Безопасна работа на летища

Работата на летища излага работещите на широк диапазон от опасности, много от които са присъщи само за тази област.

Съществуват много фактори, които трябва да се вземат предвид, за да се извърши работата безопасно и да се избегне нараняване на всички места, където се обслужва въздушното движение.

Тази статия е част от ръководство за здравословни и безопасни условия на труд за митнически и данъчни органи, разработено от Европейската комисия. Правилата обаче, са валидни за всеки един служител, чиято дейност е свързана с достъп и работа на летища.

Опасности при работа на перона

Най-сериозните опасности, свързани с работата на летища, се срещат на перона, където не трябва да се работи или които не бива да се прекосяват, освен ако е абсолютно необходимо.

Проверете дали е нужно предварително разрешение от летищния оператор — например в маневрената площ.

Необходимо е да спазвате местните насоки за безопасност и да сте наясно по-специално със следните опасности:

Движещо се въздухоплавателно средство

Помнете, че въздухоплавателното средство не може да спре толкова лесно или бързо, колкото пътните превозни средства, дори когато се движи бавно преди излитане и след кацане или бива теглено с ниска скорост.

Видимостта на пилота към пистата също може да е граничена.

Въздухоплавателните средства винаги имат предимство.

Предпазни мерки

Никога не ходете или управлявайте превозно средство пред движещо се въздухоплавателно средство.

Ако трябва да пресечете перона, когато въздухоплавателното средство се движи бавно, трябва да го изчакате да отмине и да пресечете на разстояние зад него.

Обикновено на пистите за излитане и кацане е забранено за превозни средства.

Движещи се превозни средства

На перона може да има много други видове превозни средства, като:

  • влекачи за теглене на въздухоплавателни средства,
  • подвижни стълби за самолет,
  • цистерни за гориво,
  • камиони за багаж,
  • превозни средства за обработка на багажа,
  • превозни средства за спешни случаи.

Въпреки че тези превозни средства не трябва да се движат с висока скорост, може да не ги чуете как се приближават поради шума от въздухоплавателните средства.

Някои от тях са електрически и не издават никакъв шум. За други маневрирането може да е трудно.

Тъй като на перона превозните средства не винаги спазват „правилата за движение по пътищата“, те могат да бъдат особено опасни.

Ако управлявате служебно превозно средство, може да имате нужда от допълнително обучение и специален изпит, за да ви бъде разрешено да шофирате в определени летищни зони.

Предпазни мерки

Най-добрият начин за избягване на удар от движещо се превозно средства е да внимавате, да се ослушвате и да се оглеждате, особено когато излизате на пистата от сгради или навеси.

Обикновено сигналното облекло е задължително във всички външни зони на летищата.

Когато на земята има маркирани безопасни зони или пешеходни пътеки, трябва винаги да ги използвате, но помнете, че при ограничено пространство в близост до тях маневриращите въздухоплавателни средства или превозните средства в възможно да не могат да избегнат пресичането на тези линии, затова бъдете бдителни.

Двигатели и перки на въздухоплавателни средства

Двигателите на въздухоплавателните средства са особено опасни. Трябва да стоите на голямо разстояние от тях — особено когато работят или има вероятност да заработят.

Всички двигатели на въздухоплавателните средства създават всмукване, което може да ви издърпа към него.

Тази опасност съществува както отпред, така и встрани от двигателя. Това е известно като „зоната на поглъщане“ и може да е смъртоносно.

Двигателите предизвикват така също струя от въздушните перки или струя от отработените газове (реактивни двигатели). При тези процеси може да се отделят голяма топлина и енергия на значителни разстояния.

Известно е, че енергията може да измести друго оборудване или да разруши прозорците на превозни средства. Понякога изобщо не можете да видите въртящите се перки.

Предпазни мерки

Стойте настрана от двигателите на въздухоплавателни средства.

Ако е необходимо да се приближите до тях, трябва да го направите, когато двигателите са изключени, странично на въздухоплавателното средство, но далеч от двигателите — не отпред или отзад.

Винаги изчаквайте на колелата да се постави спирачен клин.

Ако трябва да пресечете от едната страна на въздухоплавателно средство до другата, трябва да го заобиколите покрай:

  • задната страна на витлови въздухоплавателни средства (внимавайте дали и отзад има перки), или
  • предната страна на реактивни въздухоплавателни средства, в случай че двигателите бъдат запалени неочаквано.

Помнете: НИКОГА не ходете в близост до въздухоплавателно средство, докато двигателите му работят.

Носещи винтове на хеликоптери

Роторните лопати се наклоняват надолу, когато се въртят — дори при доста високи скорости — като могат също така да отделят опасна струя надолу, която може да ви отнесе или да премести други предмети в близост.

Това е опасно както когато въздухоплавателното средство е неподвижно, така и когато се движи.

Може да има риск от нараняване също така от отделените топлина и изпарения от двигателя.

Задните ротори се въртят с изключително високи скорости и може да е почти невъзможно да бъдат забелязани. Това ги прави много по-честа причина за нараняване от носещите винтове.

Прах и дори много по-големи предмети могат да бъдат засмукани във въздуха и издухани настрани със значителна сила.

Предпазни мерки

Не приближавайте хеликоптера, докато екипажът не ви даде сигнал, че това е безопасно.

