Задължения за осигуряване на безплатна храна

В тази статия ще разгледаме нормативна база и изискванията за осигуряване на безплатна храна за работещите при специфични условия на труд – как се определят работещите, които имат право на безплатна храна и/или добавки, каква е стойността и вида на храната, при какви други условия има изисквания за предоставяне на безплатна храна.

Първичното изискване за осигуряване на безплатна храна е в чл. 285 на Кодекса на труда, който гласи следното:

Чл. 285. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2005 г.) (1) На работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната.

Подробните изисквания са описани в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Има и някои други нормативни актове, съгласно които се осигурява безплатна храна на определени категории работещи, които също ще разгледаме в настоящата статия.

Задължение за осигуряване на безплатна храна при специфични условия на труд

Както вече беше писано Наредба № 11 от 21.12.2005 г. определя условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Характерното за наредбата е, че се изисква т. нар. „кумулативно“ действие, т.е. работникът хем да изпълнява работа със специфичен характер, хем организацията на работа да е специфична.

Кога имаме специфичен характер на труда

Общо взето наредбата се състои основно от изброяване на дейностите и условия на работа, за които се счита, че имат специфичен характер, така че няма да ги копираме тук всички.

Въпросните дейности и условия на работа са изброени в чл. 2 на наредбата, като има описани както конкретни дейности или производства, например:

 • работници и служители, които работят в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;
 • работници и служители, които работят непосредствено в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми.

Малко повече внимание ще обърнем на специфичните условия на труд, които са свързани с работната среда:

Работа на горещо или студено

 • при среднодневни температури под +10°С и над +30°С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време – това изискване се прилага както при работа на открито, така и при работа на закрито, когато поддържането на ниски или високи температури е необходимо или неизбежно за извършването на съответния вид работа.

Безплатна храна при работа на високи и ниски температури

Уточнението е направено в официалното Указание за прилагането на Наредба № 11 (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.).

Освен това, за да се счита, че се работи при тези условия, трябва работата да се извършва повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време, т.е. повече от 6 часа на смяна трябва да работят на открито или на закрито при споменатите условия.

Как разбираме, че среднодневните температури при работа на открито са били съгласно условието

Единият от начините да получите някаква информация е да потърсите месечния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) … За съжаление вече такъв  бюлетин със свободен достъп не се намира в сайта на НИМХ.

Вторият начин ще изисква от вас ежедневно да се обаждате в НИМХ, за да правите справка.

Намерихме и чудесен сайт, в който има актуална справка за среднодневните температури, както и за голям период назад – http://www.stringmeteo.com/synop/temp_month_bolc.php

Експозиция над установените норми

 • под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации.

Кога имаме надвишаване на установените норми

Първо е необходимо да уточним, че не е необходимо да се надвишени нормите за всичко изброено. Достатъчно е да са надвишени само за шум или само на някой химичен агент, или пък на вибрации.

Когато става въпрос за химични агенти и прах, тогава имаме само по една гранична стойност и е ясно кога е надвишена.

Когато става въпрос, обаче, за шум или вибрации, то тогава в наредбите имаме по три стойности:

 • долна стойност за предприемане на действие;
 • горна стойност за предприемане на действие;
 • гранична стойност.

В Писмо изх. № 74/147 от 27.06.2006 г. на МТСП е посочено, че се приемат като норма горните стойности  за предприемане на действие.

Кога има специфична организация

В наредбата са посочени четири условия, необходимо е поне едно от тях да е налице. Работниците и служителите да:

 1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;
 2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
 3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;
 4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене. В Указанието е посочено, че за „отдалечени обекти“ могат да се считат тези работни обекти, които са отдалечени така, че работещите нямат достъп до заведение за обществено хранене или обект за търговия с храни на достъпни цени през определеното за тази цел време. Това също е доста разтегливо определение и е въпрос на обсъждане с Комитета/Групата по условия на труд, синдикалните организации и службата по трудова медицина.

