Правителството одобри Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.

Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. представя състоянието и тенденциите в развитието на условията на труд и очертава основните насоки на политика по безопасност и здраве при работа. Нейна основна цел е намаляването на трудовите злополуки с 25 на сто.

За постигането й са набелязани мерки в областта на гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд; насърчаване на развитието и прилагането на секторни стратегии; управление на професионалните рискове; насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към опазване на здравето.

Независимо, че за периода 2000-2006 г. се очертава тенденция за намаляване на трудовите злополуки, злополуките довели до временна неработоспособност (29 745 общо за 7-те години) и тези, довели до смърт (765 общо за 2000-2006 г.) представляват сериозна тежест в социално и икономическо отношение.

Тази тенденция важи и за професионалните болести – за периода 2004-2005 г. новорегистрираните професионално болни лица са 499.

Целите, които си поставя правителството със стратегията, са свързани с

  • повишаване на защита на работещите и намаляване на степента на професионалните рискове, на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност;
  • намаляване на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране поради неработоспособност (инвалидност);
  • разходите на работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); на загубеното производствено време, непроизведена продукция и незавършени услуги следствие от събитие, което завършва с травма; на осигурителна и застрахователна тежест.

Развитието на дейността за безопасност и здраве при работа се определя от принципите за избягване на рисковете; оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати; ограничаване на рисковете при източника на възникването им; замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно; прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес и т. н.

Стратегията не въвежда нови специфични изисквания за безопасност и здраве, и не води до допълнителни разходи за реализирането й от страна на предприятията. В нея се препоръчва по-добро изпълнение и прилагане на законодателството, което ще доведе до създаване на еднакво поле за действие и предотвратяване на нелоялна конкуренция, основана на ниски стандарти за условия на труд.

Проектът на стратегия ще послужи за основа при ежегодното разработване на Национална програма за безопасни и здравословни условия на труд и на проекти за финансиране от структурните фондове на Европейския съюз и други международни организации и донори.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.