Как да учредим Група по условия на труд (ГУТ)

Реших да започна поредица публикации, свързани с Комитетите и Групите по условия на труд или накратко КУТ и ГУТ. За мнозина те са нещо твърде неясно като функции и възможности и често вместо да има работещ комитет или група в една фирма, има няколко документа, уж доказващи съществуването му.

Трудностите започват още, когато работодателят се сблъска с правилата за създаване на Комитет или Група по условия на труд. Затова започваме с тази важна стъпка, като първо ще разгледаме по-малката формация от двете – Групата по условия на труд.

Къде се учредява група по условия на труд?

Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:

 1. в търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително;
 2. в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи.

Първото изискване е ясно: В момента, в който работодателят назначи на трудов договор петия си работник или служител, за него започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.

Кога прилагаме второто условие?

Ако една фирма има над петдесет човека, но звената са в различни населени места, то във всяко звено с над 5 човека се учредява ГУТ.

Ако една фирма има например 1500 човека на територията на една площадка, в едно населено място, то тогава е видно, че в организацията ще има няколко обособени структурни звена, например административно, производствено, търговско с голям числен състав. Във всяко от тези звена също ще е необходимо да се създаде група по условия на труд (ГУТ).

От колко човека е Групата по условия на труд?

Съгласно член 28 (2) от ЗЗБУТ „групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите“. С това изискване се определя броят на членовете на ГУТ – двама.

Кои са членовете на ГУТ?

Въпреки, че в много фирми се практикува дори и в ГУТ работодателят да упълномощава свой представител, видно е, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд не допуска такава възможност.

В него императивно е казано, че работодателят (при ГУТ във фирма до 50 човека) или ръководителят на звеното (при ГУТ в структурно звено на фирма над 50 човека) участват и не е дадена възможност за предоставяне на пълномощия за участие на работник или служител.

Работодателят участва лично в ГУТ, не може да определи свой представител!

Представителят на работещите в групата по условия на труд се избира от общото събрание (или събрание на пълномощниците) на фирмата, което е редовно, ако в на него присъстват повече от половината от работещите. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, т.е. при повече от половината от общия брой валидни гласове.

В параграф 1, т.2б на Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ в определението за представител на работещите по БЗР е записано следното:

„Представител на работещите по безопасност и здраве при работа“ е всеки работещ, който е избран или определен от общото събрание на работещите, по реда на чл. 6 от Кодекса на труда, да представлява работещите по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа.

Кога се прави общо събрание на пълномощниците?

Ако организацията на труда, например чести пътувания, работа на обекти и др. или разделечено местоположение на звената във фирмата не позволяват да се съберат всички работещи за общо събрание, то е възможно да се създаде събрание на пълномощниците.

То се състои от представители на всяко структурно звено, като нормата за представители на брой работещи е еднаква за цялото предприятие.

Какво следва след избора на представител на работниците и служителите?

Да обобщим до момента какво сме направили по учредяването на Групата по условия на труд и как ще го документираме:

 1. Работодателя свиква общо събрание с покана или заповед.
 2. На общото събрание се избира представител на работниците и служителитепо безопасност и здраве при работа. Резултатите от общото събрание се документират чрез протокол.

Това е достатъчно – Групата по условия на труд вече съществува!

Въпреки това, понякога се практикува да се издаде организационна заповед, която да постави началото на учредяването на ГУТ или пък след общото събрание да се издаде заповед за утвърждаване на ГУТ. Такива не са задължителни, но са обединяващ елемент в цялостната организация по учредяване на група по условия на труд.

Какво следва

ГУТ започва работа – провежда се първото събрание на работодателя и избраният представител на работещите за учредяване на ГУТ.

Препоръчително е първото събрание да бъде документирано и удостоверено с подписите на двамата присъстващи. То е за запознаване на двамата членове един с друг и набелязване на първите бъдещи задачи.

Не е изключено още на първото събрание да бъдат поставени проблеми за решаване при спешност на конкретни мерки. Важно е всичко коментирано да бъде описано в протокол.

Текстът на протокола е свободен, като може да се спазва следния алгоритъм.

