Безопасна работа с разтворители

Разтворителите използваме и вкъщи, но знаете ли, че те могат, в зависимост от обстоятелствата, да повлияят на вашето здраве по много начини. И в някои случаи – много тежко.

Какво е разтворител?

Много химични вещества, които се използват за разтваряне или разреждане на други вещества или материали, се наричат “разтворители”.

Промишлените разтворители са често смеси от няколко отделни вещества. Те могат да бъдат срещнати под различни търговски имена.

Къде се използват разтворителите?

Най-вероятно ще бъдете експонирани на разтворители, ако работите в следните производства, където те се използват изключително много:

 • Инженеринг
 • Строителство
 • Производство на химически вещества и препарати
 • Печатарство
 • Каучукова промишленост
 • Производство на пластмаси
 • Фармацевтична промишленост
 • Производство на обувки
 • Производство на текстил
 • Производство на хранителни продукти
 • Дървообработване
 • Химическо чистене
 • Производство на бои
 • Производство на мастила

Разтворители се срещат и в  различни продукти като: 

 • Материали за почистване и обезмасляване
 • Средства за почистване на бои
 • Бои, лакове, байц
 • Лепила
 • Мастила и препарати за чистене на мастила
 • Пестициди
 • Тоалетни продукти

Как могат разтворителите да повлияят на здравето?

Различните разтворители могат по различен начин да въздействат върху здравето Ви.

Някои ефекти, явяващи се след краткотрайна експозиция разтворители, са:

 • Дразнене на очите, белите дробове и кожата
 • Главоболие
 • Гадене
 • Световъртеж
 • Замайване

Характерно за разтворителите и продукти с високо съдържание на разтворител е, че се класифицират като  „Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3“ (STOT-SE 3) с предупреждение за опасност „Може да причини сънливост или световъртеж„.

Ефектът е добре визуализиран със следното филмче на НАПО:

Загуба на съзнание и дори смърт могат да настъпят в резултат на експозиция на много високи концентрации на пари от разтворители.

Когато сте под въздействие на разтворители има много голяма вероятност от злополука.

Може да има и здравни ефекти, явяващи се след многократна или продължителна експозиция на определени разтворители. Един от тях е дерматитът.

Други възможни здравни ефекти варират според разтворителят, на който сте били експонирани.

Как могат разтворителите да проникнат в тялото?

 • При вдишване на пари.
 • При контакт с кожата и преминаване през нея.
 • При поглъщане на течни разтворители.

Какви предпазни мерки трябва да вземам?

 1. Колкото повече знаят работещите за разтворителите и необходимите предпазни мерки, които трябва да вземат, толкова по-голяма ще е безопасността им. Ето затова е важно да се осигури информация и обучение.
 2. Друго характерно свойство на разтворителите е, че се класифицират като запалими. Ето защо е важно да има процедури при инцидент или авария.
 3. Осигуряването на вентилационни съоръжения ще спомогне за премахване на парите от работното място.
 4. Използваните лични предпазни средствата за дихателна защита трябва да са подбрани за защита от пари на разтворители (маската за еднократна употреба не пази!). Те трябва да се поддържат чисти и годни за използване.
 5. При използване на разтворители или продукти с разтворител в помещения без вентилация, да се използва възможността за естествено проветряване, където е възможно, чрез отваряне на врати и прозорци.
 6. Предотвратявайте ненужно изпаряване на разтворители чрез използване на необходимото минимално количество, затваряне на съдовете и използване на запечатани съдове за отпадъци, съдържащи разтворители.
 7. Не оставяйте изцапани с разтворители парцали около себе си.
 8. Избягвайте контакт на кожата с разтворители и продукти, съдържащи разтворители като носите подходящо предпазно облекло (ръкавици, престилка, очила или маска за лице и др.), когато е необходимо.
 9. Не използвайте разтворители за сваляне на боя, мазнина и други от кожата си.

Други предупреждения
• Не яжте и не пушете в зони, в които има разтворители.
• Измивайте се добре след работа с разтворители преди хранене или пушене.
• Не пушете, не заварявайте, палете огън или не използвайте открити източници на светлина в области, в които може да има пари от хлорсъдържащи разтворители, тъй като могат да се отделят силно токсични газове.

Разтворители и работа в ограничени пространства

Когато влизането в ограничено пространство е неизбежно , трябва да се спазва безопасна система на работа и да се планират подходящи процедури, които да се спазват в случай на авария.

При работа в ограничени пространства трябва да се вземат специални предпазни мерки, за да се избегне експозиция на разтворители.

В ограничено пространство като резервоар, шахта, кабина и др. парите от разтворителите не могат лесно да излязат и могат много бързо да достигнат опасни и дори фатални концентрации.

Бъдете внимателни, когато има възможност да се отделят отровни, взривоопасни или пожароопасни пари.

Основните предпазни мерки при работа в ограничени пространства са:

 • Не използвайте материали, съдържащи разтворители, освен ако работното място е добре вентилирано и разполагате с подходящи средства за дихателна защита, когато това е необходимо.
 • Влизайте в ограничени пространства, където може да има пари от разтворители, само при осигурено вентилиране на пространството и проверка за замърсяването на въздуха или чрез други специфични предпазни мерки.

Макар че използваме разтворителите често и вкъщи, то на работното място отговорност за инциденти и увреждане на здравето носи работодателят и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

Освен това, нашият опит показва, че разтворителите на някои производители съдържат голямо количество толуен, който се класифицира и като токсичен за репродукцията.

Ако искате да сте сигурни, че сте предприели всички необходими мерки както за безопасната работа, така и за безопасното съхранение, то в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите всичко необходимо (указания и документи), с което лесно да се справите с предизвикателствата на химията в работата:

Опасни химични вещества и смеси

 

Използвана е иформация от: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg273.pdf

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.