Често изисквани документи от ИТ

За да не изпаднете в ситуацията спешно да събирате документи, с които да се явите в инспекция по труда, прочетете следващите редове, в които ви представяме списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

 

 №ДокументОписание
 1Попълнена, подписана и подпечатана приложената идентификационна карта.Дава се от проверяващия и се попълва при проверка.

Виж: Как да попълним идентификационната карта и образец

 2Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на трудДекларацията се подава до 30 април на настоящата година за предходната.

Виж: Всичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

 3Документи по чл. 403а от Кодекса на трудаВключва: Заповед за определяне на лице/лица, които да представлява/т работодателя пред контролните органи на инспекция по труда – за всеки обект на фирмата
 4Договор със служба по трудова медицина Виж: Въпроси и отговори за службите по трудова медицина
 5Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата.Едно от следните:

 • Заповед за определяне на длъжностно лице
 • Трудов договор с назначено лице
 • Договор с юридическо или физическо лице за изпълнение на дейностите на ОБЗР

Виж: Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата

 6Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд.Включва:

 • Заповед за определяне на представители на работодателя (при КУТ)
 • Заповед/ покана за общо събрание
 • Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите и зам. председател на КУТ
 • Декларация за конфиденциалност, подписана от зам. председателя на КУТ/ представителя на работещите в КУТ
 • Протоколи от заседания на КУТ/ГУТ
 • Удостоверения за първоначално обучение
 • Протоколи (удостоверения) за ежегодно обучение
 • Програми за провеждане на обученията

Виж:

7Инструкции за безопасна работаВиж:

Образци на инструкции за безопасна работа ще намерите в онлайн наръчника по безопасност и здраве при арбота ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА

 8Документация по организирането и провеждането на инструктажите (инструктажните книги – в оригинал)Включва:

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа
 • Програми за провеждане на инструктажите
 • Заповед за работните места, където инструктажът на работното място ще се допълва с обучение – програма, обучаващи, вид на изпита.
 • Служебни бележки за проведен начален инструктаж
 • Инструктажни книги
 • Протоколи от изпити за допускане до самостоятелна работа

Виж: Организация и документация за провеждане на инструктажи

 9Документация по организиране на обученията във фирматаВключва:

 • Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще ги провеждат
 • Документи за проведени обучения
 • Удостоверения за правоспособност и др.
 10Документация по оценяването на риска (оценката на риска – в оригинал, ако е в голям обем).Включва:

 • Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска.
 • Заповед за определяне реда и начина за документиране на оценката на риска
 • Програма за оценяване на риска
 • Документация на оценката на риска, вкл. условията за преразглеждане на оценката на риска.
 11Програма от мерки за минимизиране на рискаВиж: Как да направим програма от мерки за намаляване на риска
 12Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.Виж: Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка
 13Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.Включва:

 • Списък на специално работно облекло и лични предпазни средства
 • Документи, свързани с предоставянето на ЛПС
 • Заповед за определяне на местата за съхранение на ЛПС, които се използват аварийно
 • Протоколи от периодични проверки на ЛПС

Виж: Как да изготвим списък на лични предпазни средства

 14Документация по осигуряване на работно и униформено облеклоВключва:

 •  Списък на длъжностите и работните места/видовете работа, за които се осигурява на работещите безплатно работно облекло
 • Протокол за съгласуване с КУТ/ГУТ
 15Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност.Виж:

 16Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.
 17Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти – ако има такива.Включва:

 • Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти
 • Дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори

Виж: Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

 18Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”.Включва:

 • Протокол за съгласуване със СТМ и КУТ/ГУТ
 • Заповед за определяне на работещите, които ще бъдат застраховани
 • Застрахователна полица

Виж: Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“

 19Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 38 от Закона за  хората с увреждания. Виж: Как да определим места за трудоустрояване

Kвоти за хора с увреждания – задължения на работодателя

 20Споразумение по член 18 от ЗЗБУТВиж: Образец на споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ за строежи
 21Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.
 22Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му
Виж: Образец на заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра и образец на регистър.
 23
Документи по трудови правоотношения
 1Правилник за вътрешния трудов ред.Правилникът трябва да съдържа разпределението на работното време, включително описание на въведения физиологичен режим на труд и почивка.

Виж: Как да направим Правилник за вътрешния трудов ред

 2Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лиц
 3Трудови досиетаВиж: Комплектоване на лично трудово досие на служител
 4Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ….последните … лица в периода от ……………..(една година назад).
 5Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от …………………………до момента.
 6Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ……………………….20.. г.
 7Вътрешни правила за организация на работната заплата
 8Дневник за издадени трудови книжкиВиж: Дневник за издаване на трудови книжки
 9Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:…………………
 10Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 11Книга за отчитане на извънреден труд.

Изходът от главоболията със ЗБУТ е…

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Инструкции, процедури, образци, актуална нормативна база и…

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