Въпроси от читатели и наши отговори за инструктажите

Ежедневно получаваме различни въпроси от читатели на Otgovori.Info. Стараем се да отговорим на всички, когато са в нашата компетентност. Понякога обсъждаме доста интересни казуси, поради което реших да споделя с вас някои от въпросите и отговорите, свързани с инструктажи, които сме коментирали с читатели.

Ако имате какво да допълните към отговорите, ще е чудесно да споделите вашата практика в коментарите към статията.

Въпрос: Госпожо Илиева, моля помогнете ми, ако имате възможност да напиша иструктаж за провеждана на производствена практика на учениците в хотел. Предварително Ви благодаря за вниманието и вашия труд.

Отговор:
Здравейте, госпожо ……….,
работодателят има задължение да извърши начален инструктаж на лицата, които ще започват производствена практика или стаж, а съдържанието на началния инструктаж е описано в чл. 12 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Ако Вие не сте представител на работодателя и нямате от него предоставена информация, няма как да направите подобен инструктаж.

Препоръчително е да се обърне внимание на:
– правилата за поведение в хотела;
– организацията на работа в хотела;
– наличие на помещения, които са със специален достъп поради наличие на опасности;
– да бъде запознати с оценката на риска за работните места, на които ще полагат производствената практика;
– особено внимание обърнете на изискванията за пожаробезопасност и пътищата за евакуация, в това число забрана или места за тютюнопушене;
– към кого да се обърнат, ако забележат опасност или нещо нередно;
– какво облекло и лични предпазни средства трябва да използват (ако се налага използването им – например в кухня, макар че вероятно практиката ще е в друга посока);
-къде се намира аптечката със средствата за оказване на първа помощ.


Въпрос:
Имам един въпрос относно майките, завърнали се от майчинство и инструктажа им. Когато майка се завърне от майчинство, трябва да се направи инструктаж, но не ми е ясно дали трябва да е „извънреден“ или „на работното място“?

Отговор:
Съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба РД-07-02/16.12.2009 г. извънреден нструктаж се провежда и с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения. В това изискване влизат и м айките, които се завръщат от майчинство, тъй като са отсъствали повече от 45 дни.


Въпрос:
Искам да ви попитам сега след края на ваканцията, когато се върнем в училище ще трябва да проведа периодичен инструктаж по безопасност на труда на всички работници и служители, тъй като той се провежда през 3 месеца. А на лицата отсъствали от работа повече от 45 дни какъв инструктаж трябва да се проведе? В коя книга трябва да бъде вписан този инструктаж?

Отговор:
Съгласно Наредба РД 07-2/16.12.2009 г. периодичният инструктаж се провежда вече един път годишно , с изключение на някои дейности, за които той остава на три месеца, но при тях се изисква и ежедневен инструктаж. Преподавателската дейност не е сред тях.
В тази връзка моята препоръка е този ежегоден периодичен инструктаж да се провежда в началото на учебната година.

От друга страна, при отсъствие от работа повече от 45 календарни дни, същата наредба изисква провеждането на извънреден инструктаж, който се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж, като в графата „вид на инструктажа“ се записва „извънреден“. Книгата е една за трите вида инструктаж.


Въпрос:
Ние сме малка спедиторска фирма. Нашите служители работят основно на бюро, но често им се налага да присъстват на товаро-разтоварни работи за извършване
на инспекция. Можете ли да ни предложите текст на инструктаж за такива случаи?

Отговор:
Тъй като когато Вашите служители инспектират товарно-разтоварните работи, най-вероятно са на територията на друга фирма – транспортна, складираща, то е задължение на съответния работодател да направи начален инструктаж и да даде указания на Вашите работещи за конкретните изисквания за поведение в района на складовете и извършването на товарно-разтоварните работи.

Нямам готова разработена инструкция за посетители и представители на външни фирми в складове (каквито се явяват Вашите служители в случая), която да Ви предоставя, но може да обърнете внимание на следните неща:

1. Основни знаци за безопасност, за които трябва да внимават служителите.
2. Спазване на безопасно разстояние.
3. Спазване на зоните за движение на пешеходци.
3. Повишено внимание за неправилно подредени или оставени на необозначено и неподходящо място кашони или друг вид товари.
4. Повишено внимание за придвижващи се колички и мотокари.
5. Спазване на правилата за безопасност в съответния склад.

Наредба 12/2005 г. поставя и следните условия:
Чл. 19. Не се допуска:
1. присъствието на хора и придвижването на подвижно работно оборудване и транспортни средства в зоната на възможно падане на товари при извършване на товарно-разтоварни работи и преместване на товари с повдигателни съоръжения;
2. присъствието на хора в транспортни средства при товаренето /разтоварването им с повдигателни съоръжения.

Чл. 23. (1) За качване на и слизане от пътни превозни средства, контейнери, складирани товари и други места, свързани с товарно-разтоварните работи, се използват подходящи и изправни преносими стълби и/или съоръжения.

И още от същата Наредба:

 • Недопустимо е влизането на пешеходци в стелажни коридори, обслужвани механизирано или автоматизирано.
 • Когато се наложи пешеходци да влизат в стелажен коридор, предназначен за кари, той се затваря с подходящи средства, а когато е предназначен за трансманипулатори, те се установяват в изходно положение и захранването им се изключва.
 • Не се разрешава минаването под товари, складирани в проходен стелаж.
 • Качването на хора върху контейнери за закачване или откачване на товарозахващащите приспособления, както и за други цели се извършва с подходяща и изправна стълба, поставена и закрепена така, че да осигури безопасно качване/слизане.

