Безопасност в помещения за зареждане на акумулатори

При работи с постоянен ток, който се използва за инструменти или за аварийно осветление, вероятно има помещение в което се зареждат акумулаторите. Акумулаторите при зареждане отделят водород и той при смесването си с въздуха може да образува взривоопасна смес. Вентилацията в помещенията за зареждане на каумулатори трябва да бъде такава, че да не позволява образуването на такава смес. Тъй като водородът е по-лек от въздуха, вентилационните отвори или колектори трябва да са към тавана и трябва да се вземат мерки срещу образуването на ‘джобове’ с водород.

Може да се наложи използването на принудителна вентилация. Трябва да се има предвид, че обикновените електромотори за вентилатори могат да причинят искри и по този начин да създадат опасност във взривоопасна атмосфера. Там, където е необходимо преди направата на такава вентилация, трябва да се търси съвет на експерт.

Електрическите връзки в зоната за зареждане на акумулаторите трябва да бъдат киселинно устойчиви и да не са закрепени към тавана, а към стените на около 1.80 т над пода, за да е сигурно, че са достатъчно под евентуалното натрупване на водород, при положение че има и съответна вентилация.

Пушенето и използването на открит огън в помещенията за зареждане на акумулатори трябва да бъде забранено, когато се извършват каквито и да е работи, които могат ла изискват някакъв източник на искри те трябва да се извършват под прякото наблюдение на компетентен човек. Това се отнася и за използването на ръчни лампи и инструменти, които не са абсолютно безопасни. За акумулаторите трябва да има налични и да се използват подходящи изолирани инструменти.

Накрая, оловно-киселите акумулатори съдържат сярна киселина, която сама по себе си е опасна и минималните предпазни мерки изискват употребата на подходящи ръкавици и защитни средства за очите, вани за очни промивки подходящ запас от дестилирана вола или солен разтвор трябва да са под ръка за незабавна употреба.

Вашият коментар