Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Често изисквани документи от ИТ

За да не изпаднете в ситуацията спешно да събирате документи, с които да се явите в инспекция по труда, прочетете следващите редове, в които ви представяме списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

Образци на документите ще намерите в

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Единствената специализирана система за експерта по ЗБУТ

 № Документ Описание
 1 Попълнена, подписана и подпечатана приложената идентификационна карта. Дава се от проверяващия и се попълва при проверка.

Виж: Как да попълним идентификационната карта и образец

 2 Декларация/ уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Декларацията/ уведомлението се подава до 30 април на настоящата година за предходната.

Виж: Всичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

 3 Документи по чл. 403а от Кодекса на труда Включва: Заповед за определяне на лице/лица, които да представлява/т работодателя пред контролните органи на инспекция по труда – за всеки обект на фирмата
 4 Договор със служба по трудова медицина  Виж: Въпроси и отговори за службите по трудова медицина
 5 Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата. Едно от следните:

 • Заповед за определяне на длъжностно лице
 • Трудов договор с назначено лице
 • Договор с юридическо или физическо лице за изпълнение на дейностите на ОБЗР

Виж: Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата

 6 Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд. Включва:

 • Заповед за определяне на представители на работодателя (при КУТ)
 • Заповед/ покана за общо събрание
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите и зам. председател на КУТ
 • Декларация за конфиденциалност, подписана от зам. председателя на КУТ/ представителя на работещите в КУТ
 • Протоколи от заседания на КУТ/ГУТ
 • Удостоверения за първоначално обучение
 • Протоколи (удостоверения) за ежегодно обучение
 • Програми за провеждане на обученията

Виж:

7 Инструкции за безопасна работа Виж:

Образци на инструкции за безопасна работа ще намерите в онлайн наръчника по безопасност и здраве при арбота ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА

 8 Документация по организирането и провеждането на инструктажите (инструктажните книги – в оригинал) Включва:

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа
 • Програми за провеждане на инструктажите
 • Заповед за работните места, където инструктажът на работното място ще се допълва с обучение – програма, обучаващи, вид на изпита.
 • Служебни бележки за проведен начален инструктаж
 • Инструктажни книги
 • Протоколи от изпити за допускане до самостоятелна работа

Виж: Организация и документация за провеждане на инструктажи

 9 Документация по организиране на обученията във фирмата Включва:

 • Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще ги провеждат
 • Документи за проведени обучения
 • Удостоверения за правоспособност и др.
 10 Документация по оценяването на риска (оценката на риска – в оригинал, ако е в голям обем). Включва:

 • Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска.
 • Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска
 • Програма за оценяване на риска
 • Документация на оценката на риска, вкл. условията за преразглеждане на оценката на риска.
 11 Програма от мерки за минимизиране на риска Виж: Как да направим програма от мерки за намаляване на риска
 12 Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка. Виж: Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка
 13 Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица. Включва:

 • Списък на специално работно облекло и лични предпазни средства
 • Документи, свързани с предоставянето на ЛПС
 • Заповед за определяне на местата за съхранение на ЛПС, които се използват аварийно
 • Протоколи от периодични проверки на ЛПС

Виж: Как да изготвим списък на лични предпазни средства

 14 Документация по осигуряване на работно и униформено облекло Включва:

 •  Списък на длъжностите и работните места/видовете работа, за които се осигурява на работещите безплатно работно облекло
 • Протокол за съгласуване с КУТ/ГУТ
 15 Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност. Виж:

 16 Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.
 17 Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти – ако има такива. Включва:

 • Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти
 • Дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори

Виж: Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

 18 Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”. Включва:

 • Протокол за съгласуване със СТМ и КУТ/ГУТ
 • Заповед за определяне на работещите, които ще бъдат застраховани
 • Застрахователна полица

Виж: Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“

 19 Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.  Виж: Как да определим места за трудоустрояване
 20 Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ Виж: Образец на споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ за строежи
 21 Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.
 22 Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му
Виж: Образец на заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра и образец на регистър.
 23
Документи по трудови правоотношения
 1 Правилник за вътрешния трудов ред. Правилникът трябва да съдържа разпределението на работното време, включително описание на въведения физиологичен режим на труд и почивка.

Виж: Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

 2 Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лиц
 3 Трудови досиета Виж: Комплектоване на лично трудово досие на служител
 4 Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ….последните … лица в периода от ……………..(една година назад).
 5 Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от …………………………до момента.
 6 Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ……………………….20.. г.
 7 Вътрешни правила за организация на работната заплата
 8 Дневник за издадени трудови книжки Виж: Дневник за издаване на трудови книжки
 9 Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:…………………
 10 Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 11 Книга за отчитане на извънреден труд.

 

Образци на документите ще намерите в

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Единствената информационна система в помощ на специалиста по ЗБУТ

Вижте повече