Какво трябва да знаят живущите/етажната собственост в сгради с монтирани асансьори

Знаете ли дали на всеки десет дни асансьорът във вашия вход бива проверяван? Колко често ползвате асансьор без осветление или със счупено стъкло на врата? И извън работното ни място, асансьорите продължават да са съоръжения с повишена опасност и подлежат на същия контрол. Поради тази причина днес реших да обърна внимание на безопасността извън работното място, свързана с експлоатация на асансьорите. Разбира се, описаните изисквания трябва да бъдат спазвани и за асансьори във фирмена сграда.

От средата на 2009 г. техническите прегледи на всички асансьори в жилищни сгради (независимо от етажността на сградата) се извършват от лица, лицензирани от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на асансьори (регистъра на лицата се намира тук).

Тези прегледи трябва да се извършват не по-рядко от веднъж на 36 месеца, като етажните собствености свободно могат да изберат лицето, което да извършва прегледите. Отношенията между етажната собственост и лицензираното лице се уреждат посредством договор по общите правила на гражданското право.

Съгласно специалната нормативна уредба изборът на лицензирано лице по всяко време може да бъде променен, но реализирането на тази възможност зависи и от условията, заложени в договора между етажната собственост и лицензираното лице.

Задължение на етажната собственост като ползвател на асансьора е да не допуска експлоатацията на асансьор, когато са минали повече от 36 месеца от последния периодичен технически преглед и не е извършен последващ такъв.

Друго задължение на етажната собственост е да има сключен договор с лице, което да извършва текущата поддръжка на асансьора – лицата (фирми), които имат право да извършват такава дейност се вписват в регистъра на ДАМТН.

Не трябва да се допуска асансьорът да работи без наличието на валиден договор за поддръжката му. Етажната собственост сама избира лицето, което ще поддържа асансьора, при пълна свобода на договарянето и може да прекрати договора по общите правила на гражданското право, респективно да сключи договор с друго лице.

Лицата, които поддържат асансьорите, също както и етажната собственост, имат задължението да не допускат експлоатация на асансьорите, които поддържат, когато са минали повече от 36 месеца от последния периодичен технически преглед и не е извършен последващ такъв.

Освен това нормативната уредба ги задължава да извършват функционални проверки за изправността и действието на асансьорите и предпазните им устройства на всеки 10 дена и да вписват резултатите от тях в дневник на асансьора, както и задължително да спират асансьора до отстраняването на неизправности като:
– движение на кабината при отворена шахтна врата или отворена кабинна врата (когато има пътници или товар в кабината);
– незаключена шахтна врата, когато кабината се намира извън зоната на спирката;
– счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
– неизправни или неработещи предпазни устройства, защити и блокировки на асансьора;
– липса на осветление в кабината;
– отклонение от точността на спиране на кабината и др.

Асансьорите, които са монтирани след 2007 г., задължително трябва да имат устройство, което да отговаря на изискванията на Директива 95/16/ЕО на Европейския съюз, която е въведена у нас с наредба. Съответствието с тези изисквания се осигурява чрез извършване на оценяване на съответствието по време на производството и монтажа на асансьора и се удостоверява чрез поставяне на маркировка за съответствие СЕ в кабината на асансьора. До маркировката СЕ трябва да има поставен номер, който идентифицира лицето, което е участвало в оценяването на съответствието.

Източник: http://damtn.government.bg

3 мнения за “Какво трябва да знаят живущите/етажната собственост в сгради с монтирани асансьори”

 1. Поради проявн от читателите интерес, допълвам статията с още малко информация, свързана със задълженията на лицата, които поддържат асансьорите.

  Съгласно чл. 12 от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори лицата, които поддържат асансьори, поставят в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, здраво закрепена табела, която съдържа:
  1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
  2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
  3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

  Съгласно чл. 9. (1) от Наредбата лицата, които поддържат асансьори, са длъжни още да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите;
  да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите – да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината и да оказват помощ при аварии и злополуки, като аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от получаването на сигнал за настъпване на описаното събитие.

  Отговор
  • Добър ден, Деяна
   Приятно ми е, казвам се Тодор Бойчев.
   В сградата, където живея има две асансьорни съоръжения. Едното е с малка товароносимост, а другото е с голяма товароносимост, условно казано.
   Асансьорът с голяма товароносимост не работи, поне 5 години. Говорих с ДАМТН, откъдето ми указаха, че с ЕС са се сключвали два вида договори. Един с лице, с лиценз за технически контрол и друг договор за обслужване на асансьорното съоръжение.
   Това, така ли е, че Етажната собственост следва да е в договорни отношения с два субекта, един, като лиценз за технически контрол на съответния асансьор и друг, за обслужване на асансьора?

   Отговор
   • Здравейте,
    Точно така – трябва да има един договор с лице за поддръжка и един за технически надзор (извършване на годишен технически преглед). Второто в наредбата е описано като „регистрация пред орган за технически надзор“.
    Задължение за договор за поддръжка:
    Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г., доп. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.
    Задължение за осигуряване на технически надзор
    Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни в 20-дневен срок след издаването на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства да ги регистрират пред:
    2. избран от тях орган по чл. 18, т. 2 – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от орган по чл. 18, т. 2. (заб. за асансьорите в жилищни сгради).

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.