Дневник за издаване на трудови книжки

Дневникът за издаване на трудови книжки е регламентиран в чл. 1, ал. 5 на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, като в Приложение № 1 от Наредбата е утвърдена форма на Дневника.

Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДНЕВНИК ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ

Служи за опис на издадените от работодателя Трудови книжки и данни за тяхното движение: предаването им от работника или служителя, при възникването на трудовото правоотношение, както и връщането им на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение, като последното обстоятелство се удостоверява с подписа на получилия книжката работник, служител или упълномощено от тях лице. Дневника трябва да бъде прономерован и заверен с подписа на работодателя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ДНЕВНИКА
Безсрочен – работодателят е длъжен да съхранява дневника и неполучените трудови книжки за период от 50 години, след което се предават на държавния архив.

Изтегли образец на дневник

Подобни статии:

16 thoughts on “Дневник за издаване на трудови книжки”

 1. Здравейте,
  При положение, че в Дневника за издаване на трудови книжки се вписват книжките на лицата, които не са имали такива при постъпването си на работа, къде по-точно в този Дневник се вписват онези трудови книжки, които са били издадени от предишен работодател и трябва да се върнат при напускане на работа?
  Благодаря предварително!

  • Здравейте,

   В наредбата някак между другото са вмъкнали това изискване, а в образеца графите са основно предназначени за вписане на информация при издаване на трудови книжки.
   Някои Ваши колеги практикуват да водят записи за предадените трудови книжки, започвайки от средата на дневника, а други си водят пореден запис, без да слагат номер, тъй като той се отнася до издадените трудови книжки.

   Препоръчвам за актуални практики да се консултирате с Ваши колеги, които са във форума на Odit.info или „Професионална група на счетоводителите“ във Фейсбук.

 2. Здравейте! Въпросът ми е към Деяна Илиева която пише така –

  Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1.

  Обаче от никъде не става ясно В КАКЪВ СРОК РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЪРНЕ НА СЛУЖИТЕЛЯТ ТРУДОВАТА КНИЖКА!? – СРОК В ДНИ!?

  • Здравейте, Богомил,

   Съгласно Чл. 350. (1)от Кодекса на труда „При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде НЕЗАБАВНО на работника или служителя.“, т.е. в деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

   Ето и становище на МТСП:

   Богданова:-Каква е процедурата по освобождаване от работа по чл. 328, ал.1, т.1 и чл.328,ал.1,т.1 от КТ на работещ учител? Дата на задаване на въпроса:01.6.2010 г. 13:04:11

   Трудовият договор се прекратява писмено (чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда). Задължение на работодателя е да прекрати писмено трудовия договор на конкретен работник или служител, като в акта за прекратяване (заповедта) и съответно в трудовата книжка се вписва правното основание за прекратяване на договора. Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение. Съгласно чл. 128а, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. На основание разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от КТ работодателят има задължение да предаде незабавно на работника или служителя оформената му по съответния ред трудова книжка. Според разпоредбата на чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход: 1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения – в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението; 2. по искане на осигуряваното лице или негов представител – в 14-дневен срок от искането – чл.5, ал.7 от КСО. МВ/

   Тъй като аз не съм специалист по трудово право, ето и два линка с коментари на юристи:

   http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=239774

   http://www.karieri.bg/trudovopravna_konsultaciq/2540323_vupros/

 3. Здравейте, съгласно чл 350. (1) от Кодекса на труда „При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде НЕЗАБАВНО на работника или служителя. “

  Възможно е трудовата книжка да се изпрати на работника по пощата или да се предаде на упълномощено от него лице, като и в двата случая е необходимо съгласието на работника.

 4. Здравейте,
  интересува ме по закон може ли трудовата ми книжка да се получи от упълномощено от мен лице и какъв е срока за оформяне от работодатела след прекратяване на трудовите отношения?

 5. Точно така!
  Вече сме на едно мнение/моето подобно е под №3/
  Но в ИТ твърдят,че подписа при предаване на тр. книжка на напускащ работник трябва да е в Дневника,а това не е така.
  Поздрави!
  Ат.Ш.

 6. Здравейте, господин Шенков,
  вероятно възниква някакво недоразумение и б их искала да направя разлика между две задължения ,за които говорим:
  1. отбелязване на датата на предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение.
  2. Подпис на работника за получаване на трудовата книжка.

  Ако сте обърнали внимание по отношение на второто, същото съм написала и аз (цитирам: „Разбира се, допуска се и друга индикация, доказваща връщането.“), както и цитата от първото съдебно решение е в тази посока, т.е. че не е задължително да има подпис, но за да докажеш връщането са необходими някакви индикации относно това – „съответно писмо,или някаква друга индикация,която да удостоверява по несъмнен начин това действие на работодателя“.

  Бих искала да обърна внимание, че пропускате изискването на чл. 6 (2) отбелязване на датата на предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение. Вписването на датата и подписа на работника не са едно и също нещо. За съжаление първото е изрично нормативно изискване, а не добра практика. Единствената добра практика остава подписа.

 7. И за да приключа :

  1.Не видях Ваш коментар на писмото на МТСП /написано специално в тази връзка/!
  2.В сборника коментари по КТ на проф. Мръчков и още двама проф. по тр. право тълкуванието е в посоката за незадължителност на подписа на работника . в Дневника при напускане на предприятието.

  Благодаря.
  Дано сме били полезни.

