Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Ladders

Кога стълбата е неизправна?

Ladders

Изискванията за безопасна работа със стълби за описани в Раздел III на Глава шеста на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

В раздела има някои правила за обезопасяване на стълби и за безопасната им употреба. По отношение на изправността обаче е посочено само, че „Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.„.

Същите текстове и нищо повече намираме и в Раздел IV на Глава трета от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За съжаление в нашето законодателство няма конкретни изисквания за периодични инспекции на стълбите или за определяне на лица, които да извършват такива инспекции. В много фирми обаче подобни периодични проверки са въведени като добра практика.

Как обаче проверяващият ще знае, че една стълба е неизправна?

Възможните неизправности са описани в отменената през 2004 г. Наредба № 3 за ползуване на преносими стълби. Наредбата е отменена, но правилата коя стълба е неизправна са си все още валидни от гледна точка на безопасността.

За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти:

 1. счупени, липсващи и повредени стъпала;
 2. стъпала, закрепени конзолно само към едната страница (другата страница липсва);
 3. стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена;
 4. дървени стъпала, страници и подпори с недопустими пукнатини и признаци на загниване;
 5. стъпала с недопустимо износване;
 6. стъпала, свързани неправилно към страницата;
 7. счупени и повредени страници;
 8. метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници;
 9. метални стълби с пукнатини и кородирали елементи;
 10. стълби с ограничител против разтваряне на страните, когато ограничителят е повреден, лошо закрепен или липсва и когато в опънато положение не осигурява необходимото разтваряне на страните на стълбата;
 11. двураменни стълби с разхлабена или счупена шарнирна връзка;
 12. стълби с площадка и двураменни стълби, чиито страни не могат да се отварят до необходимото положение;
 13. наставени и телескопични стълби с повредени устройства за осигуряване на връзка между секциите в изтеглено и събрано положение;
 14. стълби с площадка с повредени или липсващи елементи от площадката и нейното обезопасяване;
 15. стълби с неизправни приспособления към тях.

Ето и в картинки някои от описаните неизправности – някои по-видими, други – не толкова. За целта използваме снимки от сайта на Health and Safety Executive.

 • Split stile
  Сцепена страница. Непоправимо.
 • Split top platform
  Счупена / сцепена платформа. Това е част от системата за ограничаване и показва претоварване и неправилно използване. Непоправимо.
 • Damaged restraint connection
  Повредена връзка за обезопасяване. Не може да бъде поправена, тъй като отворът е износен или разширен нарочно.
 • Rivet replaced with a nut and bolt.
  Нитът е заменен с болт и гайка, както и виждаме лошо съхранение. Може да бъде поправена, в зависимост от стойността и производителя.
 • Missing foot
  Липсващото стъпало ще доведе до колебание и намалено съпротивление при приплъзване. Може да бъде поправена.
 • Bent ladder
  Огъната стълба. Вероятно използвана като мост или претоварена.
 • Twisted stile
  Усукана страница. Непоправимо.
 • Missing ladder feet
  Липсващи приспособления срещу плъзгане. Тъй като страниците са повредени, стълбата не може да бъде поправена.
 • Dent in stiles
  Повредени страници.
 • Dented and twisted rungs
  Наклонени и усукани стъпала
 • Split stile
  Сцепени стъпала. Непоправимо.

 

Илюстративна снимка: Patrick Pelletier (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Вашият коментар