Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд

В тази статия ще научите повече за европейската стратегическа рамка по безопасност и здраве при работа, резултатите от стратегиите до момента, предизвикателствата, поставените цели и действия за постигането им.

Европейска комисия

В Европейския съюз има над 217 милиона работници и осигуряването на здравословни и безпасни условия на труд е стратегическа цел за Европейската комисия.

Обща стратегическа рамка по безопасност и здраве

Общата стратегическа рамка на политиката на по безопасност и здраве на Съюза включва два основни компонента:

 • законодателни текстове, които обхващат най-значимите професионални рискове и осигурява общи определения, структури и правила, пригодени от държавите членки към техните различни национални условия;
 • поредица от многогодишни програми за действие между 1978 г. и 2002 г., последвани от европейски стратегии (обхващащи периодите 2002—2006 г. и 2007—2012 г.)

В резултат на прилагането на стратегията за 2007—2012 г. 27 държави членки въведоха национални стратегии.

През 2013 г. Комисията стартира обществена консултация онлайн, за да проучи мненията на заинтересованите страни относно прилагането на предишната стратегия за БЗР и относно възможните следващи стъпки.

Получени са над 500 отговора, като основна част от отговорилите смятат, че е необходимо да се намали административната тежест и разходите на малките и средни предприятия за осигуряване на съответствие със законовите изисквания.

От друга страна обаче това не трябва да вреди на поддържането на високо равнище на постигане на целите по БЗР, независимо от размера на дружеството.

Въпреки значителното намаляване на злополуките и по-добрата превенция, по отношение на здравословните и безопасните условия на труд в ЕС е необходимо по-нататъшно подобрение.

При изпълнението на втората стратегия, която бе за 2007-2012 година за 5 години е постигнато намаляване намаляване с 27,9 % на равнището на злополуките, водещи до отсъствие от работа за повече от три дни.

Стратегиите до 2014-а година

Целта на политиката на Комисията в областта на безопасността и здравето при работа през последните 40 години е да се намали броят на трудовите злополуки и професионални заболявания.

От 1978 г. до 2000 г. Комисията е организирала три програми за действие, които включват три основни направления:

 • подобряване на безопасността и защита здравето на работещите;
 • предоставяне на подходяща защита на работещите от трудови злополуки и професионални болести;
 • гаранция, че конкурентния натиск в единния пазар .

За да даде нов тласък на политиката за здравословни и безопасни условия на труд, Европейската комисия определи през 2002 г. нова стратегия на Общността за периода 2002–2006 г.

Стратегията на Общността за здраве и безопасност при работа за периода 2002-2006 г. има три главни характеристики:

 1. Глобален подход за подобрение в работата, отчитайки промените в условията на труд по света и появата на нови рискове, особено в психосоциален характер.
 2. Базира се на укрепване на културата за превенция на риска, на съчетаване на различните политически инструменти – законодателство, социален диалог, прогресивни практики и най-добри практики.
 3. Набляга на факта, че активната социална политика като фактор за повишаване на конкурентноспособността и че липса на такава политика поражда разходи, които натоварват икономите и обществата.

Стратегията на Общността за периода 2002-2006 г. предизвика значителен спад на броя на трудовите злополуки. В периода 2000-2004 г. нивото на трудовите злополуки с фатален край се е понижило със 17 % в ЕС-15, докато нивото на злополуките, които водят до отсъствие от работа, по-дълго от три дни се е понижило с 20 %.

Въпреки реализирания напредък в периода 2002-2006 г. в Съобщение на Европейската комисията, се посочва, че резултатите от четвъртото европейско проучване по въпросите на условията на труд показват, че много работници в Европа продължават да усещат, че работата им крие заплаха за здравето или безопасността.

Почти 28 % от работниците заявяват, че имат здравословни проблеми, които не са свързани с трудова злополука, но са причинени или утежнени от настоящата или предишна работа, а 35 % от работниците считат, че работата им крие риск за здравето им.

