Как да направим оценка на риска при работа с химични агенти

Няколко пъти до момента сме писали за оценката на риска и общите принципи са приложими за всеки един фактор, свързан със здравето и безопасността при работа.

Химичните агенти, обаче, попадат във факторите, за които освен прилагането на общите принципи, трябва да се съобразим и с някои специфични изисквания на нормативната база и добрите практики.

В настоящата статия ще разгледам някои от тези специфики и ще демонстрирам каква е нашата практика при извършване на оценка на риска при експозиция на химични агенти.

Какво означава опасен химичен агент?

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа изисква работодателят да предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.

При наличие на опасни химични агенти трябва да бъде извършена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

В тази връзка на първо място е необходимо да уточним понятието „опасен химичен агент“, което е малко по-широко от понятието „опасно химично вещество/смес“ и това често е първият препъни камък при оценката на риска.

Опасни химични агенти

Определенията за химичен агент и опасен химичен агент са посочени в § 1., т. 1 и 2 от Допълнителни разпоредби към Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

„Химичен агент“ е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.

„Опасен химичен агент“ е:

 • всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP), независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;
 • всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.

Обърнете внимание: опасните химични вещества и смеси (ОХВС) са такива, които са класифицирани по регламента CLP.

Опасните химични агенти може да не са класифицирани по регламента, т.е. да не са ОХВС, но все пак да имат опасни свойства и в, някои случаи, и гранична стойност във въздуха на работната среда.

Входни данни за оценката на риска

В чл. 3 на Наредба 13/2003 г. е казано, че при наличие на опасни химични агенти работодателят извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:

 1. опасните свойства на химичните агенти;
 2. информация за безопасност и здраве, в това число данните от информационния лист за безопасност;
 3. степента, видът и продължителността на експозицията;
 4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;
 5. граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2 на наредбата;
 6. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;
 7. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.

В нашия образец на регистър/картотека на химичните агенти, част от новото ни Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти в информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, сме предвидили предварително събиране и систематизиране на част от тази информация.

Класификация и опасни свойства

На етапа на събиране на входните данни информационният лист за безопасност играе съществена роля. Той ни дава информация относно класификацията на химичния агент, другите опасни свойства, вида на експозицията, храничните стойности, необходими предпазни мерки.

Идентифицирането на други опасности, освен класификацията по регламента CLP, се явява ключов момент при оценката на риска.

Хидравличните масла не се класифицират като опасни, но вижте какво пише в информационния лист за безопасност:

 • Маслено акне при продължителен контакт.
 • Локална некроза при инжектиране под налягане
 • Дразнене на кожата и очите.
 • Горима течност.
 • Токсични продукти при горене.
 • При разливане става хлъзгаво/ подхлъзване при разливи.

Степент, вид и продължителност на експозицията

Друга информация, която е важна част от оценката на риска е видът на експозиция.

Ефектите за здравето са свързани с вида на експозицията – ефектът може да бъде различен при контакт с кожата и/или очите, при вдишване, при поглъщане или абсорбция през кожата. Вероятността за реализация на даден ефект ще зависи от начина на работа и физичната форма на химичния агент.

За да определим степента и продължителността на експозиция и условията на работа, е необходимо да проследим целия процес на използване на опасния химичен агент. За тези цели можем да подготвим списък на процесите, в които се използва опасния химичен агент с включените в тях задачи /стъпки.

Не забравяйте съхранението, ремонтните дейности и аварии, при които контакт с опасния химичен агент могат да имат и други лица, например работещите по поддръжка.

Кой е и кой може да бъде експониран?

Следващата стъпка е за всяка от задачите да установим кои са работещите, които участват в тях. Те могат да бъдат различни – едни отговарят за съхранението и влизат в склада/складовото помещение, други транспортират с кар или количка до мястото на използване, трети на място използват опасните химични агенти за конкретни задачи.

