Европейски награди за добри практики в областта на ЗБУТ

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа отправя покана за номинации за деветото издание на Европейски награди за добри практики за здравословни и безопасни условия на труд.

През 2008-09 г. наградите ще бъдат раздадени на компании или организации, които са направили значителен и иновационен принос за поощряване на интегриран управленски подход към оценката на риска.

Оценката на риска е систематична проверка на всички аспекти в процеса на работа, която отчита какво би предизвикало нараняване или увреждане, дали е възможно елиминирането на опасностите и, ако не е, какви превантивни или защитни мерки съществуват или би трябвало да се предприемат за контрол на рисковете.

Кампанията цели да изясни процеса на оценката на риска и да покаже, че оценката на риска не е непременно сложна, бюрократична и задача само за експерти.

ЕВРОПЕЙСКАТА КАМПАНИЯ

Европейската кампания е организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в сътрудничество с държавите-членки и Председателството на Съвета на ЕС. Една от основните дейности в подкрепа на кампанията е схемата на присъждане на Европейските награди за добри практики, която се организира преди всичко с цел да бъдат идентифицирани примерите за добри практики, свързани с оценката на риска.

КАКВИ СА НАГРАДИТЕ?

Целта на наградите е да се демонстрират чрез примери ползите от дейностите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, на всички европейски работодатели и работници, на участващите посредници и социалните партньори, както и на всички, занимаващи се с безопасността и здравето при работа.

Избраните практики ще бъдат използвани като модел за подобряване на работната среда в Европа.

В допълнение:

Представител на избраните предприятия или организации ще бъде поканен на европейската церемония по награждаване през пролетта на 2009 г.
Практиките ще бъдат включени в издадена от Агенцията брошура и широко разпространени в Европа, както и на уеб-сайта на Агенцията.

КАКВИ ПРИМЕРИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ?

Европейската кампания 2008-09 г. цели да насърчи интегриран управленски подход към оценката на риска. Примерите за добри практики са осъществени решения – не теоретични или хипотетични, и насърчават ефективното управление на рисковете за безопасността и здравето на работната място. В този смисъл, кандидатите трябва да представят ясни доказателства за това какво на практика е направено, за да се постигне ефективно, прагматично управление на риска.

Действията би следвало да покажат добра управленска практика, насочена към:

подобряване на условията на труд, като цяло,
постигане на ефикасност при насърчаването на здравето, безопасността и ефективността;
фокусиране върху превенцията и идентификацията на рисковете при източника на възникване;
постигане на дългосрочни ползи,
съответствие с нормативните изисквания на държавата-членка, а за предпочитане – по-високи изисквания от установените,
включване на подход, изискващ участие, както на работодателя, така и на работниците;
пълната подкрепа от различните нива на управление,
намаляване на причините, водещи до рискове.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПОКАЗВАТ ПРИМЕРИТЕ?

Примерите за добри практики трябва да са нови или да не са широко оповестени и трябва, по възможност, да показват:

съобразяване с темата за оценка на риска;
действия, насочени към работното място;
рискове, премахнати или разпознати при тяхното възникване;
вътрешноорганизационна оценка на риска от страна на работодателя или от работник, определен от работодателя;
ефективно и прагматично управление на риска;
успешно внедряване;
осъществяване на реални подобрения;
ефективно участие на работниците и техните представители;
преценка за разнообразието на работниците и служителите;
способност да бъдат използвани дългосрочно;
постигане на по-високи изисквания от тези в нормативните актове;
осигуряване на възможност за прилагане на други работни места, вкл. в другите държави-членки и в малки и средни предприятия.
Примерите за добра практика не трябва да преследват само икономически цели. Те се отнасят и за стоки, инструменти или услуги, които могат да излязат на пазара.

Примерите, които се фокусират върху личните качества, като например обучението, трябва да покажат, че са част от един по-широк управленски подход.

Примери за наградените добри практики са показани на уеб-сайта на Агенцията – http://osha.europa.eu/good_practice

КОЙ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ?

Примери за добра практика ще се приемат от предприятия и организации от 27-те държави, членки на ЕС, плюс Хърватия и Турция, вкл.:

предприятия и организации, като особено желателно е участието на МСП;
институции и организации за обучение и образование;
организации на работодатели, търговски асоциации, синдикати и неправителствени организации;
регионални и местни служби и органи за безопасност и здраве при работа, осигурителни и застрахователни организации и др. заинтересовани организации.

КАК СЕ УЧАСТВА?

Партньорът от мрежата на Агенцията, който организира провеждането на Европейската кампания в България, е Министерството на труда и социалната политика.

СРОКОВЕ:

Краен срок за представяне на предложения за номинации на български език е 30 август 2008 г.
Краен срок за предоставяне на приетите предложения за номинации на английски език е 30 септември 2008 г.
Документи се приемат на адрес:
МТСП, Отдел „Условия на труд”,
Ул. Триадица 2, София 1000,

За контакт:
Тел. 02/ 8119 541
e-mail: kolchakov@mlsp.government
web: http://bg.osha.europa.eu

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.