Ергономията търси резултат плюс-плюс

Знаете ли, че в нормативната база по безопасност и здраве при работа има няколко нормативни акта, които въвеждат ергономичните изисквания?

Ергономия в нормативната база

Това са:

  • Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести
  • Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
  • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Освен това нека подсетя и за Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси (първата част на тези норми в заменени в Наредба 16, но втората е все още в сила, там може да откриете доста интересни неща.

Препратки към ергономията има и в базовата 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудван, например:

Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност.

Работното място се оформя в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите.

Цветовото оформление на работното място се съобразява с принципите на ергономията и промишлената естетика…

Работната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобразява с ергономичните принципи.

Какво е ергономията?

Думата „ергономия“ произлиза от гръцките думи „ергон“ (работа) и „номос“ (закони). Нейната цел е отимизиране на дейността на човека, но едно най-важно нещо трябва да се отбележи:

В ергономията няма ситуация с подобрения, които да увеличават производителността за сметка на условията на труд или обратното. Целта е плюс-плюс: по-удовлетворени и здрави работещи – по-висока производителност.

Ергономията е ориентирана към системата като цяло, като обхваща обхваща всички аспекти на човешката дейност. Тя насърчава холистичния подход, при който се вземат предвид физическите, познавателните, социалните, организационните фактори, факторите на средата и други значими фактори.

Системата човек-машина -работна среда

Основно понятие в ергономията е системата човек-машина-работна среда

Човекът осъществява трудова дейност чрез взаимодействие с предмета на труда, с машината и външната среда посредством средствата за представяне на информация и органите за управление.

Машината (М) е съвкупността от всички технически средства, използвани от човека в процеса на дейността.

Работна среда (С) – това са външните условия, при които протича трудовата дейност на човека и които влияят върху неговото състояние и работоспособност. Тя е съвкупност от физичните фактори (температура, осветление, шум, излъчвания и др.), химични, биологични и психосоциални фактори, които въздействат на човека.

Въздействие Начин на въздействие
От човека върху машината Основни контролни дейности, извършвани от човека върху машината. Прилагане на голяма сила, «фина настройка», поддръжка на машината и др.
От човека върху работна среда Ефект от човека върху околната среда. Човекът емитира топлина, шум, въглероден диоксид и т.н.
От машината върху човека Обратна връзка и показване на информация. Машините могат да влият на човека чрез вибрации, ускорения и др. Повърхността на машината може да бъде прекомерно гореща или студена и да повлияе върху здравето на човека.
От машината към работната среда Машината може да променя работната среда чрез емисии на шум, топлина, вредни газове.
От работната среда към човека Средата, може да влияе на човешката възможност да взаимодейства с машината или да влияе на човека чрез характеристиките на осветлението, микроклимата и др.
От работната среда към машината Работната среда може да повлияе върху функционирането на машината. Например, тя може да предизвика прегряване или преохлаждане на компоненти.

Всеки от тези три елемента на системата си взаимодейства с другите два и всяко от тези взаимодействия се разглежда от ергономията с цел подобряване и не бива мислейки за ергономия да се ограничаваме само до работна поза, физическо натоварване и повторяемост, защото това са само част от елементите, които се разглеждат от физическата ергономия – едно от трите направления в науката и професията ергономия.

Физическата ергономия е концентрирана върху човешката анатомия, антропометрия, физиологични и биомеханични характеристики, тъй като те се отнасят до физическата активност. Тя разглежда още свързаните с работата мускулно-скелетни смущения, оформлението на работното място,  факторите на работната среда, които въздействат върху здравето на човека, както и факторите, свързани с безопасността.

Ергономични методи за оценка на физическото натоварване

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения