Сагата „Хотел Вероника“

На 8 април 2015-а година при извършване на демонтаж на носещите конструктивни елементи 11-етажният хотел „Вероника“ в кк Слънчев ден се срути.

На място загинаха Борислав С., Манол М., Тодор Т. и Йосиф С., които участвали в събарянето като ръчно къртели носещите колони и рязали арматурите.

По случая имаше коментари в медиите, интервюта и още много други. Няколко медии публикуваха информация за първите дела. А след това всичко в медийното пространство затихна.

Сагата, обаче, все още не е приключила, защото на 17.03.2022 г. във Висшия касационен съд предстои поредното наказателно дело № 9/2022 г. „за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден““.

В тази статия ще припомним какво се случи, какво установи инспекция по труда и какво установи следствието, както и какви решения бяха взети от съответните съдебни инстанции.

Какво се случи

(разказано от Окръжната прокуратура във Варна)

На 8 април 2015 г. свидетел по делото дочул разговор между двама работници, че подсъдимият Георги Г. и синът му ще вкарват къртачи, за да изкъртят колоните. Той съобщил това на техническия ръководител Мехнур М., който забранил устно използването им.

Георги Г. обещал на работниците бонус от 5000 лева за тези, които ръчно влязат с къртачи да срежат колоните на първия етаж на хотел „Вероника“. Самият той се изкачил по склона над хотела, за да гледа работата и да сигнализира, ако сградата започне да пада.

Обяснил им, че има опит в събарянето на хотели на Златни пясъци и че ще даде знак с махане на ръка. За срутването на такава сграда Георги Г. заявил, че е необходим поне половин час, през който работниците ще имат възможност да напуснат.

Отишлите в хотела работници започнали да къртят бетона около носещите колони. След като арматурата била оголена, един от тях започнал да я реже. В този момент сградата рухнала и затрупала четиримата работници.

Как се е стигнало до това изпълнение

(разказано от Инспекция по труда)

На 30.09.2014 г. между възложителя „и консултант е сключен договор за строителен надзор за обект „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Мираж” и апартаментен хотел „Вероника”. В договора има клауза, с която се задължава изпълнителят да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране.

За обекта има изготвен ПБЗ за „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Мираж” и апартаментен хотел „Вероника”“.

В него е предвидено извършването на дейностите по реконструкцията да се осъществят на няколко етапа, като по същество подмяна и демонтиране на носещите конструктивни елементи ще бъде механизирано.

Посочена е строителната механизация за извършване на този вид строително-монтажни работи. Преди започване на разрушаването е предвидено укрепване на фундаменти, както и подсилване на съществуващата стоманобетонна плоча на кота ±0.00, нещо което не е извършено.

В изработения конструктивен проект проектантът също е предвидил усилване на стоманобетонната плоча на кота ±0.00 м и фундаменти, като дава препоръка при бъдеща реконструкция, за да се осигури сградата съобразно съвременните нормативни конструктивни изисквания, подсилване на абсолютно всеки елемент и изграждане на много допълнителни шайби или рамки, поемащи сеизмичните въздействия.

В конструктивния проект, видно от чертежите към него, не е предвидено запазване на съществуващата сграда над кота ±0.00 м, което води до извода, че съществуващата носеща конструкция трябва да бъде премахната.

Това условие фигурира и в издаденото разрешение за строеж №28/05.03.2015 г. от община Варна, влязло в сила на 20.03.2015 г., за „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Вероника””, а именно строежът да се изпълни при условие съществуващите сгради в имота да се премахнат при спазване на мероприятията и условията, дадени в одобрения ПБЗ.

В плана по безопасност и здраве не са предвидени мероприятия за безопасното изпълнение на разрушителните работи, както и технология, етапи, последователност, схеми на тяхното изпълнение. Указано е само това премахване да стане по механизиран начин и съответния вид механизация.

На 20.03.2015 г. между възложителя и фирма-строител е сключен договор за строителство за извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Мираж” и апартаментен хотел „Вероника”, с обобщено описание на видовете работи, както следва:

 • демонтаж на конструктивни елементи за двата хотела,
 • подсилване /укрепване/ на фундаменти,
 • обратен насип,
 • нова стоманобетонова конструкция за двата хотела,
 • тухлени зидарии,
 • подпорни стени и други.

С този договор се вменяват задължения на строителя да определи Координатор по безопасност и здраве в строителството, което по нормативна уредба е отговорност на Възложителя.

На 21.03.2015 г. строителят сключва договор за строителство с друга фирма с предмет на договора: разрушаване на съществуващи сгради и изнасяне на строителни отпадъци, извършване на изкопни работи.

На 17.03.2015 г. в гр. София е сключен договор за наем между съответната фирма-подизпълнителя, като наемател, и фирма, която като наемодател предоставя за временно и възмездно ползване багер с описани характеристики, като той ще бъде управляван от обучени оператори и ще работи само на площадката за разрушаване на обекта.

