Осигуряване на аварийно и евакуационно осветление

Тази статия е с автор Инж. Камен Грозданов и е публикувана в специализираното издание SOS112, бр. 2, 2014 г.

Целта на аварийното и евакуационно осветлението е:

– да се освети посоката на евакуационния път по цялата му дължина, за да се осигури преминаване до и през изходите, отвеждащи до безопасно място;
– да осигурява осветяването на противопожарните кранове, сигнални бутони и др.
– да осигури безпрепятствено извършване на действията, свързани с безопасността на хората и имуществото при аварийни условия.

Аварийно евакуационно осветление е част от аварийното осветление, която осигурява осветеност за безопасност на хората, напускащи мястото или опитващи се да завършат потенциално опасни процеси, преди да напуснат място.

Аварийно работно осветление е част от аварийното осветление, която дава възможност нормалните дейности да продължат без съществени промени.

Аварийно осветление е предвидено да се използва, когато захранването за нормалното осветление отпадне.
Евакуационно осветление – това е част от цялостната система за осветление, която продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното светление.

Чрез евакуационното осветление се постига: Осветление в зоната на работното място и на евакуационните пътища в продължение на един час. Обозначаване на евакуационния път чрез знаци за изход (фиг. 1).

evakuacionno-osvetlenie-fig1

За да се осигури видимостта при евакуацията, аварийните осветители се инсталират най-малко на 2 m над пода. Обозначителните знаци за изход (най-често използван е знак изобразяващ „бягащ човек”) се инсталират на всеки изход и по дължината на целия евакуационен път.

Аварийно евакуационно осветление се разполага:

– над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;
– за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;
– в близост до площадките между етажите и междинните нива;
– при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;
– при промяна на котата на пътя в проходи и коридори (стъпала);
– във всяка пресечна точка на коридорите;
– извън и в близост до крайния евакуационен изход;
– в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;
– в близост до местата за разположение на уреди за пожарогасене и на бутони за пожароизвестяване.

Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.

Захранването на евакуационното и аварийното осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване. Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час.

Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s – пълната осветеност. Хоризонталната осветеност не трябва да е по-малко от 0.5 lux на височината на пода в свободните централни площи, което изключва 0.5 m по протежението на границите на помещението.

Осветеност на места с висок риск:

– хоризонталната осветеност не трябва да е по-малко от 10% от необходимото нормално осветление за определеното помещение, но също така не трябва да е под 1, но също тaка не трябва да е под 15 lux;
– съотношението между минималната осветеност и средната осветеност не трябва да е под 0.1 lux;
– минималната продължителност на светене на аварийните евакуационни осветители при авариен режим трябва да е поне 1 h;
– аварийното осветление трябва да достигне цялата си стойност до 0.5 s.

За евакуационно осветление се взема под внимание само директната светлина върху по-върхността на евакуационния път. Отражението от стените и тавана се пренебрегват.

Специфициране на дистанцията от която се наблюдават знаците за изход максималната дистанцията от която се наблюдава знака за изход е:
d = s. p
d – максимална дистанция;
p – височина на пиктограмата.
Ако знак – лепенка трябва да се забелязва от 10 m : 1000 sm = 100.Р или Р = мин. 10 sm.
s – е константа: 100 за осветени отвън и 200 за тези със собствен светлоизточник (фиг. 2).

evakuacionno-osvetlenie-fig2

Нормативни позовавания

Аварийно работно осветление се изисква за строежите от всички класове на функционална пожарна опасност, в помещенията със системи и апарати, осигуряващи безопасността на строежа, както и на хората в
него, в кабините на асансьорите.
Не се изисква аварийно работно осветление на многофамилни еднофамилни жилищни сгради. За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на многофамилни еднофамилни жилищни сгради, при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50, както и във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение еднофамилни жилищни сгради, независимо от броя на пребиваващите, се изисква аварийно евакуационно осветление.

Означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават
съгласно изискванията на Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Аварийното евакуационно, и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Проверки

Проверката и обследвания на аварийните системи се извършва
– ежедневно;
– месечно;
– годишно.
Всички проверки трябва да бъдат описани в дневник.

Ежедневната проверка включва: визуална проверка на осветителите. Визуалната проверка установява дали на индикатора на всеки осветител, показва, че зарядното захранване към батериите е налице и че лампите
функционират.

Месечната проверка включва: всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период достатъчен да се провери, че всеки един от тях работи при авариен режим. След проверката в авариен режим, осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След това трябва бъде направена нова проверка за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице. Тези проверки служат и за разреждане и зареждане на батериите. Ако това не се извършва редовно, живота на батериите намалява рязко (многократно).

Годишната проверка включва: всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период от време, за който аварийното осветление е проектирано (примерно 1 час). Проверява се дали в края на този период всички осветители работят. В края на периода за инспектиране в авариен режим осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След което трябва бъде направена нова проверка на всеки от осветителите, за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице.

Поддръжка на аварийното осветление:

аварийните осветители с автономно захранване изискват значително по-големи разходи за поддръжка, поради следните причини: животът на батериите, вградени в аварийните осветители, според БДС EN стандартите трябва да бъде 4 години. Това се постига при условие, че осветителите са качествени и се извършва редовно инспектиране, свързано с частично разреждане на батериите поне веднъж месечно и цялостно веднъж годишно.

Честа практика е светещият евакуационен знак да се смята за евакуационно осветление, с което се нарушава пожарната безопасност при наложителна евакуация. Евакуационният знак няма нужната осветеност,
(необходимото нормално осветление за определеното помещение, но също тъка не трябва да е под 15 lux; съотношението между минималната осветеност и средната осветеност не трябва да е под 0.1).

Литература:
1. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2010.
2. Наредба Iз2377, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти, 2011.(бел. Otgovori.Info: Заменена с Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите)
3. БДС EN 1838:2005 Приложно осветление. Аварийно евакуационно осветление.(бел. Otgovori.Info: Заменен с БДС EN 1838:2013)
4. БДС EN 50172: 2006 Системи за осветление при авария.
5. БДС EN 50171: 2006 Централни системи за електрозахранване.
6. БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление.(бел. Otgovori.Info: Заменен с БДС EN 60598-2-22:2014)
7. Safety Luminaires and, Safety Lighting Systems. Catalogue 810.
8. Димитров Ст. Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради, Албатрос, 2007.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Осигуряване на аварийно и евакуационно осветление”

  1. Здравейте,

    Бихте ли ми казали през колко метра се поставят евакуационните табели – exit.

    Поздрави,
    Антоанета

    Отговор