Какво да правим при разлив на опасни химични вещества

Независимо дали става въпрос за малки или по-големи количества, предприемането на действия веднага след разлив на опасни химични вещества или смеси е от съществено значение, както от гледна точка предотвратяване на вредно въздействие и за опазване на околната среда, така и с цел предотвратяване на последващи злополуки, например от подхлъзване и падане.

От нормативна гледна точка Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) изисква от лицата, които съхраняват ОХВС, да разработят и приложат инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване и проверката за налични такива е част от оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Основни стъпки

В различните наръчници обикновено се посочва, че е необходимо работещите незабавно да се евакуират на безопасно място, да съобщят за разлива и да дойде групата за спешно реагиране.

Разбира се, тази реакция е особено важна за опазване живота и здравето на работещите, но не винаги е практична, например ако има разлив от 500 мл 10%-на натриева основа. Разбира се, по друг начин стоят нещата, ако има разлив на 100 литра етанол.

Поради тази причина първата стъпка в едно предприятие, в което се съхраняват опасни химични вещества и смеси, е да се определи какви могат да бъдат различните разливи, каква е опасността на съответните вещества/смеси, къде би могло да се случи, в какви количества и т.н.

Това би трябвало да бъде част от оценката на риска, тъй като нека припомним че Наредба 5/1999 г. изисква при идентифициране на опасностите, да се отчетат непланирани, но предвидими събития и възможността за възникване на промишлени аварии.

От тази гледна точка моето предложение е да разделим разливите на течни ОХВС на два вида: големи и малки разливи.

Разделянето на „големи“ и „малки“ разливи не е нормативно изискване и няма нормативно определение. Предлагаме го като възможност за изготвяне на инструкция, която да бъде практически приложима и изпълнима.

Разливи на големи количества течни ОХВС

Тези разливи могат да доведат до сериозни последици за голям брой хора и тежки последици за околната среда.

В този случай е от съществено значени бързата реакция на работещите, евакуация и информиране на съответните лица и евентуално привеждане в действие на плана за действие при аварии.

Вторият вид ще нарека „малки разливи“. Трудно ми е да дам конкретно определение, нито примерни количества и видове опасности, тъй като разнообразието на химикали, опаковки и обстановка е твърде голямо. За отделното предприятие обаче биха могли да се посочат конкретни параметри.

Едно условие е сигурно – за да считаме един разлив за „малък“, то трябва да можем да го съберем с наличния абсорбиращ материал.

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с опасни химични агенти

Какво да правим при „малък разлив“?

  1. Идентифициране на разлятото вещество/смес и незабавно информиране на прекия ръководител.
  2. Ограничаване на разлива, обозначаване на мястото и ограничаване на достъпа до него с подходяща маркировка.
  3. Осигуряване на необходимите лични предпазни средства в зависимост от характеристиката на веществото/сместа (например защитни ръкавици, гумени ботуши, гумена престилка).
  4. Ако има възможност или изискване в информационния лист за безопасност – неутрализиране на веществото/сместа, преди да бъде събрано като отпадък.
  5. Събиране чрез използване на абсорбиращи вещества. Обикновено това са пясък, почва, инертен материал, но отново е необходима справка с информационния лист за безопасност.
  6. Събиране на отпадъка и поставяне в специален контейнер.
  7. При необходимост допълнително почистване на мястото на разлива.

Видео – действие при разливи

Примерно съдържание на комплект за събиране на разливи

  • абсорбент (пясък, инертен материал) или адсорбиращи кърпи и ограничители („чорапи“);
  • ръкавици за защита от химикали;
  • плик за събиране на използвания абсорбент.
Съдържание на комплект за събиране на разливи
Съдържание на комплект за събиране на разливи

Не трябва да пренебрегваме разливите, дори да става въпрос за няколко капки смазочно масло. В този случай може да е достатъчно да изчистим мястото с хартия, която след това, разбира се, да бъде изхвърлена на подходящо място. Така можем да предотвратим счупен крак или дори нещо по-лошо.

Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.