Безопасна работа с разтворители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако сте експонирани на разтворители, те могат, в зависимост от обстоятелствата, да повлияят на Вашето здраве по много начини. И в някои случаи – много тежко.

Какво е разтворител?Много химични вещества, които се използват за разтваряне или разреждане на други вещества или материали, се наричат “разтворители”. Промишлените разтворители са често смеси от няколко отделни вещества. Те могат да бъдат срещнати под различни търговски имена.

Къде се използват разтворителите?

Най-вероятно ще бъдете експонирани на разтворители, ако работите в следните производства, където те се използват изключително много:
• Инженеринг
• Строителство
• Производство на химически вещества и препарати
• Печатарство
• Каучукова промишленост
• Производство на пластмаси
• Фармацевтична промишленост
• Производство на обувки
• Производство на текстил
• Производство на хранителни продукти
• Дървообработване
• Химическо чистене
• Производство на бои
• Производство на мастила

Могат да бъдат срещнати в различни продукти, например:
• Материали за почистване и обезмасляване
• Средства за почистване на бои
• Бои, лакове, байц
• Лепила
• Мастила и препарати за чистене на мастила
• Пестициди
• Тоалетни продукти

Как могат разтворителите да повлияят на здравето ми?

Различните разтворители могат по различен начин да въздействат върху здравето Ви. Някои ефекти, явяващи се след краткотрайна експозиция разтворители, са:
• Дразнене на очите, белите дробове и кожата;
• Главоболие;
• Гадене;
• Световъртеж;
• Замайване;
Загуба на съзнание и дори смърт могат да настъпят в резултат на експозиция на много високи концентрации на пари от разтворители.

Когато сте под въздействие на разтворители има много голяма вероятност от злополука.
Може да има и здравни ефекти, явяващи се след многократна или продължителна експозиция на определени разтворители. Един от тях е дерматитът. Други възможни здравни ефекти варират според разтворителят, на който сте били експонирани.

Как могат разтворителите да проникнат в тялото ми?

• При вдишване на пари;
• При контакт с кожата и преминаване през нея;
• При поглъщане на течни разтворители.

Какви предпазни мерки трябва да вземам?

• Колкото повече знаете за разтворителите и необходимите предпазни мерки, които трябва да вземете, толкова по-голяма ще е безопасността Ви. Ето затова е толкова важно да получите информация и обучение.
• Убедете се, че работодателят Ви запознава подробно с опасностите, свързани с всеки разтворител, който използвате, предпазните мерки, които трябва да вземате при използването му и процедурите при инцидент или авария.
• Прочетете информационните листове за безопасност на доставчика и етикетите на опаковките и следвайте съветите, дадени в тях. При нужда поискайте разяснения от работодателя си.
• Попитайте дали не могат да се използват материали без разтворители или по-безопасни разтворители.

Контрол върху отделянето на пари

• Използвайте в пълна степен вентилационните съоръжения, осигурени от работодателя Ви за премахване на парите от работното Ви място.
• Докладвайте на Вашия работодател за всяко повредено или дефектно вентилационно оборудване или предпазно средство.
• Носете личните предпазни средствата за дихателна защита, осигурени от работодателя Ви. Пазете предпазните средства на чисто място. Убедете се, че се пазят чисти и годни за използване.
• Използвайте възможността за естествено проветряване, където е възможно, чрез отваряне на врати и прозорци.
• Предотвратявайте ненужно изпаряване на разтворители чрез използване на необходимото минимално количество, затваряне на съдовете и използване на запечатани съдове за отпадъци, съдържащи разтворители.
• Не оставяйте изцапани с разтворители парцали около себе си.

Контакт с кожата
• Избягвайте контакт на кожата с разтворители и продукти, съдържащи разтворители като носите подходящо предпазно облекло (ръкавици, престилка, очила или маска за лице и др.), когато е необходимо.
• Не използвайте разтворители за сваляне на боя, мазнина и други от кожата си.

Други предупреждения
• Не яжте и не пушете в зони, в които има разтворители.
• Измивайте се добре след работа с разтворители преди хранене или пушене.
• Не пушете, не заварявайте, палете огън или не използвайте открити източници на светлина в области, в които може да има пари от хлорсъдържащи разтворители, тъй като могат да се отделят силно токсични газове.

Работа в затворени пространства (ограничени пространства)

Вашият работодател би трябвало да е проверил дали не може да се създаде организация на работата без влизане или работа в затворени пространства. Когато това е неизбежно, трябва да се спазва безопасна система на работа и да се планират подходящи процедури, които да се спазват в случай на авария.
При работа в затворени пространства трябва да се вземат специални предпазни мерки, за да се избегне експозиция на разтворители. В затворени пространства като резервоар, шахта, кабина, малка стая или превозно средство парите от разтворителите не могат лесно да излязат и могат много бързо да достигнат опасни и дори фатални концентрации. Бъдете внимателни, когато има възможност да се отделят отровни, взривоопасни или пожароопасни пари.

Основните предпазни мерки при работа в затворени пространства са:
• Не използвайте материали, съдържащи разтворители, освен ако работното място е добре вентилирано и разполагате с подходящи средства за дихателна защита, когато това е необходимо.
• Не влизайте в затворени пространства, където може да има пари от разтворители, освен ако Вашият работодател е осигурил безопасността чрез вентилиране на пространството и проверка за замърсяването на въздуха или чрез други специфични предпазни мерки.

Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Health and Safety Executive, Великобритания, който може да бъде открит на Интернет адрес http://www.hse.gov.uk/pubns/indg273.pdf

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.