Добри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа

При извършването на проверки по факторите на работната среда през 2005 г. от областни инспекции по труда са установени следните предприятия и служби по трудова медицина с добра практика по предотвратяване и минимизиране на риска за здравето при експозиция на шум при работа:

Област Благоевград

В „Перивол”АД- Разлог водещите колела на банцизите са облепени с гумени ленти за намаляване на шума.
В „ГБС – Благоевград”АД – Благоевград е направена обшивка и са поставени уплътнения в кабината на оператора на бетоновия център за шумоизолация.
В „Хамефа България”ООД – Разлог се използва многооперационен робот за обслужване на най-шумните машини.

Област Бургас

Добра практика има в „Лукойл -ТЕЦ-Бургас“, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Яна“ АД, ЕТ „Дизайн-Шопов“.
В тези фирми има актуални измервания на фактора шум на работните места, извършени от акредитирани лаборатории, поставени са предупредителни знаци на работните места с шум над 90 dB (A). Разработен и внедрен е физиологичен режим на труд и почивка и стая за периодичен отдих на работещите с ниво на шума в тях не по-вече от 65 dB (A). Провеждат се задължителни предварителни и периодични прегледи на работещите с оглед установяване на въздействието на шума. Ограничаването на въздействието на шума е извършено чрез звукопоглъщаща обработка на стените, дистанционно управление на машините и съоръженията.

Област Варна

Ръководствата на “Агрополихим“ АД, “Полимери“АД, “Солвей Соди“ АД, КРЗ“Одесос“ АД, „Терем-КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД и др. в производства с наличие на шум над 85 dB (A) /компресорни производства на кислород и др./, са осигурили климатизирани обезшумени кабини /стаи/ за операторите , като по този начин в тях е осигурено ниво но шума под 60 dB (A).
Като добра практика на ръководствата и службата по безопасност на “Солвей Соди“ АД и “Девен” АД , съвместно със СТМ на Солвей Соди“ АД гр.Девня е проведената през 2004 г. кампания “Шум” за целия персонал на фирмите. Кампанията е осъществена чрез представяне на кратък филмов материал и презентация , показваща вредното въздействие на шума върху човешкия организъм и начините за предпазване.

Област Велико Търново

Добра практика за предотвратяване и минимизиране на риска от увреждане на слуха с оглед осигуряване здравето и безопасността на работещите при експозиция на шум по време на работа, при извършените специални проверки са констатирани в: “Захарни заводи” АД гр. Г.Оряховица, “ТЕЦ” “, Свилоза -2001” АД гр.Свищов, “Свилоза” АД гр.Свищов и “Свилоза –ЗИК” АД гр.Свищов, “ЗММ-Драганово” АД.

Област Кюстендил

Като пример за добра практика може да се посочи “Метал микрон” ООД, град Дупница където машината с абразивен диск (шмиргел) е отделена в кабина.
Друг положителен пример е подмененото технологично оборудване в “Канзас 2” ЕООД, град Сапарева баня, където са осигурени нови гатер – банцизи, с по–ниски шумови характеристики.
В ЕТ “Валентин Мандев” – Валявица ВВМ” – град Сапарева баня работодателят е предприел мерки за снижаване шумовите характеристики на използваните банцизи, като е облицовал лентоводните колела с гумено покритие.

Област Габрово

Добра и перспективна организация на работа по горепосочената проблематика се очертава в “Идеал Стандарт България” АД – град Севлиево и “Идеал Стандарт – Видима” АД – град Севлиево. Реализираните мерки за намаляване на шума до настоящия момент в двете фирми са свързани с обезшумяване чрез специален кожух на вентилаторите на аспирационната система в леярски процес и в инсталация “изи клиин”; до всички шумни производства има стаи за почивка, в които е измерена и отразена в протокол стойността на фактора “Шум”; ежегодно се прави аудиометрия на слуха на работещите при наднормен шум. СТМ, която обслужва двете фирми е “Интелект” ЕООД – град Бургас.