Имайки предвид горепосочените причини Комисията предлага следните основни инструменти за постигане на основната цел на стратегията на Общността за периода 2007–2012 г. – намаляване от 25 % на 100 000 работещи от общия размер на появата на злополуки на работното място, на равнището на ЕС-27:

 • гарантиране на правилното прилагане на законодателството на ЕС;
 • подкрепа на малките и средни предприятия в прилагането на действащото законодателство;
 • адаптиране на законовата рамка в съответствие с промените в сферата на труда и по-специално като се имат предвид малките и средни предприята;
 • стимулиране на развитието и прилагането на националните стратегии;
 • насърчаване на промените в поведението на работниците, както и насърчаване на техните работодатели в усвояването на насочен към опазване на здравето подход;
 • финализиране на методите за определяне и оценка на нови потенциални рискове;
 • подобряване на проследяването на осъществения напредък;
 • насърчаване на здравето и безопасността на международно ниво.

В резултат на прилагането на стратегията 27 държави членки въведоха национални стратегии.

Оценката на ЕС стратегията за периода 2007-2012 г. показва, че целта за намаляване на злополуките с 25% е постигната, стретегията е помогнала да се подобри прилагането на европейското зкаонодателство по ЗБУТ, както и да се направят по-лесни за прилагане правилата.

Предизвикателство обаче все още остава практическото прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа в малките и средни предприятия.

Съществуващи проблеми

Въпреки постигнатото, все още има какво да се подобри, защото:

 • Европейска статистика на трудовите злополуки за 2011 г. показва, че всяка година над 4000 работници умират вследствие на злополуки по време на работа, а повече от три милиона работници претърпяват тежки злополуки по време на работа, водещи до отсъствие от работа за повече от три дни.
 • 24,2 % от работниците смятат, че здравето и безопасността им са изложени на риск поради тяхната работа, а 25 % заявяват, че работата им оказва предимно отрицателен ефект върху тяхното здраве.
 • Разходите, дължащи се на свързан с работата отпуск по болест, са неприемливо високи. В Германия 460-те милиона дни отпуск по болест годишно се изчисляват на загуби за производителността в размер на 3,1 % от БВП.
 • Разходите за социална сигурност, свързани с болести или злополуки, също са неприемливо високи. През финансовата 2010—2011 година нетните разходи на правителството само в Обединеното кралство бяха оценени на 2381 млн. GBP.

ЕС стратегическата рамка 2014-2020 – предизвикателства

Стратегическата рамка за периода 2014-2020 година идентифицира три основни предизвикателства, свързани със с здраве и безопасност при работа:

 • Подобряване на практическото прилагане на законодателството в областта на БЗР в малките и средни предприятия.

Това изисква опростяване на законодателството, където е подходящо, както и осигуряване на персонализирани насоки и подкрепа на микропредприятията и малките предприятия с цел да се улесни оценката на риска.

 • Подобряване на превенцията на свързаните с труда заболявания.

Според данни на Международната организация на труда (МОТ) през 2008 г. в ЕС-27 е имало общо 159 500 смъртни случая поради заболявания, свързани с работата. Най-честата причина са раковите заболявания (95 500 случая).

Според оценките между 4 % и 8,5 % от общия брой на раковите заболявания са с професионален произход. Смъртните случаи, свързани с химични вещества, представляват почти половината от всички смъртни случаи, свързани с работата.

 • Справяне с демографската промяна

Населението на Европейския съюз застарява. Броят на хората над 60-годишна възраст нараства с над два милиона души всяка година.

Работещото население също застарява, като делът на заетите по-възрастни работници се увеличава в сравнение с този на по-младите работници. Според прогнозните данни на Евростат за населението (Europop 2010) работещото население на възраст между 55 и 64 години в ЕС-27 се очаква да нарасне с около 16 % в периода 2010—2030 г.

Седем стратегически цели

Стратегическата рамка предлага да се отговори на тези предизвикателства с набор от действия по седем основни стратегически цели:

1. Допълнително консолидиране на националните стратегии

Държавите членки трябв да обмислят възможността да преразгледат своите национални стратегии в контекста на новата стратегическа рамка на ЕС в областта на БЗР, в тясна консултация със съответните заинтересовани страни, включително социалните партньори.

Европейската комисия препоръчва да се извърши преглед на националните стратегии в областта на БЗР и да се създаде база данни, която обхваща всички национални стратегически рамки в областта на БЗР.

2. Улесняване на спазването на законодателството в областта на БЗР.

Особено внимание тук се обръща на улесненията за микропредприятията и малките предприятия.