Фирмата-наемодател, обаче, сключва договор с поредна фирма, която трябва й да предостави за временно ползване багер с описани характеристики, абсолютно идентични с тези от договора й с подизпълнителя. По този договор фирмата-наемодател вече е в ролята на наемател на багер от друга фирма и това обстоятелство е видно от представения договор за наем, сключен на 21.03.2015 г. в гр. София.

По време на административното производството бе представен и договор, сключен на 21.03.2015 г. в гр. Варна между подизпълнителя и физическо лице, за разрушаване на съществуващи сгради и изнасяне на строителни отпадъци и изкопни работи.

Поради факта, че договорът е сключен с физическо лице, което няма право да предава метални отпадъци, по негова препоръка на 23.03.2015 г. подизпълнителят сключва договор с още една фирма – за демонтаж, почистване и селектиране на отпадъци и материали.

На 08.04.2015 г. координаторът по здравословни и безопасни условия на труд на строежа, служител на изпълнителя, изпраща писмо до наетия подизпълнител, с което изрично забранява влизането на хора в сградата във връзка с дейностите, които подизпълнителят е предприел до момента и които са довели до нарушаване на конструкцията на хотел „Вероника”.

Какво установява Главна инспекция по труда

Ето какво посочва Главна инспекция по труда в свой материал, свързан с разследване на злополуката.

Причини, имащи пряко отношение към злополуката:

 • извършване на дейност, която не е предвидена в проектната документация /ръчно разрушаване на конструктивни елементи от сградата/;
 • извършване на разрушаване /високорискова дейност/ без да е указан безопасният начин за това – в Плана по безопасност и здраве не са предвидени мероприятия за безопасното изпълнение на разрушителните работи, както и технология, етапи, последователност, схеми на тяхното изпълнение. Указано е само това премахване да стане по механизиран начин и съответния вид механизация;
 • работа на лица без трудови договори, които са без необходимата квалификация и не са специално обучени за този вид дейност.

Извършени нарушения от Възложителя

 • възложителят не е изпълнил задължението си да изисква спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от участниците в строителния процес, а именно да изисква от тях да спазват правилата по безопасност и здраве при разрушаване на съществуващата сграда, като на 08.04.2015 г. са допуснати строителни работници да извършват ръчно подсичане на два броя носещи колони на партерен етаж на сградата, което не е предвидено за изпълнение в ПБЗ за строежа и предизвиква срутване на конструкцията и затрупване на работници;
 • от представения договор за строителство, сключен на 20.03.2015 г. между възложителя и строителя, се установи, че възложителят не е изпълнил задължението си да определи координатор по безопасност и здраве при работа за етапа на изпълнението на строежа, когато изпълнението на строежа се извършва от повече от един строител или от строител, който наема подизпълнители, като в сключения договор е вменил това задължение на строителя, който не би следвало да изпълнява тези функции;
 • възложителят не е спазил основните принципи за превантивност на безопасността и опазването на здравето, съгласно ЗЗБУТ, при планиране, проектиране и подготовка на инвестиционния проект, като в ПБЗ и в конструктивен проект не са определени мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при разрушаване на съществуваща сграда;
 • преди откриването на строителната площадка на строителния обект възложителят не е спазил задължението си да гарантира чрез оценка за съответствие по реда на ЗУТ, че с проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност за всички етапи на строителство, като същият не е предприел мерки да се разработи проект за етапа на разрушаването на хотел „Вероника“ до кота ± 0.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирани са четири нарушения на трудовото законодателство, за чието отстраняване са приложени три принудителни административни мерки и са съставени четири акта за установени нарушения на трудовото законодателство.

Нарушения от строителния надзор

 • в качеството му на „консултант” не е осъществил контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта, а именно: при извършване на строително-монтажните работи е допуснал изпълнението на строително-монтажни работи – разрушаване, без в план за безопасност и здраве, в конструктивния проект или в заповедната книга на обекта да са отразени настъпилите промени в технологията и степента на премахване/разрушаване, както и да са дадени точни и ясни указания, мерки, изисквания и схеми за начина на безопасно разрушаване на сградата. На 08.04.2015 г. строителни работници започват ръчно подсичане на носещи елементи – колони на партерен етаж, което не е предвидено в Плана за безопасност и здраве и предизвиква срутване на конструкцията и затрупване на работници.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирано е едно нарушение на трудовото законодателство, за чието отстраняване е приложена една принудителна административна мярка и съставен един акт за установено нарушение на трудовото законодателство.

Нарушения от строителя

 • в качеството си на строител не е извършил съвместна оценка на риска с предварително обявения подизпълнител, която би трябвало също така да се актуализирана при включването на нови подизпълнители в процеса на извършваните строително-монтажните работи на обект;
 • в качеството си на строител не е осигурил запознаване на работещите, срещу подпис, с плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка за строителния, които се намират в ПБЗ за строежа;
 • в качеството си на строител не е осигурил комплексни здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като е допуснал разрушаването на носещата конструкцията да става ръчно, чрез подсичане на колони на партерен етаж, а не по механизиран начин, който е предвиден в ПБЗ;
 • в качеството си на строител не е осигурил провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на всички работещи, намиращи се на територията на обекта, който да е документиран в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирани са шест нарушения на трудовото законодателство, за чието отстраняване са приложени четири принудителни административни мерки и са съставени четири акта за установени нарушения на трудовото законодателство – два на юридическото лице и два на технически ръководител.

