Често задавани въпроси при работа с компютър

А.:-Работя като библиотекар в Регионална Библиотека.Работя на компютър повече от 4 часа, но работодателят отказва да ни направи очила за работа с компютър, поради липса на пари. Как да действаме за да ни изпратят на преглед и да ни направят очила? Благодаря предварително за отговара.
Дата на задаване на въпроса:27.8.2008 г. 12:11:32

Уважаема госпожо, при работа с компютър се прилагат разпоредбите на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. В наредбата са регламентирани задълженията на работодателя да извърши оценка на риска и да предприеме превантивни мерки за намаляване на основните рискове при работата с дисплеи, които освен опасност за увреждане на зрението са свързани и с възможни мускулно-ставни увреждания, дължащи се на неблагоприятна и принудителна поза и монотонни движения. Ваше право, като работеща по трудово правоотношение в Библиотека “Я”, е както да участвате в извършването на оценката на риска, така и да се запознаете с нея и да давате предложения за обсъждане на мерки за предпазване. Съгласно наредбата, работодателят следва да осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: – преди започване на работа с видеодисплеи; – един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и – ежегодно за лицата, навършили 40 години; както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. Работодателят има задължението и за своя сметка да осигури средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледа. Цялостен контрол па спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, упражнява Инспекцията по труда. Можете да се обърнете към Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Бургас със сигнал за нарушения на трудовите Ви права.

К.Ц.:Моля за разяснение, служители в офис работещи единственно с компютър подлежът ли на периодичен инструктаж? Условията и характер на работа не се променят,машини и съоражения няма. Само компютърна техника. Имаме инструкция за работа съобразена с Наредба 3/18.09.02 г. (бел. otgovori.info: питащата цитира отменената Наредба 3 за работа с видеодисплей). Ако да, дайте жокер. Благодаря Ви.
Дата на задаване на въпроса:06.7.2009 г.

Уважаема г-жо Ц., Съгласно чл. 18, ал.2 на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.), на периодичен инструктаж подлежат всички работещи, включително и работещите с компютър. Независимо от наличието на инструкции за работа, работодателят е длъжен да провежда периодичен инструктаж. Периодичният инструктаж цели да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, провежда се не по-рядко от един път на три месеца и основното му съдържание е обучение за общите и конкретни изисквания на законодателството в областта, за настъпилите изменения в нормативните актове и в конкретните условия на труд през изминалия период.

Ц.:-Работя по служебно правоотношение,в Община, 8 часа на компютър. Имам ли право на средства за корекция на зрението при предписани от очен лекар очила? Има ли значение вида, модела, параметрите и тъй нататък на компютъра на който работя.
Дата на задаване на въпроса:20.11.2008 г. 16:52:22

Уважаема госпожо, съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести: 1. преди започване на работа с видеодисплеи; 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години; 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи. В случай, че при посочените прегледи, специалистът по очни болести установи отклонение в зрението и предпише очила (средства за корекция на зрението), то работодателят е задължен да ги осигури.

М.:-Работя на компютър имам ли право на допълнителен отпуск или ми се полагат само очила.
Дата на задаване на въпроса:08.11.2008 г.

Допълнителен платен годишен отпуск не е предвиден за работещите на компютър.

Подобни статии:

10 thoughts on “Често задавани въпроси при работа с компютър”

 1. Здравейте,
  Какъв е стандартът за големина, респективно ширина на монитора и съответно на какво разстояние трябва да е работещият от него ?

  • Здравейте,
   Ако правилно разбирам въпроса Ви, няма конкретни изисквания на стандарт, които да определят с каква големина трябва да бъде монитора. Добрата практика е при стандартна работа той да не надвишава диагонал 24 инча, защото ще изисква по-голямо зрително напрежение поради това, че ще надвиши размера на зртелното поле на ясно виждане и ще изисква повече движения на очите.

   По отношение на разстоянието също няма конкретни изисквания, тъй като то зависи и от големината на монитора. Възможно е да се направят сложни тригонометрчни изчисления, но това, което е достатъчно при монитор с големина до 24 инча е разстоянието до него да е „една ръка“, т.е. като опънете ръка напред, пръстите да докосват монитора.

   По отношение на разположението на височина обаче е необходимо да се знае, че нормалната линия на погледа е на 15 градуса надолу от хоризонталата, поради което препоръката е горния край на монитора да бъде на равнището на очите. По този начин няма да се налага очите да бъдат отваряни малко повече от необходимото, което съответно да спомогне за „изсушаването“ им.

 2. Здравейте,
  Към днешна дата в коя наредба мога да намеря почивките, които се полагат при работа с видеодисплей. Какво да бъде осветлението, колко да бъде шумът в децибели и прочие?

  • Здравейте,

   Нормативният документ, който определя изискванията при работа с видеодисплей е Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

   Няма конкретни изисквания колко и с каква продължителност да бъдат почивките – наредбата изисква да бъде разработен физиологичен режим на труд и почивка съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

   За шумът също няма конкретни изисквания. Точният текст на наредбата е:
   „При оборудване на работното място да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия.“
   Това се определя с оценката на риска.

   Минималните изисквания за шумови нива са посочени в Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, но те са свързани с рисковете от увреждане на слуха – граничната стойност е 87 dB(A).

   За осветеност стойностите са посочени в Наредба № 49 от 23.01.1976 г. за изкуствено осветление на сградите и все още минималната осветеност е 300 lx

 3. Здравейте,
  В Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи никъде не прочетох през колко години работодателят е длъжен да праща служителите на преглед, Чувала съм, че работникът има право да изисква от работодателя преглед на всеки две години. Вярно ли е това?
  Благодаря!

  • Здравейте,
   Изискванията за периодичност на осигуряваните медицински пегледи от очен лекар при работа свудеодисплей са посочени в чл. 9 на Наредба 7/2005 г.:

   Чл. 9. (1) Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
   1. преди започване на работа с видеодисплеи;
   2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
   3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

 4. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) актуална ли е към днес 27.10.2016г. и важи ли за работа на смени : дневна, нощна, почивка, почивка. Дисплеите, с които работят служителите са повече от двадесет на човек, на смяна.

  • Здравейте, Валентина,
   Наредба 7/2005 г. е валидния нормативен документ към днешна дата. Условие за прилагането й по отношение на работещи, е те да работят повече от половината от установено за тях работно време с видеодисплей/видеодисплеи. Няма значение дали работата е на смени, дневна или нощна смяна или какъв е броят на видеодисплеите.
   Ако видеодисплеите, за които пишете, са на различни работни места, то в случая важното е дали сумирано служителите работят с тях повече от половината им работно време. В този случай моето мнение е, че за тях се прилага Наредба 7/2005 г.

 5. Здравейте,
  Работя по 8 часа на компютър и от две години имам диагностицирана малка дискова херния на две съседни нива. Столът е много ключов за мен да е много удобен. Имам ли някакво законно право да поискам от работодателя да ми бъде предоставен стол, който аз лично съм избрала? или поне да ми поеме част от разходите за закупуването му?

  Благодарая!

  • Здравейте,

   За съжаление работодателят Ви ще има задължение да предприеме мерки за облекчаване на условията на работа (или специализиране) само, ако има предписание за трудоустрояване от ТЕЛК.

   Към стола, който се използва за работа с компютър има определени изисквания, които са посочени в Приложение към чл. 4, ал. 1 на НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.