Област Пловдив

В “КЦМ” АД Пловдив е приета на 24.07.2003 г. антишумова програма с набелязани мероприятия за намаляване на шумовата експозиция на работните места.
Програмата се състои от:
Технико-технологични мероприятия и организационни мерки тип “лична защита от шума”: Ремонти на подкрановите пътища, поставяне на шумозаглушители на пневматичните вентили на филтър пресите, подмяна на твърдите връзки на бъркачните механизми при мешалките, използване на шумопоглъщащи екрани на мазутни форсунки за подгряване на дестилационните пещи и др.;
Организационни мерки: Почивките и престоите се осъществяват в обезшумени стаи с ниво не повече от 65 dВ, изготвяне на инструкции за използването, поддържането, подмяната и съхранението на определените ЛПС;
Медико-профилактични мероприятия: На всички работници с установена слухова загуба да се провежда стимулирано медикаментозно лечение веднъж в годината, в насоченото диетично хранене в условия на наднормена шумова експозиция редовно да се приемат витаминизирани напитки с повишено съдържание на витамините В и С.
В “Топлофикация-Пловдив” ЕАД, добрата практика е свързана с това, че на всички новопостъпили работници и служители се провеждат първоначални изследвания на слуха и изготвяне на аудиограма и след това се извършват периодични прегледи и изследвания. Процесите са автоматизирани и за работещите са организирани обезшумени пунктове за управление. Чрез промяна на организацията на работа се ограничава времето за престой и обход в зоните с наднормен шум.

Област Русе

Като пример за добра практика, може да се посочи предприятието за нетъкан текстил – “ЮТА”АД, гр.Русе. Предприятието е сертифицирано по ISO 9001 и ISO 14001, предстои въвеждане и на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд – OHSAS 18001, във връзка с което са и набелязаните организационни и технически решения за управлението и минимизирането на рисковете за трудовото здраве. Сред предприетите мерки са и тези свързани с намаляване експозицията и вредното въздействие на шума.
Заедно с въведения физиологичен режим на труд и почивка и осигурени ЛПС, са планирани мерки и е започнало изграждане на шумопоглъщащи прегради в работните участъци “чепкане на отпадъчна тапицерска вложка” и “иглонабиване”, с цел недопускане разпространението на шума в съседни работни места.
В “Топлофикация Русе” ЕАД също са извършени технически мероприятия за снижаване нивото на шум:
– изградени са шумопоглъщащи прегради при топковите мелници към котел 4;
– подмяна на дограмата /врати и прозорци/ към командни щитове за управление в турбинен цех;
– закупените ЛПС /антифони/ са съобразени с нивото и честотната характеристика на излъчвания шум.
Пример за добра практика са и предприетите мерки в цеха в на “Органика България” ЕООД в с. Батишница. Работното помещение в което, е разположена мелницата за пенополиуретан е отделено от останалите работни помещения и изолирано чрез звукоизолиращи покрития на стените и таваните, осигурено е и с предупредителни знаци за високо ниво на шума и задължително използване на ЛПС.

Област Сливен

Пример за добра практика е “Коркос” ООД – цех за производство на дървесни плочи от масивна дървесина, предприятие от икономическа дейност “Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”.
Предприятието е въведено в експлоатация в края на 2004г. при спазени изисквания на чл.5 и чл.6 от Наредба № 6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина. Постигнатите резултати за ограничаване и намаляване на шума при работа са в резултат на спазване на съвременните нормативни и технологични изисквания за организиране на съответната производствена дейност. В предприятието е монтирана и пусната в експлоатация поточна технологична линия, в която машините и съоръженията са с необходимите технически характеристики от завода производител, осигуряващ ограничаването и намаляването на шума при тяхната експлоатация. Добрите резултати за ограничаване на шума при работа на поточната линия са следствие и от механизирания и автоматизиран режим на управление и най-вече от непрякото участие на обслужващия персонал в зоната на действие на отделните машини и съоръжения.

Област Стара Загора

В “Катекс” АД гр. Казанлък се внедрява система за управление на качеството ISO 9001-2000, в чийто раздел 6.4 “Работна среда” са разработени вътрешно фирмени документи за управлението на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове. В предприятието са направени измервания на параметрите на работната среда и е направена нова оценка на риска. Работодателят е приел програма с мерки за намаляване на риска, съобразена с приоритетите и мерките, предложени от СТМ “Консулт” ООД – гр. Казанлък, обслужваща предприятието. Проучвайки възможността за намаляване на шума чрез звукопоглъщаща обработка на стените и таваните, в десенаторска база на предприятието са направени такива покрития, като са монтирани и допълнителни звукопоглъщащи панели. След проведените измервания не са установени съществени разлики в параметрите, при което ръководството предприема други мерки за борба с шумовия фактор – използуване на подходящи и качествени лични предпазни средства (ЛПС).
С протокол № 762-Ш/05.11.2003 г. на независим орган за контрол по ЗБУТ е направена честотна характеристика на шума. В резултат на проведените измервания и с консултантката помощ на вносителите – “Превента” ООД – и разпространителите на ЛПС, както и на Службата по трудова медицина СТМ “Консулт” ООД – гр. Казанлък, обслужваща предприятието, са подбрани най-подходящите антифони за съответните шумови нива по характеристики. Определени са длъжностите, за които дневната шумова експозиция е над 85 децибела, както и длъжностите за които дневната шумова експозиция е над 90 децибела. Направени са препоръки с мерки за предпазване и профилактика за съответните групи. Определени са работните места, които се заемат след обстоен предварителен медицински преглед (преди постъпване на работа), придружен от аудиометрия. На работните места с шум над 90 децибела са поставени съответните знаци за безопасност.
Работодателят е възложил на СТМ, обслужваща предприятието, разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Осигурени са подходящи стаи за почивка, в близост до цеховете. По време на извършената проверка е измерен шума в една от стаите за почивка на цех “Тъкачен”- стойността е 58 dB (A).

