Основни пропуски при работа с препарати за растителна защита

Настоящата статия е изготвена въз основа на данни от проведени проверки на Инспекция по труда в сектор Земеделие. Ако обобщим установените нарушения основните пропуски  при работа с препарати за растителна защита са:

Непълна оценка на риска

Oценката на риска не обхваща опасностите от използването и работата с химични вещества и препарати за растителна защита.

Препаратите за растителна защита могат да бъдат не само  дразнещи, но и с потенциален канцерогенен ефект или токсични. Ако не си оценил предварително тези рискове, то няма как правилно да предвидиш необходимите мерки.

Нека да припомним, че само посочването,ч е има работа с опасни вещества в оценката на риска не е достатъчно. Трябва да е ясно какви са опасните свойства на тези вещества и по какъв път въздействат (вдишванек, поглъщане, контакт с кожата), защото по този начин можем да определим и правилните лични предпазни средства.

Липсват правила и инструкции за безопасна работа

Не се изготвят правила за осигуряване на ЗБУТ за отделните селскостопански дейности, като: извършване на растително защитни мероприятия, провеждане на жътвена кампания, напояване и др. и не се не се изготвят инструкции или указания за безопасна работа с използваните химични вещества и препарати.

В чл. 101, ал. 2 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно която „За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа“.

В наредбата няма конкретни изисквания какво трябва да съдържа инструкцията, но тук можете да се запознаете с добрите практики:

Как да направим инструкция за безопасна работа с опасни вещества

Ежедневен инструктаж

На лицата, определени и одобрени от санитарните органи да работят с фито фармацевтични препарати не се извършва ежедневен инструктаж преди работа за отровността на препаратите, начина на приготвяне и зареждане и за предпазните мерки при работа с тях.

На първо място веднага ще напомним, че ежедневен инструктаж не означава задължително всеки ден! Ние трябва да предвидим такъв, обаче, за всеки ден, в който ще се извръшва работа с опасните препарати.

Още в оценката на риска трябва да определим всички лица, които в някакъв момент от своята работа ще работят с опасни вещества. Инспекция по труда констатира, че понякога се пропускат част от тях:

Не се провежда ежедневен инструктаж по безопасност и хигиена на труда на лицата, работещи със силно действащи отровни вещества в оранжериите

Обучение за работа с оборудването

Не е създадена организация, работещите да получават необходимото обучение за използване на работното оборудване, в т.ч. и обучение за всеки възможен риск.

В този случай е приложимо изискването на чл. 167. (1) от Наредба 7/1999 г. На практика това означава да предвидим допълване на инструктажа на работното място с обучение, което да завършва с изпит.

Протоколът от този изпит се съхранява в досието на работещия, а работодателят трябва предварително да определи кои са работните места и дейностите, за които инструктажът ще се допълва с обучение.

Няма нормативно определен образец на протокол за проведен изпит, но в ЗБУТ Норми и Практика ние сме подготвили примерен такъв:

Протокол за проведен изпит за знания по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Обозначаване на контейнери с опасни вещества

Липса на обозначение на съдовете за киселини, на контейнерите за торове, на резервоара зат в тях, на нафта и др. за вида на опасните химични вещества, които се съхраняват.

Изисквания за обозначаване на контейнерите, в които се съхраняват опасни вещества има в Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Съгласно чл. 14 от наредбата „работодателят е длъжен да осигури обозначение на контейнерите и тръбопроводите, посочващо вида на опасните химичните агенти, съдържащи се в тях, както и съответните опасности.“

На първо място това означава да извършваме контрол на нашите доставчици. След това, ако прехвърляме от един съд в друг, то е наш ангажимент да осигурим правилното етикетиране.

Вижте още и:

10 правила за безопасна употреба на третирани семена

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.