Нарушения от подизпълнителя

 • в качеството си на работодател е допуснал полагане на труд от девет лица без сключени трудови договори;
 • в качеството си на подизпълнител не е съгласувал своите действия със строителя, който го е наел, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въпреки подписан протокол от 04.04.2015 г. за отцепление на строежа – хотел Вероника, с разстояние от 50 метра, и писмо на строителя с изрична забрана за влизане на хора в строежа, като е допуснал работещи, наети на 08.04.2015 г. от трета фирма по разклонената схема от ангажирани в процеса, да извършат подсичане на два броя носещи колони на партерен етаж на строителния обект по начин, който не е предвиден в ПБЗ за строежа.
 • в качеството си на работодател, извършващ строително-монтажни работи – разрушаване на конструктивни елементи от съборена сграда на х-л „Мираж“, не е разработил инструкция по безопасност и здраве за този вид строително-монтажни работи, съдържаща правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответния трудов процес; изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на строително-монтажни работи по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти и изисквания по безопасност и здраве, съдържаща условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и други.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирани са седемнайсет нарушения на трудовото законодателство, за чието отстраняване са приложени осем принудителни административни мерки и са съставени десет акта за установени нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. девет акта за полагане на труд от лица без сключени трудови договори. Съставени са и девет постановления за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Нарушения от втория подизпълнител в разклонената схема

 • в качеството си на работодател е допуснал полагане на труд от пет лица без сключени трудови договори;
 • в качеството си на подизпълнител, извършващ строително-монтажни работи – разрушаване на х-л „Вероника“ по механизиран начин, не е разработил необходимите инструкции по безопасност и здраве за този вид дейност;
 • в качеството си на подизпълнител, извършващ строително-монтажни работи – разрушаване на х-л „Вероника“ по механизиран начин, не е разработил оценка на риска, която да обхваща работните процеси, работното оборудване, работните места, организацията на труда, както и други странични фактори, които могат да породят риск за работниците и служителите и за всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до разрушавания обект.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирани са тринайсет нарушения на трудовото законодателство, за чието отстраняване са приложени осем принудителни административни мерки и съставени шест акта за установени нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. пет акта за полагане на труд от лица без сключени трудови договори. Съставени са и пет постановления за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

Нарушения от физическото лице

Физическото лице е осъществило посредническа дейност и посредническа услуга по информиране, консултиране, насочване и подпомагане за започване на работа на девет лица на строителен обект: „Ремонт, реконструкция модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Вероника” и хотел „Мираж”, без да има съответната регистрация в Агенцията по заетостта за извършване на посредническа дейност и услуга по наемане на работа в България.

Предприети мерки от ИА ГИТ: констатирано е едно нарушение на трудовото законодателство, за чието отстраняване е приложена една принудителна административна мярка и е съставен един акт за установено нарушение на трудовото законодателство.

Как протича съдебния процес

Първоинстанционна присъда

С първоинстанционната присъда Пламен Н. (от подизпълнителя „Бултранспорт груп“ ЕООД) е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. с 5 г. изпитателен срок.

Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди.

Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими:

 • строителният надзорник
 • експертката по строителен надзор
 • инспекторът по здраве и безопасност на строителя
 • техническият ръководител
 • наелият работниците за разчистване на останките от съборения хотел „Мираж“.

Въззивна присъда

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната, като представителите на строителния надзор са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени условно на 3 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок.

Признат е за виновен и техническия ръководител за това, че поради немарливо изпълнение на дейността на технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден условно на 1 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок.

За виновен е признат и инспекторът по здраве и безопасност за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица. Наложено му е наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, отложено с 3 г. изпитателен срок.

Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан наелият работниците за разчистване на останките от съборения хотел „Мираж“.

Първо наказателно дело на ВКС

С решение по наказателно дело № 117/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна.

Въззивен съд

При новото разглеждане въззивният съд потвърждава първоинстанционната присъда.

Наказателно дело № 9/2022 г. – второ касационно производство

Насрочено за 17.03.2022 г., 09.30 ч., зала № 23

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., както и на частните обвинители и гражданските ищци срещу решението от 18.08.2022 г. по в.н.о.х.д. № 234/2020 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 820/2017 г. на Окръжен съд – Варна, ск оято са оправдани останалите обвинени.

С касационния протест и жалби са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.3 от НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание.

Искането е за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата или решаване на делото същество.

*снимка: Moreto.net

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Сагата „Хотел Вероника“”