 1. Дата
 2. Присъстващи.
 3. Дневен ред.
 4. Кратки записки от обсъждането на темите по дневния ред.
 5. Взети решения при обсъждането.
 6. Планирана дата за следващо заседание.

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили пълен набор от необходимите документи за учредяване на ГУТ както във фирма до 50 човека, така и за учредяване на ГУТ в отделните структурни звена на фирмата, като:

 • Заповед за изграждане на ГУТ (съответно за фирма до 50 човека и за ГУТ в структурно звено)
 • Покана за свикване на общо събрание за избор на представител в Група по условия на труд
 • Протокол от общо събрание (съответно на фирмата и на структурно звено)
 • Протокол от първото (учредително) събрание на ГУТ
 • Декларация за конфиденциалност от представител на работещите в ГУТ (задължителна, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 5 на ЗЗБУТ).

 

 

Вашият отговор на Deyana_Ilieva Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

26 мнения за “Как да учредим Група по условия на труд (ГУТ)”

 1. Здравейте,
  запитването ми е следното- назначена съм за Орган по БЗР по съвместяване на две длъжности, а в същото време има и Заповед за учредяване на КУТ като там съм представител на работещите. В този случай дали съм в действителност представител на работещите или като назначена по съвместяване на длъжностите съм от страната на работодателя?
  Благодаря.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Тодорова,
   От 2007 г. насам ЗЗБУТ не поставя условия, свързани със задължително членство в КУТ. От тази гледна точка чисто нормативно ОБЗР може да бъде както представител на работодателя (ако той го определи за свой представител), така и представител на работещите, ако те го изберат за такъв.
   Представителите на работещите не се определят от работодателя, а от самите работещи на тяхно общо събрание.
   Доказателство за техния избор е протокол от общото събрание (проведено преди заповедта). Ако имате протокол от общо събрание, от който да е видно, че работещите са Ви избрали за свой представител, то Вие се явявате техен представител.
   Ако не е провеждано общо събрание (няма протокол за избор), то това означава, че с тази заповед работодателят нарушава изискванията на ЗЗБУТ.

   Отговор
 2. Здравейте,

  Учредяването на ГУТ в различни поделения на организацията, замества ли КУТ?

  Отговор
  • Здравейте, наличието на ГУТ в поделенията на организацията не замества КУТ. При брой на работещите над 50 се изисква учредяване на КУТ, а в отделните структурни звена – ГУТ.

   Отговор
 3. Здравейте!
  Четейки написаното по- горе ми възникват следните въпроси:
  Правилно ли съм разбрала, че на заседанията на ГУТ, които са на тримесечие, присъстват само двамата членове на ГУТ – Работодателя и Представителя на работещите, а не целият колектив на организацията.
  Протоколи от заседанията пише един от двамата членове на ГУТ или трети – протоколчик?
  На ежегодното обучение по ЗБУТ трябва да ходят именно двамата членове на ГУТ?
  Не е ли редно членовете на ГУТ да предават наученото на обученията на всички хора от персонала, и ако да – трябва ли да се документират с протокол и тези събрания?
  Възможно ли е членовете на ГУТ да свикват събрания на колектива и да провеждат вътрешни обучения по актуални и значими за организацията теми, свързани с ЗБУТ?

  Отговор
  • Здравейте, по Вашите въпроси:

   1. Да, заседанията са на ГУТ, т.е. на двамата членове на ГУТ. Могат да присъстват и други, които са поканени, например представител на СТМ, на синдикална организация и пр.
   2. Няма конкретни изисквания кой да пише протоколите – може да е член на ГУТ, може да е трето лице, въпрос на организация във фирмата.
   3. На ежегодно обучение подлежат и двамата членове на ГУТ.
   4. Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 на ЗЗБУТ представителят на работещите в ГУТ има задължение да информира работниците и служителите за резултатите от изпълнението на дейностите по ал. 3 (в ал. 3 са посочени правата – достъп до информация и пр.)
   5. Възможно е членовете на ГУТ да провеждат вътрешни обучения на работещите. Ако са обучения по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. то те трябва да отговарят на изискванията към обучаващите лица – поне бакалавърска степен.
   Свикването на общо събрание може да е по тяхна инициатива, но зависи от това с каква цел се свикват и съответно трябва да се изпълняват изискванията на Кодекса на труда.