Вземане на решение кои работещи имат право на безплатна храна

Закономерно, вземането на решение и определянето на работещите, които имат право на безплатна храна и/или добави става след извършена оценка на риска.

Работодателят е длъжен да проведе предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд и писмено съгласуване със службата по трудова медицина.

След проведените консултации се издава писмена заповед, с която се определят работниците и служителите, които имат право на:

 1. безплатна храна;
 2. добавки към храната;
 3. безплатна храна и добавки към храната.

В заповедта трябва да бъдат определени също и вида и стойността на храната и/или добавките към нея.

Стойност на храната

Съгласно чл. 5 на Наредба 11 стойността на безплатна храна и/или добавки към нея не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или служител, а стойността на стойността на тонизиращите и ободряващите напитки при нощен труд е не повече от един лев на смяна.

Могат да бъдат определяни и по-големи размери на стойността – в колективен трудов договор, както и индивидуално между работодателя и конкретен работещ.

Вид на храната и/или добавките

Безплатна храна и/или добавки

В актуалната Наредба 11/2005 г. няма изисквания или указания относно определяне на вида на храната и/или добавките.

В указанието е посочено, че:

Понятието „храна“ е по смисъла на чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за храните, а „добавки към храната“ са „хранителни добавки“ съгласно § 1, т. 72 от Допълнителните разпоредби на същия закон.

„Тонизиращите напитки“ включват черен и зелен чай, кафе и други кофеинсъдържащи напитки. Освен тях може да се предлагат натурални сокове – зеленчукови, плодови, плодово-зеленчукови, млечно-кисели, млечно-плодови, слабоминерализирани води и др.

Определенията са следните:

Храна – всяко вещество или продукт, който е предназначен или може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен.

Хранителни добавки – храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, използвани самостоятелно или в комбинация, които се пускат на пазара в дозирани форми, като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества.

Добри практики можем да почерпим от отменената Наредба № 8 от 24 април 1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици.

В нея са определени пет вида „диети“ с конкретни описания и насоки, в зависимост от въздействащите вредни фактори, например:

 • за работа в условия на шум и вибрации – осигуряване на следните витамини в мг/ден: B1 – 1,0, PP – 10 и С – 100;
 • за работници, изложени на висока температура (над 30оС) или интензивно топлооблъчване(над 350 W/m2) и комбинация от двата фактора, следните витамини: ретинол (А), тиамин (В1), рибофлавин (В2), аскорбинова киселина (C), никотинова киселина (РР).

Не е необходимо буквално да се следват отменените изисквания, но могат да се използват като източник на информация и идеи, които най-добре е да бъдат консултирани със специалист по трудова медицина.

Начин на осигуряване на безплатната храна и/или добавки

В наредбата няма конкретно изисквания или забрани.
В указанието по прилагане на наредбата са посочени следните начини за изпълнение на задължението за осигуряване на безплатна храна и/или добавки:

1. Храни в готов вид за консумиране или хранителни продукти.
За предоставяне на храна в готов вид може да се счита и храната, предоставена в други, външни за предприятието заведения за хранене, когато са изпълнени условията на чл. 285 от КТ. В този случай по силата на сключен договор между заведението и работодателя, получател на храната трябва да е работодателят и той да заплаща храната директно на заведението за хранене.

2. Пари.
Тези средства представляват облагаем доход на лицата и подлежат на облагане по реда на ЗОДФЛ. Предприятието следва да ги отчете като разход за възнаграждение на работниците и служителите.

3. Купони (талони) за храна и ваучери за хранене.
В тези случаи работодателят може да дава специално определени за тази цел купони за храна, които да бъдат предмет на отделно отчитане и използвани за хранене в стола на предприятието или в други заведения за хранене.
Възможно е също да се използват ваучери за храна, когато със съдържанието на ваучера се гарантира, че срещу него ще бъде получена точно определен вид храна,съответстваща на тази, определена с издадената от работодателя писмена заповед, с която се определя видът на храната и/или добавките.

В указанието също се коментира и какъв вид разход се явява всеки от начините и как се облага данъчно съответния начин.