Препоръката е да се осигурят практически инструменти, за да се улесни спазването на законодателството в областта на БЗР.

Действията по постигане на тази цел са свързани с:

 • предоставяне на финансова и техническа подкрепа за прилагане на OiRA и други базирани на ИТ инструменти в държавите членки;
 • разработване на насоки и идентифициране на примери на добри практики;
 • насърчаване на обмена на добри практики;
 • кампании за повишаване на осведомеността.

3. По-добро прилагане на законодателството в областта на БЗР от държавите членки

Често дружеството и работниците узнават за първи път за правилата в областта на БЗР едва при посещението на инспектор по труда. Това предполага пропуски в осведомеността. Много е важно на инспекторите по труда да се гледа като на органи, които улесняват спазването на законодателството, а не като пречка за стопанската дейност.

Препоръчва се проверките да насочени най-вече към спазването на правилата, оказване на подкрепа и да са добре насочени към специфичните рискове.

Ефективността на инспекциите по труда зависи до голяма степен от експертните знания на инспекторите по труда и способността им да извършват тези проверки. Необходимо е обучение по БЗР за инспекторите по труда, по-специално по отношение на възникващите рискове и нови технологии, с цел правилно извършване на проверки, свързани с риска.

4. Опростяване на съществуващото законодателство

През следващите години една от основните грижи е да се проучи съществуващото законодателство по безопасност и здраве при работа и да се потърсят възможности за опростяване и/или намаляване на административната тежест, особено за микропредприятията и малките предприятия.

5. Преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на работната сила, възникващите нови рискове, превенция на свързаните с работата и професионални заболявания

Действията, свързани с постигане на тази цел включват:

 • създаване на мрежа от професионалисти и учени в областта на БЗР;
 • подкрепа за разпространението на констатациите на Европейската обсерватория на риска сред съответните участници;
 • насърчаване на определянето и обмена на добри практики относно начините за подобряване на условията за БЗР за определени категории работници – по-възрастни работници, неопитни млади работници, работници с увреждания и жени;
 • насърчаване на мерки за рехабилитация и реинтеграция;
 • определяне и разпространение на добри практики за предотвратяване на проблеми с психичното здраве при работа

6. Подобряване на събирането на статистически данни и разработване на информационна база

За създаването на политика, основана на доказателства, е важно да се събират надеждни, навременни и съпоставими статистически данни относно свързани с работата злополуки и заболявания, професионални експозиции и др.

За постигане на тази цел ще се направи оценка на качеството на данните за трудовите злополуки, предавани от държавите членки и ще започнат дискусии в рамките на Консултативния комитет за безопасност и здраве със съвети от националните експерти, за да се изготвят препоръки за създаване на обща база данни за професионални експозиции.

До 2016 г. се планират следните дейности:

 • ще се разгледат различни варианти за подобряване на достъпността и съпоставимостта на данните за професионални заболявания на равнището на ЕС,
 • ще се проведат дискусии за изготвяне на препоръки за създаване на обща база данни за професионални експозиции и
 • ще се разработи инструмент за наблюдение на изпълнението на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г.

7. Подобрено координиране на усилията на ЕС и международните усилия за преодоляване на проблемите, свързани с БЗР.

Действията за постигане на тази цел включват:

 • да продължи подпомагането на страните кандидатки по време на преговорите за присъединяване в усилията им да приведат в съответствие своето законодателство в областта на БЗР с правото на ЕС;
 • укрепване на сътрудничеството в областта на БЗР, по-специално с МОТ и СЗО;
 • да се стартира преглед на меморандума за разбирателство с МОТ с цел да се отрази по по-добър начин политиката в областта на БЗР;
 • да се допринесе за прилагането на главата за устойчиво развитие на споразуменията на ЕС за свободна търговия и инвестиции по отношение на БЗР и условията на труд;
 • предприемане на мерки съвместно с МОТ за по-безопасни работни места;
 • засилване на съществуващото сътрудничество и диалога относно БЗР със стратегически партньори.

Преглед на стратегическа рамка 2014 – 2020 г. ще се извърши през 2016 г. с цел оценка на постигнатото и напредъка по прилагането ѝ.

Съобщението на Комисията относно стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година може да изтеглите от този линк.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.