Европейска стратегическа рамка по здраве и безопасност 2021-2027

Новата рамка за периода 2021—2027 г. е под мотото „Здраве и безопасност при работа в променящите се условия на труда“ и се фокусира върху три ключови приоритета:

 • предвиждане и управление на промените в контекста на зелените, цифровите и демографските преходи;
 • подобряване на превенцията на трудови злополуки и заболявания и стремеж към подход Vision Zero (Визия нула) за смърт, свързана с работата (това включва както трудовите злополуки, така и професионалните заболявания);
 • повишаване на готовността за реагиране на настоящите и бъдещите здравни кризи.

Рамката ни дава не само информация относно поставените цели, но и какви са плановете, свързани с промени в законодателството на Европейския съюз и други инициативи. На това ще обърнем внимание и в тази статия.

Добрата новина, с която започва представянето на рамката е информацията за сериозното намаляване на трудовите злополуки с фатален изход – 70% за трите десетилетия в периода от 1994 г. до 2018 г.

Статистика за смъртните трудови злополуки 199402918

Не трябва да се забравя и икономическата гледна точка – данните показват, че за всяко евро, инвестирано в ЗБУТ, възвръщаемостта за работодателя е около два пъти повече.

Преди да продължат в изложението с поставените цели за периода 2021-2027 година, от Европейската комисия не забравят да се похвалят с действията си до момента, довели до това постижение.

Като основни фактори за успех те посочват усъвършенстваната нормативна база и тристранния подход с участие на работниците, работодателите и правителствата. Законодателството на ЕС в областта на ЗБУТ се разработва със сътрудничеството на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (ККБЗРМ) – тристранен орган, съставен от представители на национални правителства, профсъюзи и организации на работодатели.

Като ключови постижения от предишния стратегическа период (2014—2020 г) от Европейската комисия посочват:

 • актуализациите на Директивата относно канцерогените и мутагените и предложение за четвърта актуализация;
 • актуализации с цел осъвременяване на 4 директиви, включително в областите на граничните стойности на експозиция и биологичните агенти;
 • значителния брой насоки и онлайн инструменти на EU-OSHA за работодатели, включително относно COVID-19;
 • наръчници за инспекция и инструменти, разработени от Комитета на старшите инспектори по труда (КСИТ).

Промени, свързани с цифровизацията и изкуствения интелект

Новите технологии все повече навлизат в нашия живот. Те, обаче, създават и нови предизвикателства.

Едно от тях е все по-широкото навлизане на роботизацията и изкуствения интелект. В тази връзка се предлага актуализиране на Машинната директива като се разгледат по-обстойно рисковете, произтичащи от цифровизацията.

Виждаме и обещание за бъдещо актуализиране на Директивата за екранното оборудване (въведена в България с Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).

Директивата относно работните места (Наредба 7/1999 г.) и и Директивата за работата с екранно оборудване (Наредба 7/2005 г.) ще се актуализират до 2023 г.

Преразглеждане на гранични стойности за химикали

Акцентът отново е към раковите заболявания и към вещества като оловото и кобалта, които все повече се използват в технологиите за енергия от възобновяеми източници и в производството на батерии. Плановете да се преразгледа граничната стойност на оловото и да се въведе такава за кобалта.

Погледът отново се обръща и към азбеста. Производството и използването му в ЕС са забранени, но имайки предвид планираната вълна на саниране, от Комисията смятат, че граничната стойност за азбест трябва да бъде по-строга.

 • Ще бъдат предложени по-ниски гранични стойности за азбеста, оловото и диизоцианатите през 2022 г.
 • Ще бъдат предложени гранични стойноси за кобалт (като канцероген)  през първото тримесечие на 2024 г.

Психосоциалните рискове

По данни на Комисията в резултат на пандемията близо 40 % от работниците са започнали да работят дистанционно на пълно работно време. Размиването на традиционните граници между работата и личния живот в комбинация с намалени социални контакти и повишено използване на видеодисплей, допълнително са увеличили психосоциалните и ергономичните рискове.