Получаване на безплатна храна само на едно основание

В чл. 9 на Наредба 11/2005 г. в посочено, че когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията.

В тази връзка с Указанието са посочени и другите възможности:

 1. Член 140, ал. З от КТ осигуряване на топла храна и ободрителни напитки при нощен труд.
 2. Член 294, т. 1 от КТ осигуряване на безплатна храна като социален разход за предприятието.
 3. Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (ДВ, бр. 67 от 1993 г.):
  • безплатна храна за членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите и за дните при спускане под водата. Безплатната храна не може да се заменя с парична компенсация.
  • на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в здравните заведения, на операционните екипи и на екипите по кръвонабиране се осигурява безплатна храна в размер до среднодневната стойност на храната на болните за съответното здравно заведение. Тази храна се дава задължително в натура и не може да се заменя с парична компенсация или да се предоставя под друга форма.
  • На работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, подвижната охрана и други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място (обект), вместо командировъчни дневни пари за покриване на допълнителните разходи за храна се заплаща не по малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър.

Други основания за предоставяне на безплатна храна

За работещи в системата на народната просвета

В чл. 8, ал. 1 т. 5 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че в брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения – за безплатна храна – на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата.

Командироване

Обръщаме специално внимание на този конкретен случай, който е обсъден от г-н Гълъб Донев в рубриката „Въпроси и отговори“ в сайта на МСТП

Зададен е въпроса: Имат ли право служителите в отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ на дневни пари за командировка при условие , че получават храна по наредба за намалено работно време.

Отговорът е следния:

Наредбата за установяване на видовете работи, за които се установява намалено работно време, съгласно която работите на намален работен ден не е основание за получаване на безплатна храна.

Условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея са определени с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Съгласно разпоредбите на тази наредба безплатна храна и/или добавки към нея получават работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Тези две условия трябва да действат едновременно, за да има задължение работодателят за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Изискванията за специфичен характер и организация на труда са посочени съответно в ал. 1 и ал. 2 на чл. 2 от наредбата. Следователно Вие трябва да получавате безплатна храна и/или добавки към нея на основание чл. 2, ал. 1, т. 8 и ал. 2, т. 3.

Съгласно чл. 9 от Наредба № 11, в случаите, когато работници и служители получават безплатна храна на друго основание, те следва да получават храна само на едно от тези основания. Това са регламентирани с нормативен акт други основания, съгласно които работодателят може да предоставя безплатна храна.

Следователно, когато сте командировани, Вие получавате дневни пари за командировка на основание на Наредбата за командировките в страната и нямате право да получавате храна по реда на Наредба № 11.

Въпроси и отговори от МТСП

Отговори на въпроси в секцията „Безопасност и здраве при работа“ в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на МТСП.
Отговорите се дават от представител на дирекция „Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба“.

2017-02-17 Въпрос:
В лечебно заведение с непрекъснат режим на работа, работещите в отделение по образна диагностика /рентген/ работят на I-ва и II-ра смяна т.е. само в часовете от 07.30 до 19.30 часа., /в останалата част от денонощието са на разположение по график/ имат ли право на безплатна храна съгласно Наредба №11 /21.12.2005г.?

2017-04-28 Отговор:
Уважаема госпожо Мухчиева, Във връзка с предоставената от Вас информация, считаме, че работещите в отделение по образна диагностика в лечебно заведение с непрекъснат режим на работа имат право на безплатна храна на основание чл. 2, ал.1, т.5 и ал. 2, т. 3 на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. /ДК/

* * *

2016-07-04 Въпрос:
Здравейте,работя като рентгенов лаборант.Получавах ваучери за храна в размер на 60лв. От два месеца са спрени с аргумента,че трябва да се изплати ремонт на трьбата на скенера, на който аз и колежките ми работим. Моля,да ми отговорите дали това е редно.

2016-08-18 Отговор:
В запитването Ви не става ясно на какво основание сте получавали ваучери за храна в размер на 60 лв. Следва да имате предвид, че на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ. бр.1 от 3 януари 2006г.), безплатна храна се осигурява на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Въз основа на представената от Вас информация, бихме желали да Ви уведомим, че работата Ви като рентгенов лаборант Ви дава право на безплатна храна на основание чл. 2, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от наредбата, като работа в среда на йонизиращи лъчения. Безплатна храна и/или добавки се получават само за дните, когато се работи при тези условия (чл. 4, ал. 2 от наредбата). В този смисъл, ако ремонтът на тръбата на скенера води до това, че работата Ви понастоящем не е свързана с работа в среда на йонизиращи лъчения, отпада и основанието за получаване на храна по този ред. /ДК/

* * *

2016-01-07 Въпрос:
С Ваше указание №ПК25-3 по прилагане на Наредба Н11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, акцентирате, че разпоредбата на чл.2, ал 1, т.3 се прилага „когато поддържането на ниски или високи температури е необходимо или неизбежно за извършването на съответната работа.“ Бихте ли дали дефиниция на понятието „неизбежно“.Какво е значението вложено в термина неизбежно – изискване на технологичния процес или материална неосигуреност?

2016-02-17  Отговор:

… изразяваме мнение, че поддържането на високи или ниски температури за извършването на определени дейности е изискване, продиктувано от прилаганата технология на работа. Пример в това отношение са следните дейности: металургия, апретурно производство, стъкларска промишленост, производство на захар, съхранение на замразени хранителни продукти и др. (ДД)

* * *

2015-12-14 Въпрос:
Моля за конкретно тълкуване на член 2, ал.2, т. 1 от Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна предпазна храна. Моля за прилагане на пример за същото.(бел. става въпрос за специфична организация, описана по следния начин: „ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа“)

2016-02-17 Отговор:
Разпоредбата на т. 1 на чл. 2, ал. 2 на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея изисква работниците и служителите да са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа.

Това могат да бъдат работници и служители, от определени производства, дейности, технологични процеси, за които се изисква ангажираност на работещите в предприятието с оглед: подготовката на работното място; подготовката и техническото обслужване на работното оборудване при определени процеси и технологии; извършване на инструктажи преди работа и др.

Ангажираността е в зависимост от конкретните условия и правила за работа и следва да бъде регламентирана по установения ред – с вътрешните правила и/или с писмена заповед на работодателя, като може да бъде както преди започване на работата, така и след нейното приключване.

От практиката бихме могли да посочим следните примери: при ежедневното назначаване на работата началникът на смяна провежда инструктаж за характера и особеностите на различните работни места, за дейностите, които ще се извършват в тях през смяната и за мерките по безопасността, които трябва да се спазват; работни места, на които преди да започнат работа, работещите трябва изрично да бъдат назначени от началника на смяна или друго лице от ръководния технически персонал; ръководителите на смени предават и приемат смените в назначението срещу подпис в участъкова книга за доклади, предписания и нареждания; работни места, които е необходимо да се предават и приемат от отговорните длъжностни лица срещу подпис и с описание на състоянието на работното място; производства, за които се изисква преди започване на работата работното място да се проверява лично от отговорника на производствената група, екип или машина и др. (ДД)

14 мнения за “Задължения за осигуряване на безплатна храна”

 1. Влиза ли безплатната храна на непедагогическия персонал при изчисляване на отпуска и при изплащане на обез.по чл.222 при пенсиониране

  Отговор
 2. Здравейте! Моля Ви, за разяснение на промяната в чл. 140, ал. 3 от КТ. с която „топла храна“ се заменя с „безплатна“. В фирмата ни половината от служителите са ИТ специалисти и извършват нощен труд. С промяната в цитираният закон, разбирам, че фирмата ни се задължава да предостави безплатна храна. Ако работодателят раздава ваучери за храна на всички служители по 80лв, по Наредба 7, може ли допълнително да раздава на служителите с нощен труд х 2лв за храна и х1 лв за напитки под формата на ваучери?
  Как да тълкуваме: „Получаване на безплатна храна само на едно основание“.
  В чл. 9 на Наредба 11/2005 г. в посочено, че когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията.
  С раздаването на всички служители х 80лв ваучери, освободен ли е от задължение да раздава ваучери за нощният труд или изобщо има ли право да раздава ваучери и на двете основания?
  Много ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите!