  • Здравейте,
   Искам да попитам,ако е изгубена трудовата книжка от работодателят от преди 10 години,а вече имам нова книжка,откъде мога да си извадя информация за предишни години трудовия стаж.Защото в момента имам само 5 години стаж. Този работодател не мога да го намеря за да ми върне книжката.

 8. Здравейте г-жо Илиева,
  За съжаление аз също съм инж. и ще консултирам решенията на съда с юристи,НО…

  Въпроса е принципен.
  Както е написана наредбата и съгласно тълкувателното писмо на МТСП пределно ясно е ,че:
  1.В Дневника задължително се вписват новоиздадените тр. книжки на работници и служители.
  2.Тази тр. книжки /издадените/ се получава срещу подпис в Дневника.
  3.Добра /но не задължителна/ практика е в Дневника да се отразява и движението на тр. книжки.
  4.Подписа при получаване на трудовата книжка при напускане на предприятието е задължителен,но може и да не е поставен в Дневника за тр. книжки,

  И защо трябва да се съгласявам с наложена практика от чиновници в м-ва и инспекции когато тя не е наложена от нормативни разпоредби?
  Няма решение в съда защото всеки потърпевш си казва хайде нали и този път се разминах със забележка.

  И ако тук става въпрос за тр. книжки в други случаи става въпрос за много средства,нерви и време.

 9. Здравейте, господин Шенков,
  досега не ме бяха обвинявали, че работя съвместно с инспекция по труда, но оставам на четящите да преценят това.

  По отношение на дневника – да, никъде изрично не пише, че трябва специално да има подпис на работещия, че си е получил трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение. За съжаление обаче, единственият начин работодателят да докаже, че е предал трудовата книжка на работещия, е чрез подпис на същия относно това. Разбира се, допуска се и друга индикация, доказваща връщането.

  В тази връзка Ви насочвам към следните съдебни решения:

  http://osvr.netii.net/2009/GD/07/0063d809/14861009.HTM

  „Съдът не дава вяра на показанията на св.М.,в частта им,в която тя твърди,че трудовата книжка била върната на въззиваемия,преди всичко защото,ако това не е било така,то тя би уличила себе си в нарушение на нормативните изисквания за съхранение на трудовите книжки,съответно, би носила и отговорността за това.Освен това,ако трудовата книжка е била върната ,то затова е следвало да има положен подпис от лицето,или това да е станало със съответно писмо,или някаква друга индикация,която да удостоверява по несъмнен начин това действие на работодателя./Вж. в тази насока чл.1,ал.5 и чл.6,ал.2 от НТКТС/.Че работодателят е имал обособен дневник за трудовите книжки се установява от приложеното копие на л.12.-ти от делото на МРС и л.8-ми от делото на ВОС/при първоначалното му гледане/. Данни в горния смисъл по отношение на връщането на старата трудова книжка, не са представени,затова и показанията на св.М.,в частта им за връщането й не могат да бъдат ценени и приети като достоверни,защото,ако тя е била върната на въззивемия към момент предхождащ уволнението,то затова би следвало да има положен подпис.“

  http://www.court-pz.info/2010_1/0063d810_03220110.htm

  „Вярно е , че връщането на оформената трудова книжка на работника от работодателя следва да се удостовери в специален дневник на трудовите книжки, но факта, че удостоверяването е извършено върху отделен лист , не променя горните изводи на съда , още повече, че самият ищец не оспорва , че трудовата книжка му е била върната от работодателя на тази дата срещу положен от него подпис. “

  Ако можете да посочите пример за решение на съда в полза на работодателя – например при предписание или глоба на ИТ във връзка с липсата на доказателства за предадена трудова книжка на работещ при прекратяване на трудовото правоотношение, то аз с най-голямо удоволствие ще го публикувам.

  Ако можете да споделите случай, в който успешно сте доказали правотата си по подобен случай, също с най-голямо удоволствие ще го публикувам.

 10. Никъде в чл. 6/2/ не се споменава ,че подписа трябва да бъде положен в Дневника. и….
  ….датата на предаване се ОТБЕЛЯЗВА в Дневника.

  И цитат от Писмо 26/540 на МТСП:

  Съгласно чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. Някои длъжностни лица са установили ДОБРАТА ПРАКТИКА !!! да водят освен дневник за издадените от тях трудови книжки и дневник (книга) относно движението на трудовите книжки. В дневника за движението на трудовите книжки се вписва датата на предаване на трудовата книжка от работника или служителя на работодателя при възникване, изменение и при прекратяване на трудовото правоотношение, съответно и датата на връщане на трудовата книжка на работника или служителя от работодателя след вписване на необходимите данни.

  Министър: (n)
  (не се чете)

  А на своеволята на чиновниците трябва да се дава отпор,но Вие май заедно си вадите хляба?! :)

 11. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж

  Чл. 6.(2) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1.

  Неспазването на това изискване е причина за едно от най-честите предписания на инспекция по труда.

 12. Бихте ли ми казали къде в НТКТС е записано Вашето твърдение…

  „Служи за опис на издадените от работодателя Трудови книжки и данни за тяхното движение: предаването им от работника или служителя, при възникването на трудовото правоотношение, както и връщането им на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение, като последното обстоятелство се удостоверява с подписа на получилия книжката работник, служител или упълномощено от тях лице.“?
  И в Наредбата и в Писмо 26/540 на МТСП от 21.07.2007 г. е записано,че:
  В дневника за ИЗДАДЕНИТЕ от работодателя тр. книжки се ….“ отразяват данните,свързани с тр. книжки,които работодателя е издал на служители ,КОИТО НЯМАТ ТАКИВА“!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.