Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Портал за електронни услуги на ГИТ - подаване на декларация по чл. 15 ЗЗБУТ

Всичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

Какво представлява декларацията по член 15 от ЗЗБУТ

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява врeменна заетост, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Формата, съдържанието, редът и начинът на подаване и съхраняване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Кой има задължение да подава декларация по чл. 15 ЗЗБУТ

Задължение за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ имат:

1. Физически и юридически лица, които:
– имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
– имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
– имат пряко заети лица за провеждане на обучение или практика;
– в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице (т. нар. граждански договори) – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност.

2. Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост.

3. Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други (напр. двама съдружници в ООД, без наети лица).

Вижте Указанията на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010г.

Как се попълва и подава декларацията?

Вижте Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ от 12.03.2010 г.

Инструкцията разяснява точка по точка какви са правилата за попълване на декларацията.

През 2015-а година е въведена информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Попълването на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014 г. се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Портал за електронни услуги на ГИТ - подаване на декларация по чл. 15 ЗЗБУТ
Портал за електронни услуги на ГИТ – подаване на декларация по чл. 15 ЗЗБУТ

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java, който можете да свалите от тук.

В системата НЕ МОЖЕ да заредите XML файл от минала година създаден с програмата ЗБУТ+.

Системата позволява:

–  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

–  Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

При подаване на уведомление на място – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.

Указания за попълването и подаването на уведомление

Кога подаваме само уведомление

Съгласно чл. 3. (2) на Наредба 3/23.02.2010 г. „Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция “Инспекция по труда” в срока по ал. 1.(т.е. до 30 април).

По смисъла на наредбата “промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията.

Вижте пълно описание на промените, при които трябва да подадете нова декларация.

Въпроси относно декларацията

Въпроси относно попълването на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща deklaracia@gli.government.bg и на тел. 02/ 8101 724 и 02/ 8101 708.

Вижте и най-често срещаните Въпроси и отговори на ГИТ относно декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Публичен регистър

Публичният регистър на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ е достъпен от следния адрес:

http://212.122.187.213/index.php

Вашият коментар