Винаги приближавайте от хеликоптера от позиция „на един часа“ (ако лицата на пилотите са в позиция „на дванадесет часа“).

През цялото време се навеждайте и не забравяйте да свалите аксесоарите за глава, които не са безопасни, и да обезопасите всички нестабилно закрепени елементи.

Шум от въздухоплавателни средства

Продължителната експозиция на шум от въздухоплавателни средства може да доведе до сериозно увреждане на слуха ви.

Реактивните двигатели създадат високочестотен шум до 120 децибела, който е достатъчен, за да причини постоянно увреждане, ако сте особено близо или изложен на него продължително време.

Помнете: шумът от въздухоплавателни средства би могъл да заглуши шума от приближаването на други въздухоплавателни или превозни средства.

Предпазни мерки

Винаги трябва да носите предпазни средства за защита на слуха, за предпочитане предпазители за уши (антифони), когато работите на перона.

Някои зони са определени като зони за задължително носене на предпазни средства за ушите и трябва ясно да бъдат обозначени като такива.

Трябва да се опитате също така да ограничите времето, което прекарвате в шумна среда — дори когато носите предпазни средства за защита на слуха. Продължителната експозиция на по-ниските нива на шум може да е дразнеща, а може и предпазителите за уши да са неудобни за продължително носене.

Помнете: когато носите предпазни средства за защита на слуха може не успеете да чуете приближаваща се опасност — оглеждайте се постоянно.

Въздействие на шума върху здравето и безопасността

Общи опасности

Подхлъзвания и падания — перонът обикновено е гладък, затова когато е мокър или заледен, той може да е хлъзгав. Маслата или малките разливи на гориво също биха могли да го направят хлъзгав и при добри атмосферни условия.

Винаги носете одобрения вид обувки. Внимавайте, когато е мокро или студено, и се оглеждайте за разливи.

Осветление — някои зони на летището може да не са осветени добре, за да се избегне дезориентиране на въздухоплавателното средство при подход за приземяване. Това може да увеличи вече установените рискове. Внимавайте особено много в близост до въздухоплавателните средства, тъй като върховете и ръбовете на крилата може трудно да се забелязват.

Движете се внимателно и винаги оставяйте голямо разстояние до въздухоплавателните средства, особено ако управлявате превозно средство.

Работа във въздухоплавателно средство

Получаване на достъп

Ако трябва да получите достъп до въздухоплавателно средство, най-безопасният начин е да използвате стълбите или ръкавите, които са предназначени за пътниците или екипажа, ако сте сигурни, че са обезопасени.

Внимавайте обаче, тъй като те могат да бъдат хлъзгави или мокри. При някои по-малки въздухоплавателни средства понякога можете да се качите направо на борда, но винаги трябва да спазвате обозначения маршрут, напр. ако достъпът е през крилото. Не бива да използвате преносими стълби.

Когато влизате в товарното отделение на въздухоплавателно средство, спазвайте процедурите, които са установени за лицата, които обработват багажите и товарите.

Това може да означава да се движите с превозните средства с подемници за товари или конвейери (самоходни товарни конвейерни ленти).

Спазвайте указанията относно практиките за безопасна работа, предвидени за персонала, който обработва товарите, и особено внимавайте, ако не познавате използваното оборудване или процедурите.

Работа на борда

Съществуват няколко опасности, които са присъщи за всички зони на въздухоплавателните средства. Насекомите са много устойчиви и могат да бъдат срещнати почти навсякъде, в товарните отделения са откривани плъхове, а замърсени тъкани могат да бъдат оставени от хората във всички зони и не бива да бъдат докосвани.

Оборудване на въздухоплавателно средство

Никога не предприемайте проверка на каквото и да било оборудване на борда, докато не се консултирате с отговорното длъжностно лице на авиокомпанията.

Некомпетентното боравене с предпазните средства, навигационните уреди или електрическите системи може да засегне летателната годност на въздухоплавателното средство, като по този начин се застрашава безопасността на пътниците и екипажа.

Това би могло да означава, че сте извършили престъпление.

Салон за пътниците: Ако изваждате нещо от пространството под седалката, напр. спасителни жилетки, трябва да го върнете обратно, преди да напуснете въздухоплавателното средство.

Отделения за ръчен багаж над седалките: внимавайте за предмети, които могат да паднат на главата ви.

Тоалетни: освен че представляват потенциална опасност за здравето, под формата на изхвърлени игли за инжекции и т.н., тоалетните могат да съдържат корозивни почистващи химикали и дезинфектанти.

Ако трябва да влизате в тези зони, носете подходящо защитно облекло и предпазни средства, по-специално ръкавици, и си измийте ръцете непосредствено след това.

Кухненски помещения: електрическото кухненско оборудване функционира с високо напрежение и може да е много горещо. Внимавайте за счупени стъкла и т.н. в торбите и кофите за отпадъци. Някои въздухоплавателни средства са снабдени с кухненски асансьори. Те са особено опасни и не бива да се използват за достъп.

Товарни отделения: възможно е подовете на товарните отделения да бъдат тънки. Внимавайте къде стъпвате и избягване множеството опасности от препъване (водещи колела, платформи с ролки и т.н.). Носете защитна каска, най-вече ако височината е ограничена.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.