Кампаниятата на EU-OSHA „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г. ще бъде насочена към създаването на здравословно цифрово бъдеще като ще включва психосоциалните и ергономичните рискове.

Подобряване на превенцията на свързаните с работата заболявания и злополуки

В Резолюцията на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно силна Европа за справедливи промени (2020/2084 (INI)) държавите членки се призовават да поемат ангажимент за премахване до 2030 г. на свързаните с работата смъртни случаи и за намаляване на свързаните с работата заболявания, а Комисията се призовава да постигне тази цел посредством нова стратегия за ЗБУТ

За тази цел в стратегическа рамка е заложена задача за укрепване на културата на превенция както в организациите, така и сред отделните работници чрез:

 • задълбочено разследване на злополуките и смъртните случаи на работното място;
 • определяне и справяне с причините за тези злополуки и смъртни случаи;
 • повишаване на осведомеността за рисковете
 • укрепване на прилагането на съществуващите правила и насоки.

Ракът – номер 1 причина за смърт в резултат на работата

Погледът е Европейския съюз вече е обърнат не към смъртните трудови злополуки, а към професионалните заболявания, водещи до смърт!

Свързани с работата причини за смърт

Ракът е водещата причина за свързани с работата смъртни случаи в ЕС. Канцерогените допринасят за приблизително 100 000 смъртни случая на работното място всяка година, които се дължат на свързани с работата ракови заболявания.

Сърдечносъдовите заболявания са втората най-честа причина за свързани с работата смъртни случаи в ЕС, няма достатъчно информация за причините за тях и връзките им със свързаните с работа рискове. От Комисията си поставят задача за допълнителни изследвания и събиране на данни, но важен акцент се поставя на насърчаването на здравето на работното място.

Посочва се и необходимостта от действия за превенция на мускулно-скелетните смущения, които не водят до смърт, но засягат милиони работещи и обикновено не са свързани с една причина, а с комбинация от физически, психосоциални, организационни и индивидуални фактори.

Репротоксични вещества

Освен посочените до момента опасни вещества, започват да се подготвят мерки за актуализиране на данните и защитата от вещества токсични за репродуктивната система (репротоксични вещества, токсични за репродукцията).

Крайната цел е този вид вещества да бъдат включени в Директивата за защита от канцерогени и мутагени (Наредба № 10 от 2003 г.)

Репротоксичните вещества могат да бъдат с:

 • ефекти върху сексуалната функция и фертилитета;
 • ефекти върху развитието на плода или потомството.

Това са рискове, свързани със спонтанен аборт, мъртвородени деца или нарушено когнитивно развитие на заченатите деца.

Типичен представител на репротоксичните вещества е оловото. От тази гледна точка и предстои въвеждане на по-строги задължителни гранични стойности.

 • Ще бъдат стартирани консултации със социалните партньори относно намаляване на граничните стойности на заваръчни аерозоли, полициклични ароматични въглеводороди, изопрен и 1,4-диоксан съгласно през през 2023 г.
 • До края на 2021 г. ще бъде създаден приоритетен списък с репротоксични вещества, които трябва да се вземат под внимание в директивата.
 • До 2022 г. ще се осигурят насоки, включително относно обучението, протоколите, надзора и наблюдението, за защита на работниците срещу експозиция на опасни лекарствени продукти.

Насърчаване на здравето при работа

От Комисията посочват, че насърчаването на здравословни решения за начина на живот на работното място може значително да намали случаите на отсъствия, заболяване и незаразни болести (като например рак, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и диабет).

В тази връзка, чрез Европейския план за борба с рака ще бъдат стартирани действия за подобряване на здравната грамотност относно риска от рак и определящите фактори, така че да се даде на хората, включително и работниците, информацията и инструментите, от които имат нужда, за да правят по-здравословни избори.

С пълния тест на Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. може да се запознаете на този линк.

Фирмена оферта за онлайн обучение по ЗБУТ

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Европейска стратегическа рамка по здраве и безопасност 2021-2027”

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения