Браншови договори разпрострени във всички фирми от отраслите

Всички фирми от отрасли „Дървообработваща и мебелна промишленост“, „Събиране, пречистване и доставяне на води“, Целулозно-хартиена промишленост и „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ са длъжни да спазват сключените браншови колективни трудови договори. Това е възможно след заповедите на министър Тотю Младенов за разпростиране на тяхното действие във всички предприятия от тези браншове.

Съгласно чл. 54б, ал. 4 на Кодекса на труда „Когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.“

Именно това се случи и със сключените браншови договори в описаните отрасли. Някои от оповестените заповеди от МТСП заповеди са по-стари, но са представени в комплект с по-новите, поради което и аз ви запознавам с тях за тези, които са пропуснали новината навреме.

Браншовият колективен трудов договор в отрасъл „Дървообработваща и мебелна промишленост“ обхваща всички предприятия с икономически дейности по КИД – 2008 С 16, С 16.1, С 16.2, С 16.21, С 16.22, С 16.23, С 16.24, С 16.29, С 31, С 31.01, С 31.02, С 31.03 и С 31.09 и е валиден до 30 септември 2012 г. (Заповед от 5.11.2010 г.)

Вторият браншови колективен трудов договор обхваща всички предприятия с икономически дейности КИД 2008 – Е 36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“, Е 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и Е 41 „Събиране, пречистване и разпределение на вода. Същият е валиден до 26 януари 2012 г. (Заповед от 16.02.2010 г.)

Браншовият колективен трудов договор в целулозно-хартиената промишленост обхваща всички предприятия с икономически дейности в КИД 2008 – С 17.1, С 17.11, С 17.12, С 17.2, С 17.21, С 17.22, С 17.23, С 17.24, С 17.29 до изтичане на срока на неговото действие – 31 март 2012 г. (заповед от 23.08.2010 г.)

Най-новият браншови колективен трудов договор, разпрострян във всички предприятия със заповед от 30.05.2011 г. е за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“. Той обхваща всички фирми със следните икономически дейности по КИД 2008:
В 05 Добив на въглища
В 06 Добив на нефт и природен газ
В 07 Добив на метални суровини
В 08 Добив на неметални суровини
В 09 Спомагателна дейност в добива
С 19.2 Производство на брикети от въглища и торф
С 20.51 Производство на експлозиви, произведени от фабрики в минно-добивни дружества
С 23.52 Производство на гипс
С 23.62 Производство на изделия от гипс за строителство, произведени от минно-добивни дружества
С 23.7 Рязане, профилиране и обработване на строителни и скални декоративни материали
F 42 Строителство на съоръжения в минно-добивната индустрия
F 43.13 Сондиране и пробиване
H 49.41 Товарен автомобилен транспорт, обслужващ минно-добивни дружества
М 72 Научно-изследователска и развойна дейност, обслужваща минно-добивните дружества.
Срокът на колективния трудов договор в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ е до 31 януари 2013 г.

Същевременно вече е постъпило искане за разпростиране на още едни колективен трудов договор – този в областта на Производството на пиво и малц, тъй като срокът на предишния изтече на 14 април 2011 г.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.