   Отговор
   • Сърдечно благодаря за бързите Ви и конкретни отговори.
    Поздрави!

    Отговор
 4. Здравейте, бих искала да попитам, колко заседания трябва да има ГУТ и КУТ годишно?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма поставено нормативно изискване за брой заседания годишно, но в чл. 29 от ЗЗБУТ е казано, че „Комитетите и групите по условия на труд:
   1. обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й;“, откъдето и идва приетото, че КУТ/ГУТ трябва да ийма поне четири заседания годишно. Същевременно те трябва да бъдат развномерно разпределени в тримесечията.
   Освен това, може да има колкото искате още заседания, няма максимум.

   Отговор
 5. Здравейте,

  В какъв срок след наемането на работа на петия служител следва да бъде проведено общо събрание за гласуване на членовете на ГУТ? И има ли въобще подобен срок или единствения конкретно установен срок е свързан с провеждането на обучението на вече избраните членове на ГУТ?

  Също така, поканата, която управителя отправя към служителите с цел свикване на общо събрание, трябва ли да е непременно в писмена форма?

  Предварително благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма поставен срок, което означава, че в момента на наемането на петия човек, възниква и изискването за учредяване на ГУТ. С други думи – веднага.

   Няма конкретни изисквания за писмена покана.

   Поздрави.

   Отговор
 6. Здравейте, ние имаме учереден ГУТ и избран представител на работниците и служителите, който има мандат още 3 години. Обаче имаме смяна на работодателя. То е ясно, че общо събрание няма да правим, но следва ли работодателя да си издава заповед за:
  1.своето обучение от СТМ (другия член на ГУТ е обучен и има удостоверение)
  2.за назначаване на заседание на ГУТ и това заседание учредително ли ще бъде?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Ганкова,

   ще започна отзад напред – няма изрично изискване или въведен термин „учредително събрание“, така че е достатъчно в следващото събрание на ГУТ да се включи новият работодател. Възможно е като точка от дневния ред да се впише нещо от рода на „Представяне на новия член в ГУТ и запознаване с работата на ГУТ до момента“.

   По отношение на първия въпрос изпитвам леко затруднения, но ако четем буквално Наредба 4, то трябва да бъде издадена заповед. Тя може да описва двете обучения, напр.:
   Да се организира и проведе:
   1. Първоначално обучение на нов член на ГУТ …(три имена)…в срок до …..
   2. Ежегодно обучение на …(три имена)…в срок до…./в периода ……

   Вторият срок ще си бъде за периода от годината, когато трябва да премине ежегодно обучение настоящия представител на работещите.

   Отговор
 7. Здравейте!
  Прочетох публикуваните материали относно създаването на Група по условия на труд. Но не отрих отговор на моите въпроси. В дружеството към момента има четирима работещи по трудов договор, един от които по трудов договор по чл.111 от КТ на 4 часа. Дружеството има и управител /едноличния собственик на фирмата/, който има сключен Договор за управление и контрол с дружеството.
  1/ Следва ли да се създаде Група по условия на труд в дружеството?
  2/ Ако е необходимо да се създаде Група по условия на труд, възможно ли е представителя на работещите да бъде лицето, което работи на 4 часа по трудов договор по чл.111 от КТ?
  Благодаря Ви предварително за отговорите!

  Отговор
  • Здравейте,
   лично аз смятам, че не е необходимо да се учредява Група по условия на труд, поради това, че управителят, който е с Договор за управление и контрол, е едноличния собственик на Дружеството.
   Няма проблем при учредяване на ГУТ (например след наемане на пето лице), за представител на работещите да бъде избран работещ, който работи на 4 часа по трудов договор по чл. 111 от КТ.

