Често изисквани документи от ИТ

За да не изпаднете в ситуацията спешно да събирате документи, с които да се явите в инспекция по труда, прочетете следващите редове, в които ви представяме списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

Документи по здравословни и безопасни условия на труд

 №ДокументСтатии с информация
 1Попълнена, подписана и подпечатана приложената идентификационна карта.Как да попълним идентификационната карта
Идентификационна карта, която се попълва при проверка от инспекция по труда  – word doc (Zbut.Eu)
 2Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд→ (Zbut.Eu)  Всичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ
 3Документи по чл. 403а от Кодекса на труда(Zbut.Eu) Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ
 4Договор със служба по трудова медицинаКакво прави службата по трудова медицина
→ Въпроси и отговори за службите по трудова медицина
→ Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК
 5Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата.→ Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата→ Колко време минимално може да работи ОБЗР?
→ Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ
→ Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини
→ (Zbut.Eu) Процедура „Орган по безопасност и здраве при работа“
→ (Zbut.Eu) Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
→ (Zbut.Eu) Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
→ (Zbut.Eu) Примерна заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице
→ (Zbut.Eu) Образец на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд
→ (Zbut.Eu) Образец на протокол за извършен контрол от органа по безопасност и здраве при работа
 6Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд.→ (Zbut.Eu) Процедура „Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд“
→ (Zbut.Eu) Процедура: Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд
→ Избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ чрез събрание на пълномощниците
→ Как се замества напуснал член на КУТ
→ В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ
7Инструкции за безопасна работа с опасно оборудване→ (Zbut.Eu) Над 500 примерни инструкции за безопасна работа
→ Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа
8Инструкции за безопасна работа с опасни химични агенти→ Как да направим инструкция за безопасна работа с опасни вещества
 9Документация по организирането и провеждането на инструктажите→ (Zbut.Eu) Процедура „Организация на и нструктажите“ с образци на фирмени документи
→ (Zbut.Eu) Ръководство за правилно документиране на инструктажите
→ Изисквания за провеждане на инструктажи
→ Как се пише програма за периодичен инструктаж
→ Кога инструктажът на работното място се допълва с обучение
→ Пет правила за документиране на инструктажите
 10Документация по организиране на обученията във фирмата→ (Zbut.Eu) Процедура „Организация на обученията по ЗБУТ“ с примерни фирмени документи
→ Може ли отговорник ЗБУТ да проведе обучение на лицата провеждащи инструктажи във фирмата?
→ Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност
→ Кой нормативен документ изисква обучение по първа долекарска помощ и пожарна безопасност?
→ Изисквания за обучение при работа с химични агенти
→ Изисквания за обучение на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
→ Изисквания за обучение при работа на шум
→ Изисквания за обучение за предпазване от експлозии
 11Документация по оценяването на риска→ (Zbut.Eu) Процедура „Оценяване на риска“ с образци на фирмени документи
→ (Zbut.Eu) Процедура „Оценяване на риска при работа от разстояние“
→ (Zbut.Eu) © Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ 
→ КОЙ?! прави оценката на риска
→ Каква е периодичността на оценката на риска
→ Топ пет грешки при извършване на оценка на риска
→ Най-често срещани грешки при оценката на риска
→ Как да направим оценка на риска при работа с химични агенти
 12Програма от мерки за минимизиране на рискаКак да направим програма от мерки за намаляване на риска
 13Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка
→  (Zbut.Eu) Процедура: Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка с примерни фирмени документи
 14Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.→ (Zbut.Eu) Процедура „Осигуряване на лични предпазни средства“ с примерни фирмени документи
Как да изготвим списък на лични предпазни средства
 15Документация по осигуряване на работно и униформено облекло→ Списък на длъжностите и работните места/видовете работа, за които се осигурява на работещите безплатно работно облекло
→ Протокол за съгласуване с КУТ/ГУТ
 16Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност.Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
Периодичност на измерванията по електробезопасност
Измервания на фактори със собствени звена без акредитация
 17Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.→  (Zbut.Eu) Процедура: Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност
 18Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти – ако има такива.Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти
 19Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”.Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“
→ (Zbut.Eu) Процедура с указания за изпълнение на задължението и образци на фирмени документи
 20Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 38 от Закона за  хората с увреждания.→ (Zbut.Eu) Процедура „Определяне на места за трудоустрояване“
→ (Zbut.Eu) Процедура „Задължения на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания“
 21Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ→ Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ – да погледнем с други очи
Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ при дългосрочна съвместна работа на една площадка
Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ с външни фирми на територията на предприятието за определен срок
Споразумение по чл. 18 за строителен обект
 22Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането
 23Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му
(Zbut.Eu) Процедура „Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“
Примерна Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки
Образец на Регистър на трудовите злополуки
Примерна заповед за сформиране на комисия за разследване на трудова злополука за конкретен случай
Примерна заповед за определяне на постоянна комисия за разследване на трудови злополуки
Протокол от разследване на трудова злополука
Декларация за трудова злополука – Обр. 0-11/2022/НОИ
Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова
Заповед и програма за извънреден инструктаж при трудова злополука

Документи по трудови правоотношения

 1Правилник за вътрешния трудов ред.
 2Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лиц
 3Трудови досиета
 4Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ….последните … лица в периода от ……………..(една година назад).
 5Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от …………………………до момента.
 6Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ……………………….20.. г.
 7Вътрешни правила за организация на работната заплата
 8Дневник за издадени трудови книжки
 9Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:…………………
 10Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 11Книга за отчитане на извънреден труд.