Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Клас по НКП: СПЕЦИАЛИСТИ
Единична група: 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
Код по НКПД: 2263-6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Структурно звено, в което се намира длъжността: направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в предприятието
Териториално разположение на длъжността: офиса на фирмата

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Обобщено описание на работата – организиране, координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието съгласно националното законодателство.

2.Трудови задачи и задължения:
2.1. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда;
2.2 координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2.3. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
2.4. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите;
2.5. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
2.6. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
2.7. сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
2.8. участва в разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск;
2.9. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия;
2.10. въвежда съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
2.11. организира и участва в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
2.12. организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
2.13. организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа;
2.14. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;
2.15. подпомага осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието;
2.16. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
2.17. консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
2.18. организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
2.19. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
2.20. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РЗИ и областната инспекция по труда.
2.21. осъществява контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от работниците и служителите;
2.22. в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
2.23. при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спират машини, съоръжения, работни места и незабавно информират за това съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.Подчиненост на длъжността- на управителя на фирмата.
2.Взаимодействие с други длъжности във фирмата- с всички работници и служители в предприятието.
3.Връзки с други фирми ( или длъжности в тях)- с предствители на външни организации или държавни органи, свързани с организацията и контрола по безопасност и здраве при работа на работните места и с обучението на работниците и служителите по осигуряването на ЗБУТ.
4.Получаване на задачите – устно от управителя на фирмата или чрез заповед.
5.Отчитане на задачите – с периодични устни или писмени доклади, изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопаснисте и здравословни условия на труд за всяка календарна година.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Материални и финансови ( по опазване имуществото и активите на фирмата)- отговаря за вреди, причинени на работодателя от аварии и трудови злополуки, настъпили в резултат на лоша организанция и занижен контрол по спазване на националното законодателство за осигураване на безопасност и здраве при работа.
2.По безопасността на труда- носи отговорност за неизпълнение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на предприятието.
3.По опазване здравето и работоспособността на другите- носи отговорност за недостатъчна информираност, обучение и инструктаж на персонала на предприятието за правата, задълженията и отговрностите му, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
4.По опазване на фирмената тайна и поверителната информация- носи отговорност за разгласяване на информация, станала му известна в предприятието , ако това е повлияло негативно върху дейността и развитието на преприятието.
5.За резултатите от трудовата дейност- носи дисциплинарна и имуществена отговорност за липсата на ефективна система за защита и профилактика на професионалните рискове на територията на предприятието, въпреки че работодателят е осигурил средства и време за това.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

1.Специфични условия на труд- длъжността няма специфичен характер и организация на труда.
2.Режим на труд и почивка- определят се лично в зависимост от натовареността на работата.
3.Работно и униформено облекло, лични предпазни средства- длъжността не изисква работно и униформено облекло.Работодателят осигурява необходимите лични предпазни средства в съответствие с установените рискове.
4.Битови придобивки и привилегии – съгласно индивидуална договореност с работодателя.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА – съгласно Вътрешни правила за организация на работната заплата.

VІ. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА – съгласно Правилник за вътрешния трудов ред.

VІІ.ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Знания, умения и опит:
1.1.Вид и равнище на образованието- образователно и квалификационно ниво 6 – образователно-квалификационна степен „бакалавър“
1.2.Трудов опит – ……..
1.3.Специални умения- да познава:
трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
технологията и производственните мощности в предприятието;
технологичното оборудване на предприятието и правилата за техническа екс плоатация на машините и електросистемата;
специфичните рискови работни места в предприятието, организацията на производството, вида на използваните суровини и материали.

1.4.Поведенчески характеристики- комуникативност, работа в екип.
2.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността- Кодекс на труда и наредбите по прилагането му, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и наредбите по прилагането му, Закон за техническите изисквания към продуктите и наредбите по прилагането му и др.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се осъществява от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.
2.Длъжностната характеристика се актуализира в случай на промяна на изискванията към извършваната работа на работното място, утвърдени от ръководителя на предприятието.

Дата на утвърждаване: …………………..г.

Утвърдил: …………….

Управител: …………….


Долуподписаният ……………………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с длъжностната си характеристика и съм получил копие от нея, за длъжността, която ще заемам в ……………………………………………………………….., копие от трудовия договор и заверено копие от уведомление до ТД на НАП гр…………………………………

Дата: ………….. г.

Декларатор: ……………………..

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.