изделия, заготовки, материали и товари, премествани с машини, съоръжения и транспортни средства?
20. Достъпът до работното място на водача улеснен ли е и установен ли е по сигурен начин?
21. Работното място на водача подредено ли е в ергономичен аспект (комфорт на седалището, работна поза, видимост, комуникации)?
22. Оплаква ли се понякога водача от това, че не може да наблюдава цялата зона на движение на товарите?
23. Повдигателният механизъм използван ли е понякога от неоторизирани лица?
24. Опасности: сблъскване, удар, неконтролирано преместване на товарене, приплъзване:
– сигнализирани ли са?
– има ли предупреждаващ знак?
25. Повдигателните механизми използвани ли са понякога с:
– по-тежки товари от допустимите товари?
– кабели и вериги, притежаващи коефициент на използване над допустимия?
26. Съоръженията и средствата за повдигане изчислени ли са да избегнат ненавременен (изненадващ) удар на товара?
27. Има ли по транспортните средства следи от удари, корозия, абразивно действие и др.?
28. Кабелите и веригите напускат ли понякога инцидентно макарите и барабаните?
29. Въжетата и принадлежностите към тях трябва ли често да се подменят?
30. Има ли лица или механизми работещи или движещи се в зоната, в която е възможно да бъдат омотани или увлечени от движещите се товари?
31. Има ли устройства, препятстващи свободното падане на товара в случай на намаляването (пълно или частично) на енергозахранването?
32. Има ли ефикасни ограничителни устройства ( ограничители на товара или на моменти на силата)?
33. Съществуват ли ефикасни устройства, ограничаващи движенията на повдигане, на преповдигане, на преместване, на въртене)?
34. Има ли риск от съприкосновение между този повдигателен механизъм и други съседни?
35. Повдигателният механизъм използван ли е от време на време за изкачване или транспортиране с изкачване на персонала?

Организация

1. Попадали ли са работниците в обстоятелства, по време на работа с машината, при което са имали чувството, че са се разминали съвсем близо с опасността?
2. Взети ли са организационно-технически мерки с оглед тези обстоятелства да не се повтарят?
3. На работното място има ли инструкция за безопасност?
4. Поддръжката и прегледът на всяка машина извършва ли се регулярно, в съответствие с инструкциите на производителя?

Обучение

1. Операторите овладяват ли коректно функционирането на машините?

Превантивна поддръжка

1. Доброто състояние и точното функциониране на отделните елементи на машината изпитват ли се редовно?
2. Вземат ли се незабавно мерки за отстраняване на повредите и допуснатите нарушения в техническата безопасност?

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с автомобили

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.