Опасни химикали при ремонт на автомобили

На пръв поглед опасните химикали не са на преден план при авторемонтните работи, особено когато прочетем в информационните листове на маслата, че не се класифицират като опасни. В някои случаи обаче вдишваните химикали могат да бъдат доста опасни.

В тази статия ще покажем на какви опасни химични агенти могат да бъдат изложени работещите, които извършват ремонт на автомобили. Под ремонт имаме предвид както авторепаратура (възстановяване на автомобили, включително подмяна на части, разпъване на смачкани шасита, боядисване и др.), така и поддръжка на автомобилите (напр. смяна на масла).

Експозиция на изоцианати при боядисване чрез пръскане

Много сервизи за ремонт на автомобили използват двукомпонентни бои с втвърдител на основата на алифатен изоцианат (или смес от изоцианати и ароматни разтворители). Те могат да бъдат на водна основа, както и се срещат при много видове лакове.

Продължителната експозиция на изоцианат може да причини сериозна и трайна астма. Основният източник за експозиция на изоцианат е боядисването чрез пръскане, въпреки че такава може да възникне също и при почистване на пистолета за пръскане.

Какво да направите:

  • Използвайте камера за пръскане.

Камерите за пръскане следва да бъдат вентилирани и да работят на малко по-ниска температура, отколкото околната среда (в т.ч. при понижено налягане), за да се предотврати излизането на мъглата от боя от работното място.

  • Работещите да използват правилните средства за дихателна защита

Работещите следва да използват лични предпазни средства и дихателен апарат със самостоятелно захранване (изолиращ апарат), когато пръскат с продукти, съдържащи изоцианати.

Експозиция на изоцианати при боядисване на автомобили

Вдишване на отработени газове

Отработените газове от превозното средство могат да предизвикат възпаление на очите и дихателната система, и са риск за здравето, ако димът от двигателя, който съдържа въглероден оксид, бъде вдишан.

Продължителната експозиция на димове от дизелови двигатели, особено синия или черен дим, може да доведе до кашлица и затруднено дишане. Продължително повтаряща се експозиция може да увеличи риска от рак на белия дроб.

Какво да направите:

Инсталирайте смукателна система, за изтегляне на отработените газове, особено при работа в каналите за преглед.

Експозиция на отработени газове при ремонт на автомобили

Експозиция на дим при заваряване

В зависимост от вида на заваряването и заварявания материал могат да се отделят различни опасни химични агенти. Ако повърхността е боядисвана с двукомпонентна боя има риск и от вдишване на изоцианати.

При продължителната експозиция на вредни димове и газове, по време на заваряване, могат да настъпят изменения в белите дробове.

Какво да направите:

Трябва да има локална вентилация или мобилна система за изтегляне със смукателен вентилатор.

Опасни газове при заваряване

Експозиция на отработени масла

Честия и продължителен контакт с отработени двигателни масла може да причини дерматит и други кожни заболявания, вкл. рак на кожата.

Какво да направите:

  • Трябва да избягвате всеки ненужен контакт с отработени двигателни масла. Също така трябва да се носи предпазно облекло, което трябва да бъде почиствано или заменяно редовно.
  • Да се спазва лична хигиена.
  • Помещенията и оборудването трябва да бъдат почиствани редовно и най-малко, в края на всеки работен ден.

Експозиция на отработени масла

Експозиция на разтворители

При ремонтните дейности на автомобилите разтворителите се използват, преди всичко като разредител, за почистване на части. Някои разтворители са на водна основа, но много други съдържат опасни вещества. Честия или продължителен контакт с разтворители може да премахне защитния мастен слой на кожата и да причини дерматит.

Някои разтворители могат да бъдат опасни при вдишване.

Какво да направите:

За да се предпазите от експозиция на опасни разтворители трябва:

  • Когато е възможно, да замените опасните продукти с други, които са по-малко опасни или не съдържат опасности.
  • Да се работи в добре проветрени места със смукателна система.
  • Да се използва локална аспирация, когато е възможно.
  • Да се използва правилен респиратор, когато е необходимо.
  • Да се носи подходящ тип ръкавици, за избягване на риска от дерматит.

Опасни химикали при ремонт на автомобили и последици за здравето

В следващата таблица може да видите обобщение на някои основни продукти, които се използват при дейностите, свързани с ремонт на автомобили и какви могат да бъдат последиците за здравето.

Опасни химикали при ремонт на автомобили

Източник: Опасни вещества: Осъзнайте, оценете и защитете. Ремонт на моторни превозни средства.Европейска кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества. SLIC.

Изисквания за инструкции за безопасна работа

Знаете ли, че в Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили има конкретни изисквания за следните видове инструкции, като в някои случаи има и изисквания относно тяхното съдържание? Три от тях са свързани с опасни вещества:

→ Инструкции за правилното използване на обезвреждащи, измиващи и почистващи съоръжения, средства и материали (чл. 12., ал. 1)

→ Инструкция за ЗБУТ при работа с горива, вкл. при работа с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ

→  Инструкция за ЗБУТ при работа с антифриз.

В Zbut.Eu имаме над 500 инструкции за безопасна работа, с които  може да спестите време и да имате по-добра документация, вижте ги тук:

Инструкции за безопасна работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения