Какво казва докладът на Сметната палата за ефективността на контрола върху ЗБУТ 2017

На 8 юни 2017 година бе публикуван доклада* на Сметната палата за резултатите от одита на изпълнението „Контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. В тази статия правим преглед на изводите и препоръките в доклада, както добавяме някои наши коментари от личните ни наблюдения и анализи.

Сметна палата

С одита е извършено следното:

 • Оценка за ефективността на изпълнението на правомощията на министъра на труда и социалната политика и контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в Република България.
 • Анализ на действията на МТСП в изграждане на Стратегия за здравословни и безопасни условия на труд, базирана на Стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия на труд 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, формиране на политиката по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и утвърждаване на годишни Национални програми за безопасност и здраве при работа.
 • Направен е преглед на дейността на МТСП за транспониране на европейското законодателство в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и нормативното осигуряване на дейността в Република България.
 • Анализирана е цялостната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в изпълнение на Стратегия за здравословни и безопасни условия на труд 2008 – 2012 г.
 • Разгледани и оценени са основните дейности на агенцията по организацията и координацията при провеждането на контрол по спазване изискванията и изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Анализирано е и взаимодействието с други държавни контролни органи и социални партньори по въпроси, свързани с контрола върху здравословните и безопасни условия на труд.
 • Оценена е нормативната, административната и информационна осигуреност на контролната дейност на ИА „ГИТ“.
 • Оценен е контролът, който се извършва от териториалните дирекции „ИТ“ в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Някои от направените изводи и оценки са следните:

1.Изпълнението на Стратегическата рамка на Европейския Съвет за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 г. – 2020 г. се провежда успоредно с последваща оценка на пригодността и резултатността на европейската регулаторна рамка в областта на здравословни и безопасни условия на труд действала в периода 2007 г. – 2012 г.

Част от общата оценка на законодателството в рамките на Европейския съюз е представеният на Европейската комисия от министъра на труда и социалната политика в края на 2013 г. „Доклад на Република България относно практическото прилагане на Директива 89/391 на Европейската икономическа общност за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа, нейните специални директиви и директиви 2009/148/ЕО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО“.

Коментар: За съжаление, ние от Otgovori.Info не успяхме по никакъв начин да намерим този цитиран доклад, въпреки че той представлява интерес за нас.

2. Европейското законодателство, свързано с изискванията за безопасност и здраве при работа, напълно и своевременно е транспонирано в националното ни законодателство.

3. След 2012 г. не е приемана национална стратегия за здравословни и безопасни условия на труд, но основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008 – 2012 г. са включвани и доразвивани в годишните Национални програми по безопасност и здраве при работа.

Коментар: Национални програми имаше само до 2013 година. През 2014 се появи „Актуализирана програма за 2013-2014„, която повтаряше запланувани, не неизпълнени през 2013 г. дейности.

В нея беше предвидено да имаме Наредба за условията и реда за извършване на взривни работи, нова Наредба за минималните изисквания за осветление на работните места и нова Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, както и актуализиране на три правилника, но нищо не се е случило до момента.

4. Утвърден е Стратегически план за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за периода 2013 – 2017 г., в който стратегическата цел за постигане е „Подобряване качеството на дейността на агенцията“.

Коментар: Цитираният план не е наличен на сайта на ИА „ГИТ“.

5. Планирането и изпълнението на инспекционната дейност подлежат на стриктен контрол на всички нива на управление в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Дейността и натовареността на служителите, извършващи инспекционна дейност, е текущо проследима. Основните показатели за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за 2014 г. и 2015 г. не са постигнати.

6. Правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се разширяват с възлагане на нови дейности, което при постоянна нормативна численост и високото текучество на персонала за одитирания период, създава риск за изпълнение на заложените цели на инспекционната дейност.

Увеличените правомощия на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и ниската средната брутна работна заплата за периода, намаляват мотивираността на служителите и влияят негативно на резултатите от дейността.

Коментар: Същото установихме и ние преди няколко месеца като сравнихме задълженията на българските инспектори по труда с тези на инспекторите в други европейски страни.

Един от изводите, които направихме въз основа на направения анализ беше, че липсата на специализация на представителите на контролния орган и необходимостта всеки да знае всичко е потенциален проблем.

8. Поради липса на финансов ресурс за провеждане на задължително обучение по Закона за държавния служител се създава риск за дефицити в професионалното обучение на новоназначените служители.

9. Поради недостатъчен административен капацитет, в рамките на един планов период (от една година) контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не може да обхване цялата съвкупност от икономически субекти на територията на страната, което създава риск работодатели с ниска правна и управленска култура или по други причини да не спазват нормите на трудовото законодателство и тези за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Увеличава се тежестта на трудовите злополуки

За периода – 2010 – 2014 г. броят на трудовите злополуки в България бележи тенденция за намаляване, но броят на загиналите при злополуките остава постоянно висок, дори нараства (от 109 през 2010 г. до 118 през 2014 г.).

Коефициентът на тежест на трудовите злополуки се покачва неизменно за всяка година след 2010 г.

Тревожна е статистиката при предприятията с рискови производства и дейности. При извършените 571 проверки през 2014 г. в 510-те предприятия, подлежащи на контрол, са констатирани 3 230 нарушения, от които 2 697 – по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Това обаче не са нови изводи. Още през 2010-а година експерт от Националния осигурителен институт посочва показаната тенденция: увеличаване броя на загубените календарни дни за една злополука и увеличаване на увеличаване броя на смъртните трудови злополуки.

Още тогава експертът от НОИ посочва, че това е най-точния критерий за нивото на травматизъм.

Проверките намаляват, нарушенията по ЗБУТ се увеличават

Въпреки че като цяло броят на извършените инспекции за периода 2013-2015 година намаляват, нарушенията по ЗБУТ, установени при извършените проверки, бележат ръст спрямо общия брой нарушения.

По-голяма част от нарушенията по осигуряване ЗБУТ средно за периода около 60 на сто, са установени по показател „организацията на дейността“ – липса и неиздаване на вътрешни правила, неизвършени инструктажи или недокументиране на такива и др., което е показател за ниска култура на превенция по ЗБУТ от страна на работодателите.

Работодателите не изпълняват дадените предписания

Оказва се също, че работодателите не са склонни да изпълняват дори вече дадени предписания по условия на труд.

За периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г. са проведени общо 49 144 проверки за извършване на последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

От тях с доклад (за липса на нарушения и изпълнени ПАМ без посещение на обекта) са приключени 9 018 проверки или 18 на сто.

В 32 332 случаи инспекторите са констатирали неизпълнение на препоръките или ПАМ (принудителни административни мерки) от първоначалната проверка, което е показател за липсата на воля в работодателите за доброволно изпълнение на приложените ПАМ или дадените предписания.

Проблеми с правилниците по безопасността на труда

Изискванията на правилниците по безопасността на труда се явяват ту задължителни, ту пожелателни. По-конкретно одитът констатира следното:

 1. Правилниците по безопасност на труда в отделните икономически области са разработени основно в периода 1970-1997 г. определят задължения и изисквания към ведомства, институции и организации, които към момента не съществуват. Разработване на правилниците по безопасност на труда не е основано на единна концепция относно тяхната тематика, структура и съдържание .
 2. Има необнародвани правилници по безопасност на труда, поради което те нямат правно действие и не пораждат задължение за спазването им. Това затруднява осъществяването на контрол, прилагането на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания и санкциониране на нарушителите при констатиране неспазването на разпоредбите на тези правилници.

Коментар: Наскоро точно поради посочената причина Висшият административен съд официално обяви за нищожен Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. Същият не е обнародван в „Държавен вестник“, а е обнародвана само заповедта за неговото утвърждаване.

В резултат на направения анализ, една от препоръките в доклада е да предприемат действия и да се осигурят условия за цялостен преглед и актуализация на правилниците за безопасност на труда, като се приложи единна концепция за тяхната тематика, структура и съдържание.

Национални програми за безопасност и здраве при работа

Изводът от одита по отношение на националните програми, че „Европейската политика за здравословни и безопасни условия на труд, чрез насоките и приетите директиви и стандарти, намира адекватно отражение в Националните програми за безопасност и здраве при работа“ е малко учудващ.

Преди да се стигне до този извод, в самия доклад не се посочва наличие на програма за 2015-а година (каквато и няма). От друга страна обаче е трябвало да бъде направен отчет на изпълнението й в националната програма за 2016-2018 г. За същата има дори и проект, който обаче не е утвърден от Министерски съвет, а и вече не е налична въобще за преглед.

На практика, от 2015-а година до момента нямаме национални програми, както и няма отчет за изпълнението на „актуализираната“ програма за 2014-а година.

Не случайно и впоследствие в доклада виждаме две препоръки в тази посока:

 1. Да предприеме действие за създаване на необходимата организация за своевременно изготвяне и внасяне за приемане от МС на проекти на годишните Национални програми по БЗР и отчета за изпълнението им.
 2. Функциите и задачите на Националния съвет по условия на труд да се допълнят, като се предвиди задължение за обсъждане на Националните програми по безопасност и здраве при работа и отчетите за тяхното изпълнение.

Какво следва от тук нататък

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до дванадесет месеца от получаването на одитния доклад министърът на труда и социалната политика следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

Ние, от Otgovori.Info пък, продължаваме с нашия проект за безплатни обучения по ЗБУТ, който финансираме със собствени средва и полагаме лични усилия, за да може повече хора да осъзнаят важността на това да се прибираме живи и здрави след работа и да помогнем на повече работодатели и специалисти да разбират по-добре нормативните изисквания и задълженията произтичащи от тях.

* Пълния доклад на Сметната палата може да изтеглите от този линк.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.