Област Силистра

В “Девора-Димов”ООД – Силистра и “Хром”АД – Силистра:
– работните места с експозиция на шум над нормите са изнесени в отделно помещение;
– осигурени са ЛПС, които се ползват от работещите;
– работните места с експозиция на шум са обозначени съгласно изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите;
– работещите, изложени на шум са запознати със резултатите от измерванията.

Област София

Добра практика при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа има в “СОФИЯ МЕД”АД гр. София. Там двигателят на линията за изтегляне на пръти в тръбопрофилно производство е шумоизолиран в специално помещение с врата (къщичка).

Подобни статии:

6 thoughts on “Добри практики при осигуряване спазването на изискванията, свързани с шума при работа”

 1. Бързам да споделя:
  В прословутия чл.135 от наредба №7 е налице следния цитата: “ ……..работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите……“. Тук основните понятия, които към настоящия момент си противоречат са две:
  „шумова характеристика на работно място и оборудване“ и понятието „допустими норми“. Единствените норми, които имат отношение към производствената дейност и са предмет на контрол от ИТ са нормите, посочени в Наредба №6 за шума.
  Това е „дневно ниво на експозиция на шум (Lex,8h)“ е времево претеглена средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, както е определено в стандарт БДС ISO 1999:2004, т. 3. 6; то обхваща всички шумове при работа, включително импулсен шум.

  Между чл.135 и цитираните в него допустими норми има празнота в законодателството просто няма норми, които да имат отношение към условията на труд и които да се отнасят до оборудване.
  Да ако говорим за съществените изисквания към машини и т.н. там разбира се има норми, съответно производителите декларират какво ниво на шум има машината, даже някои декларират ниво на шум на празен ход и при работен ход
  Мога още хиляда довода да извадя, но аз лично не мога да приема лековерното тълкувание на двусмислени текстове в нормативни актове, още повече, същите да се ползват за основание за налагане на парични санкции.

 2. Ами нека първо припомня за четящите какво гласи чл. 135 от Наредба 7:

  Чл. 135. Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

  Преди няколко години проведох телефонен разговор с представител на инспекция по труда във връзка с изискванията за измервания. Още го помня и споменавам, защото признавам си – не бях обърнала внимание, че по отношение на измерванията съществува и този член. Неговото становище тогава беше, че докато измерванията по чл. 217 задължително се извършват от акредитиран орган за контрол, то за ежегодните по чл. 135 никъде не пише, че трябва да са от такъв акредитиран орган, т.е. може работодателят сам да си ги извърши със собствено оборудване.

  По отношение на чл. 135 не е уточнено какво означава близки – 2, 3 ли 5dB под допустимите, но все пак ако искаме да сме почти идеални :) мисля, че е най-чисто КУТ или ГУТ да се събере, да обсъди резултатите и да се прецени дали са близки, та догодина пак да се измери.

  Би ли споделил все пак поне в най-общи линии какъв е проблема?

 3. Здравейте,
  искам да започна една дискусия по отношение измерванията на шума като фактор на работната среда, като искам да свържа темата с взаимоотношенията между наредба №6 и чл.135 от наредба №7 за минималните изисквания. Бях много разочарован, когато последното беше използвано като основание за акт на наш клиент. Ще се радвам и други колеги, които имат отношение по въпроса да се включат с мнения и въпроси.

 4. Само в град Плевен нашият кмет Найден Зеленогорски продължава да разрешава строителството на увеличаващи шума съоръжения, като футболни изрища, които увеличават много над нормата шума имайки предвид,че и градския транспорт също допринася за това. Продължава се с практиката да се раздават петна за застрояване на цехове в непосредствена близост до жилищни блокове, без да е спазено изискването да има нужното отстояние от сградата и без да е съобразено това с нивото на шум, с което са облъчени тези граждани….

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.