На този етап можем да определим и дали има по-чувствителни работещи – жени, майки, млади и начинаещи работници, лица с намалена работоспособност, лица с алергии и др.

От какво ще зависи риска?

1. От характеристиките на опасния химичен агент – класификация, форма, концентрация.

Например вдишването (инхалацията) ще бъде по-вероятно като път на експозиция при химичен агент в прахообразна форма, отколкото под формата на гранули.

2. Как се използва опасния химичен агент – количество, формата, възможните пътища на експозиция, колко дълго и често са експонирани работещите, кои зони са повлияни от използването на агента.

3. Друга информация:

 • имало ли е до момента аварии, инциденти, злополуки;
 • как се поддържа оборудването и вентилацията;
 • данни за заболявания или симптоми на експозиция;
 • какви предпазни мерки са приложени, включително процедури за аварийни ситуации и първа помощ и доколко са ефективни;
 • методи на почистване;
 • анализирани ли са възможностите за изолиране на целия процес или на части от процеса;
 • осигурени ли са специално работно облекло и лични предпазни средства;
 • осигурена ли е информация и обучение на работещите за работа с опасни химични агенти.

Какви фирмени документи могат да ни дадат информация

Тук ще дадем някои примери за фирмени документи, които трябва да анализираме при оценката на риска при работа с химични агенти:

 • Списък на личните предпазни средства.
 • Технологични инструкции.
 • Досиета на оборудване.
 • Регистър на трудовите злополуки.
 • Документи, свързани с провеждането на инструктажи.
 • Протоколи от измервания на химични агенти в работната среда.
 • План за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място, протоколи от проигравания и др.

Подробни указания за събирането на необходимата информация, факторите влияещи на риска и пълен списък на фирмените документи, сме подготвили в Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти в онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Документиране на оценката на риска

Оценката на риска трябва да бъде документирана съгласно изискванията на чл. 20 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Каква методика за изчисляване на риска ще бъде използвана, е решение на оценителите на риска. От документираната оценка, обаче, трябва да е видно каква входна информация е използвана.

В крайния вид на оценката на риска при работа с химични агенти, която изготвяме ние, вписваме следната информация:

 • Химичен агент
 • Класификация и други опасности/ Гранична стойност
 • Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност
 • Място на употреба, експонирани работещи (длъжност)
 • Дейност/стъпка
 • Опасност за здравето и/или безопасността за съответната задача
 • Риск за здравето и/или безопасността при изпълнение на съответната задача
 • Предприети мерки за безопасност при изпълнение на съответната задача
 • Изчисляване на риска чрез матрица на риска
 • Препоръчителни мерки

Йерархия на мерките за защита

При преглед на приложените мерки и анализиране на възможностите при необходимост от допълнителни мерки, не трябва да забравяме йерархията на мерките за защита, а именно:

1.Елиминиране – елиминиране на използването на веществото, например чрез използване на физичен процес вместо химичен – използване на ултразвук за почистване на оборудването вместо процес използващ химични агенти.

2.Заместване – Използване на по-безопасен химичен агент или по-малко опасна форма на химичния агент.

3.Изолиране – Разделяне на хората или оборудването от веществото чрез дистанциране или бариери

4.Технически мерки/ Инженерингови контроли – използване на физически контроли, които елиминират или намаляват генерирането на вещества, вторичното замърсяване, ограничават областта на замърсяване при разливи и разсипвания и др.

5. Административни контроли – използване на безопасни работни практики, включително добра хигиена, инструктажи и др.

6. Лични предпазни средства и предпазно облекло.

Накрая, трябва да обърнем внимание, че за да можем успешно да извършим оценка на риска при работа с химични агенти, е необходимо да имаме поне базови познания относно химичните агенти – класификация, опасни свойства, пътища на попадане в организма и др.

Оценката на риска е важна, но не цялата част от нормативните изисквания и действията, които трябва да предприемем, когато имаме работа с опасни химични агенти. Още за това какви са изискванията ще намерите в нашето ръководство:

Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.