Често изисквани документи от ИТ

За да не изпаднете в ситуацията спешно да събирате документи, с които да се явите в инспекция по труда, прочетете следващите редове, в които ви представяме списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

 №ДокументСтатии с информация
 1Попълнена, подписана и подпечатана приложената идентификационна карта.
 2Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 3Документи по чл. 403а от Кодекса на труда
 4Договор със служба по трудова медицина
 5Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата.
 6Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд.
7Инструкции за безопасна работа с оборудване
8Инструкции за безопасна работа с опасни химични агенти
 9Документация по организирането и провеждането на инструктажите
 10Документация по организиране на обученията във фирмата
 11Документация по оценяването на риска
 12Програма от мерки за минимизиране на риска
 13Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.
 14Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.
 15Документация по осигуряване на работно и униформено облеклоВключва:

  • Списък на длъжностите и работните места/видовете работа, за които се осигурява на работещите безплатно работно облекло
  • Протокол за съгласуване с КУТ/ГУТ
 16Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност.
 17Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.
 18Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти – ако има такива.
 19Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”.
 20Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 38 от Закона за  хората с увреждания.
 21Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ
 22Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.
 23Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му
 24
Документи по трудови правоотношения
 1Правилник за вътрешния трудов ред.
 2Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лиц
 3Трудови досиета
 4Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ….последните … лица в периода от ……………..(една година назад).
 5Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от …………………………до момента.
 6Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ……………………….20.. г.
 7Вътрешни правила за организация на работната заплата
 8Дневник за издадени трудови книжки
 9Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:…………………
 10Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 11Книга за отчитане на извънреден труд.

Изходът от главоболията със ЗБУТ е…

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Инструкции, процедури, образци, актуална нормативна база и…

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