When are Work Gloves Dangerous?

Кога НЕ ТРЯБВА да се използват работни ръкавици

Когато говорим за лични предпазни средства, акцентът на специалистите в повечето случаи е насочен към предоставянето и използването им. Понякога, обаче, използването на лични предпазни средства, може да е много … Още

Нов регламент за личните предпазни средства отменя Директива 89/686/ЕИО

Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (Директива 89/686/ЕИО) определя разпоредби относно дизайна и производството на лични … Още

Лични предпазни средства

Законодателство на ЕС в България: лични предпазни средства

Третата специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО (Рамковата директива въведена в България със Закона за здравословни и безопасни условия на труд) определя минималните изисквания … Още

Какво са средствата за колективна защита

За написването на тази статия ме провокира днешното ми участие в информационния ден по схема „Добри и безопасни условия на труд“, както и вече публикуваните отговори на въпроси по схемата. … Още

Лични предпазни средства

Как да изберем подходящите лични предпазни средства

Ще започна тази статия с една случка от моята практика, когато по стечение на обстоятелствата присъствах на срещата между представител на фирма предлагаща лични предпазни средства и работодател- потенциален купувач. … Още