   Отговор
 8. Здравейте, госпожо Николова.
  Благодаря Ви за положителния отзив!
  Собственикът на фирмата е работодател и поради тази причина няма как да бъде представител на работещите. Координаторът по безопасност и здраве (и вероятно длъжностно лице по БЗР по чл. 24 от ЗЗБУТ) може да бъде избран от работещите за техен представител. Единственото условие е да бъде на трудов или граждански договор, с други думи – работещ по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Лекарят от службата по трудова медицина не може да е член на КУТ или ГУТ, тъй като той не е работеш във фирмата. Неговата роля е да консултира членовете на КУТ/ГУТ.

  Отговор
 9. Здравейте!
  Поздравления за чудесния и изключително полезен сайт! :)

  По повод изграждането на КУТ и ГУТ имам следния въпрос – мога ли аз (като координатор по безопасност и здраве) да бъда представителя на работниците в ГУТ или трябва да е друг служител? Предпоалагам, че собственикът на фирмата, при все, че е строител по образование, също не може да бъде техен представител или греша?
  И последно – лекарят от Службата по трудова медицина трябва ли да бъде включен/упоменат в ГУТ?

  Благодаря предварително за отговора!

  Отговор
 10. Здравейте, госпожо Костова,
  За съжаление в ЗЗБУТ не е предвидена ситуацията „организация под 50 човека, но с разпокъсана структура“ и ако спазим буквално изискванията, Ви е достатъчна една група по условия на труд за цялото ОДЗ.

  Не смятам обаче за грешно по Ваша преценка да се учреди ГУТ във всяко поделение с персонал над 5 човека, което би осигурило по-реално участие на работещите и прегледност на документацията по ЗБУТ.

  Отговор
 11. Ние сме ОДЗ с 30 човека персонал в четири населени места.Колко групи по условия на труд трябва да имаме?

  Отговор
 12. Защо да не може – няма такава забрана. Стига работниците на общото събрание да са го избрали по съответния ред. Стига, разбира се, самият работодателя да не изпълнява дейностите на орган по БЗР :)

  П.п. До преди няколко години в ЗЗБУТ пишеше, че органа по БЗР задължително е член на КУТ като представител на работодателя. В момента обаче няма такъв текст и има случаи, когато органа по БЗР въобще не е член на КУТ, член е на КУТ като представител на работещите или член на ГУТ като представител на работещите.

  Отговор
 13. А възможно ли в ГУТ представителя на работещите да е дл.лице)органа) по ЗБУТ

  Отговор
 14. Много полезно за малките фирми.Когато един служител изпълнява много функции,

  Отговор
  • Няма изискване на нормативната база, което да задължава работодателя да изпълни решенията на КУТ/ГУТ.

   В ЗЗБУТ се казва, че КУТ/ГУТ „предлагат мерки за подобряването на дейността по по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите“, „предлагат решения“, както и „да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и безопасността“.

   Или накратко: имат право да предлагат и изискват, но не и да задължават работодателя.

   В такива случаи нашата препоръка е всяко предложение на КУТ/ГУТ да бъде подкрепено с упоменаване на съответното изискване на нормативната база, което задължава работодателя да предприеме исканите мерки. Това означава много добро познаване на нормативите, за което би трябвало да помогнат специалистите от службата по трудова медицина, тъй като Наредба 3/2008 година задава като една от функциите на службата по трудова медицина да „подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд“.

   Добрата нормативна обосновка и последователна дейност могат да бъдат посрещнати с положителен отговор от работодателя.

   Отговор
 15. Ами то по-често е така – хората не разбират за какво им е въобще това формирование и как може да работи. Аз също не съм особено оптимистично настроена, но все пак има някои възможности.

  Комитетът или групата също могат да контролират дейността на службата по трудова медицина доста ефективно – как точно – като стигнем и до тази тема в поредицата – какви са реалните възможности на КУТ и ГУТ да е ефективен.

  Отговор
 16. За жалост във повечето фирми (дали малки или големи, респ. дали ГУТ или КУТ) дейността на ГУТ/КУТ е фиктивна. Документално е оформена, както е по закон и заради проверките от Инспекцията по труда. Но се е случвало по документи членовете на КУТ да са се разписали в протоколи от заседанията си, пък в действителност даже не знаят, че са членове на КУТ.

  Отговор