  Отговор
  • Здравейте,
   И до тази промяна работодателят имаше задължение да предоставя безплатна храна на работещите, които полагат нощен труд.
   За съжаление някои работодатели тълкуваха „топла храна“ като задължение да се предостави възможност за затопляне на храната, а не като задължение за предоставяне на безплатна храна.
   С направената промяна тази възможност за тълкувание бе премахната. Нещо повече, в Кодекса на труда не е дадена възможност за замяна на храната в натура с ваучери или пари.

   Не знам коя Наредба 7 имате предвид като основание за раздаване на ваучерите. Ако имате предвид Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (обн. ДВ, бр. 66 от 2003 г.);, то тя определя данъчното отчитане.

   По отношение на Наредба 11 и прилагането на чл. 9 ще дам следния пример: работникът полага нощен труд при специфични условия и организация на работа, описани в Наредба 11. В този случай той няма да получава безплатна храна и за нощен труд, и по Наредба 11. Ще получи храна за нощен труд в натура, но не би трябвало да получи стойността на „ваучера“ (ако той е по наредба 11) за същата смяна.

   Моля да имате предвид, че не сте предоставили достатъчно пълна информация, за да Ви отговоря какво е моето мнение по въпроса.

   Тъй като в случая се преплитат законодателство, свързано със здравословни и безопасни условия на труд и данъчно законодателство, то Ви препоръчвам да се консултирате както със службата по трудова медицина, така и с Вашия юрисконсулт/адвокат, като изложите пълната обстановка.

   Бихте могли да зададете Вашия въпрос и в Инспекция по труда, но ако той е непълен както тук, има голяма вероятност да получите подвеждащ отговор.

   Отговор
 3. Може ли един и същ служител да ползва храна и по двете наредби 7 и 11.

  Отговор
 4. Помощният персонал в детските градини има ли право на безплатна храна през летните месеци, когато децата са във ваканция и кухнята не работи, а персоналът е на работа.

  Отговор
 5. На помощния персонал в ДГ се начислява по 2.50 лв. безплатна храна,същевременно се удържа същата сума при удръжките, персонала е на 4 часа и няма как да ползва храната ,а му се удържа ве едно е ползвал, също така и дневно храната излиза 1лв дори и по-малко,редно ли е да се удържа по 2.50, или трябва по 1.лв.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Петкова,

   Стойността на безплатната храна за помощния персонал в детските градини е част от брутната работна заплата на персонала и дабъчно се третира различно от безплатната храна по Наредба 11/2005 г. за специфични условия на труд.

   За съжаление аз не мога да коментирам финансовата част, тъй като съм специалист по здраве и безопасност при работа, а не ТРЗ.

   Отговор
 6. Здравейте, д-р инж.Илиева.
  Работя в детска градина и помощният персонал получава безплатна храна /детски порции/, приготвена в градината.
  Искам да попитам дали има Наредба или някакво нормативно указание, където да е посочен грамажа на порциите храна?

  Отговор
  • Здравейте,
   В чл. 8, ал. 1 т. 5 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че в брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета, се включва и допълнително възнаграждение – за безплатна храна.
   Не е упоменат грамаж, вероятно защото никой законотворец не се е сетил, че някой може да тълкува и изпълнява задължението с детски порции :(

   Отговор
 7. Здравейте, благодаря за приема. Имам въпросче.
  Клинични лаборатни в болница при какви точно условия имат право на ваучери?

  Отговор
  • Здравейте,
   Трябва да са изпълнени и двете условия:
   1. специфичен характер на труда, който имате: в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории
   2. специфична организация – работа на 12-часови смени или денонощен режим или липса на заведение за хранене в близост. Четвъртото условие е „ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа“.

   Отговор

Вашият отговор на д-р инж. Деяна Илиева Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.