Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ

Определянето на представител/и на работодателя пред Инспекция по труда е задължение, което възниква в чл.403а на Кодекса на труда.

В алинея 1 на посочения член е заложено изискването:

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

 • екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред,
 • списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и
 • документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа:
  • заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и
  • поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Разпоредбата на чл. 403а, ал. 1 от КТ дава възможност на инспекция по труда да осъществява контрол във всеки един момент от време и препятства нежеланието на работодателите да оказват съдействие, като се оправдават, че документите не са в обекта.

От тази гледна точка логично идва и следващото изискване:

Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.

С други думи, за представител на работодателя пред инспекция по труда е необходимо да се определи човек, чието работно място е в обекта. Такъв човек съответно ще може и да покаже документите, които задължително трябва да бъдат във всеки обект.

Освен това, няма как един и същ човек да бъде определен за представител на работодателя пред ИТ за няколко обекта, защото очевидно това означава, че с това няма да бъде изпълнено условието за осигуряване на възможност на инспекция по труда да извърши ефективен контрол.

Писменото определяне на представител на работодателя пред ИТ може да стане със заповед със следния вид:


ЗАПОВЕД
От…………………201… г.

На основание чл. 403а от Кодекса на труда

НАРЕЖДАМ

1. Във всеки обект и работна площадка на фирмата, на които се полага наемен труд, да се държат на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, като например: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

2. Определям следните длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да ме представляват пред контролните органи на инспекцията по труда:

– обект …………………………………. – ……………………………………………………………., длъжност…………………….
– обект …………………………………. – ……………………………………………………………., длъжност…………………….
– обект …………………………………. – ……………………………………………………………., длъжност…………………….

Определените лица да съхраняват посочените в т. 1 документи или да имат информация за местоположението им, като при проверка ги представят пред контролните органи.

При отсъствие на някое от посочените лица, ме представлява неговия заместник.

Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в нея длъжностни лица срещу подпис.

Контрол за изпълнението на заповедта ще се извършва от …………………………………………….

Управител/ Директор:…………………………………………….


Трябва ли да има заповед, ако работодателят се намира в обекта и желае той сам да си комуникира с инспекция по труда?

Ако буквално четем изискването на Кодекса на труда, в него не е написано, че работодателят може сам да се представлява пред инспекция по труда за даден обект.

До момента не сме запознати със случай, в който работодателят да е обвинен в нарушение, ако има изрична заповед, в която той обявява, че ще си комуникира с ИТ.

Все пак е необходимо да има писмен документ, от който да е видно, че не се определя друг представител, а работодатеоят е на разположение в съответния обект да представи изискваните от чл. 403а документи.

Трябва ли да има заповед, ако обектът е само един?

Да, дори и за този обект трябва да е ясно кой е представителя на работодателя пред ИТ. В този случай заповедта ще изглежда по друг начин, като изрично ще се посочи кое е лицето и отново изискването, че това лице трябва да може да представи документите на контролния орган.


Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

8 мнения за “Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ”

 1. Здравейте.
  Бихте ли коментирали това изискване.
  „…Документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа:
  заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и
  поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време…“

  Кога сме длъжни да водим форма 76 и какви са изискванията за нея – начин на оформяне и попълване.
  Благодаря

  Отговор
 2. Рискувам да стана досаден на читателите Ви, но се изкушавам да добавя две становища по темата от рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП (не че там винаги са прецизни с отговорите…):

  1. Съгласно ал. 2 на чл. 403а, работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, …., които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. Цитираната разпоредба не поставя изискването определеното длъжностно лице да притежава нотариално заверено пълномощно. В тази връзка считаме, че няма пречка изискването да бъде изпълнено чрез писмена заповед на работодателя, доколкото определеното от работодателя лице го представлява на територията конкретното поделение, обект или работна площадка и е задължено да оказва съдействие и предоставя изискваната от инспекцията по труда информация по време на извършваната проверка…( т.е. лицето трябва да съдейства напълно при цялата проверка).

  2. Съгласно чл. 403а, ал.2 от Кодекса на труда работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, …, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. „Длъжностно лице” по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КТ е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието. (излиза, че магазинерка в магазин не може да бъде такова длъжностно лице…).

  https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=N&sear_t=403%D0%B0&x=-965&y=-63

  Отговор
  • Здравейте, инж. Недев,
   Всъщност Ви благодаря за активното участие в темата. От нашата дискусия се вижда, че очевидно има различно тълкувание.
   Задаването на официален въпрос към МТСП би бил много полезен и ще се ангажирам с това.

   Отговор
 3. ===============================
  …Тази заповед e на основание чл. 403а и това означава, че лицата в нея представляват работодателя единствено по чл. 403а, т.е. показват цитираните в ал. 1 документи на ИТ веднага при проверката на място и нямат никакви други представителни функции…
  =================================
  Според мен смисълът на текста в чл. 403а(2) е на всеки обект да има компетентно лице, което да посрещне проверяващия и да съдейства на проверката. Затова не мога да се съглася, че лицата, определени да представляват работодателя по чл. 403а(2) имат задължение само и единствено по чл. 403а(1).
  Ще ни бъде от голяма полза, ако посочите тълкуване на МТСП, съдебна практика или друг документ, подкрепящ изложеното твърдение.

  Отговор
 4. Здравейте, инж. Недев,

  Както и Вие пишете, на първо място е необходимо да се направи разлика между заповедта по чл. 403а и документ, с който работодателят упълномощава свой представител да го представлява пред ИТ, като например получи протокол с предписания или акт за нарушение.

  Тази заповед e на основание чл. 403а и това означава, че лицата в нея представляват работодателя единствено по чл. 403а, т.е. показват цитираните в ал. 1 документи на ИТ веднага при проверката на място и нямат никакви други представителни функции. Ограничението във функциите на тези лица идва от основанието, на което е издадена заповедта.

  В тази посока са и редица съдебни дела, в които също се посочва и „необходим елемент от фактическия състав на задължението – писмено определеното длъжностно лице да е служител в обекта, в който се полага наемен труд“.

  В тази връзка тези лица трябва да бъдат информирани и да са напълно наясно каква точно е тяхната задача и какви са им правата и задълженията, за да не биват подведени и да се опитват да дават информация, която нямат, защото може да е доста погрешна.

  Отговор
 5. За съжаление текстът е много общ и това дава възможност на някои инспектори от ИТ да го интерпретират по собствен начин. Какво означава „…да го представляват пред контролните органи“? Според вас (и според мен) заповед е достатъчна. Според (някои) ИТ задължително трябва пълномощно! Така ще могат на място да съставят акт и НП и да го връчат на лицето. Според текста на чл. 403а изискването е валидно и за „работни площадки и други места…“, т.е. навсякъде. Излиза, че всеки шеф на ВиК дружество може да бъде санкциониран, че не е издал заповед на Хасан, Осман и Мехмед, които са изпратени да ремонтират пробит водопровод на улица „Х“.
  И още нещо. Проверките рядко приключват само с няколкото документа, записани в посочения член; искат се и други документи, задават се и други въпроси. За които магазинерката в магазина (обекта), който проверяват, няма как да има информация. А лицето, което има тази информация, няма как да я даде, защото не е уведомено за проверката. Или няма как на мига да „долети“ от 80 км в съответния обект…

  Отговор