За систематизиране и евентуално конкретизиране на изискванията в инструкция, препоръчвам да се обърнете за помощ към Вашата служба по трудова медицина, обслужване от каквато работодателят има задължение да осигури на своите работещи, тъй като колегите имат повече информация в какви помещения и на какви товари най-често се извършва инспекция.


Въпрос:
Искам Вашето мнение по един въпрос, за който от ИТ твърдят че съм сгрешил.Като инспектор ЗБР съм провел предварително начален инструктаж на служител, който е започнал работа с подписан трудов договор 3 дни след това, а не както е по Наредбата(чл.12,ал.2) в деня на постъпване на работа. Наказуемо и грешно ли е провеждането на инструктаж няколко дни преди постъпване на работа?

Отговор:
За съжаление в чл. 12, ал. 2 Наредба РД-07-02/2009 г. изрично е написано, че началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа. Личното ми мнение е, че определянето на провеждането на началния инструктаж предварително, а не в деня на постъпване на работа, като нарушение за наказание, е може би малко в повече, но…

Обжалването на такова наказание обаче вероятно ще е неуспешно поради императивния (задължителния) текст на Наредбата, който вече споменах. Все пак Ви препоръчвам да се консултирате с юрисконсулта на фирмата, като му предоставите тази информация.

Това, по което мога да Ви насоча, ако се стигне до акт, е че в случая със сигурност се касае за маловажно нарушение по чл. 415в от Кодекса на труда, по което глобата за работодателя е от 100 до 300 лв.


Въпрос:
Каква е процедурата при изгубена книга за периодичен инструктаж от ръководителя на звеното?

Отговор:
В Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не е предвидена специална процедура при загуба на книга за инструктаж.
В тези случаи аз лично препоръчвам отварянето на нова книга с провеждане на извънреден инструктаж. Така и се записва в заповедта – „поради загуба на книгата за периодичен инструктаж, нареждам да се извърши извънреден по еди каква си програма…“, например.


Въпрос:
Здравейте,пиша Ви отново по един въпрос ,който ме вълнува откакто изпълнявам длъжността Есперт ЗБУР/ОС вече една година.
Служители на фирмата се пенсионират.По усмотрение на работодателя са назначени отново на същата длъжност, т.е продължават да работят.Въпросът ми е какъв инструктаж да им правя?А на работното място какъв инструктаж трябва да проведе прекия ръководител? А инструктажа по пожарна безопасност и от одитора по качеството…всичко ли се повтаря?

Отговор:
Вероятно ще Ви се стори прекалено, но за съжаление в нормативната база (Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.) е указано, че начален инструктаж се провежда задължително на всяко новоназначено лице. Ако има прекратяване на трудовия договор и след това ново сключване на трудов договор, съответно с ново регистриране в НАП, то документирайте провеждането на начален инструктаж. Ако длъжността е такава, че за нея е определен и инструктаж на работното място, то документирайте и такъв.

По отношение на инструктажа по пожарна безопасност, то Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. препраща към Наредба РД-07-2:

Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

Т.е. с провеждането на нов начален инструктаж ще се провели и инструкатж по ПБ, тъй като задължителната програма за начален инструктаж съдържа теми по ПБ.

По отношение на качеството, всичко зависи от това, което е написано във Вашите процедури. Просто следвайте това, което сами сте определили в тях.

Подобни статии:

6 мнения за “Въпроси от читатели и наши отговори за инструктажите”

 1. Здравейте,

  има ли някакъв документ, с който работодателят може да отдаде правото на служител, компетентен в тази сфера, да прави начален инструктаж вместо работодателя?

  Благодаря предварително!

  • Здравейте,
   Работодателят има задължение писмено да определи кой ще прави инструктажите, включително началния. Това обикновено става със заповед – в нея се записва кой ще прави инструктаж.
   Напомням, че лицата, които да определени да провеждат инструктажи, подлежат на ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа.

 2. Благодаря за изчерпателния отговор.
  Да, човека с висше образование няма опит в областта, при нас е стажант. Какво е нормативното изискване за опит? Колко е достатъчния стаж, за да може да провежда вътрешно фирмено такова обучение, т.е. без намесата на външна организация.

  • НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
   „Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд…“

   Това е единственото изискване, като не се споменава конкретна продължителност. Съгласно указания на МТСП, опитът се доказва с договори, длъжностни характеристики, заповеди или други документи, които доказват, че лицето е извършвало дейност в областта на ЗБУТ.

 3. Здравейте,
  Имам въпрос относно Обучението по безопасност и здраве при работа на лицето орган БЗР и провеждащи инструктажи. Имаме назначен човек с висше образование „Здраве и безопасност“ на стаж по програма от БТ. Колегата твърди, че неможе да извърши обучението, а трябвало да бъде от институция заради удостоверението което се издава като документ за дл.лице. В крайна сметка ако наистина може да се извърши от него ще се спетят финансови средства. Благодаря

  • Здравейте,
   няма изискване за издаване на удостоверение от институция, дори няма изискване обучението на органа по БЗР и лицата провеждащи инструктажи да бъде документирано чрез издаване на удостоверение. Съгласно Наредба РД-07-2 “Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя”, т.е. възможно е това да стане и с протокол, ако работодателят определи така.
   Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа може да се проведе и от работодателите при спазване изискванията на наредбата.
   Изискванията са следните:
   – обучението да е поне 6 учебни часа;
   – да има писмено утвърдена от работодателя програма за обучението;
   – обучението да се проведе от лице/лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
   В случая по информацията, която ми давате, единствената пречка би могла да бъде, ако човекът с висше образование “Здраве и безопасност” няма опит, което би противоречало на изискванията.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.