Инструкция за безопасна работа с бензинов електрогенератор Honda

Забележка! Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативни изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда и изискванията, които се прилагат в дружеството за безопасна работа с бензинов електрогенератор.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички процеси, осъществявани от дружеството и свързаните с тях опасности/ рискове на работните места при работа с бензинов електрогенератор.

3. ПОЗОВАВАНЕ:

Работната инструкция се позовава на :
3.1. БДС ISO 45001:2018 – „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“.
3.2. „Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ (Обн. ДВ. бр.№37/ 04.05.2004 г.).
3.3. „Наредба №7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване“ (Обн. ДВ. бр. №88/08.11.1999 г.).
3.4. Процедури:

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ:

За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. БДС ISO 45001:2018 – „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“.
4.2. Процедура 6.1.2 ПР 1 „Идентификация и оценка на риска на работните места“.

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Оператора на бензинов електрогенератор носи отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Техническият ръководител и Отговорник БЗР контролират спазването изискванията на настоящата работна инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Права и задължения на Техническият ръководител.
1) Дава указания и нареждане за работа с бензиновия електрогенератор.
2) Не допуска до работа лица употребили алкохолни напитки или упойващи вещества, непреминали инструктаж и които не са навършили 18 години.
3) Има право да спре работата с бензиновия електрогенератор при неспазване изискванията на настоящата работна инструкция.

6.2. Правоспособност.
До работа с бензинов електрогенератор се допускат само работници:
– които са преминали всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа;
– които са запознати с настоящата работна инструкция;
– които са обучени за начина на пускане, управление и спирането му.

6.3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.
6.3.1. ЗАБРАНЕНО Е използването на електрогенератора:
– в лошо проветрявани помещения, тъй като отработените газове съдържат отровния газ въглероден оксид.
– в дъжд, сняг и в условия на висока влажност, не докосвайте електрогенератора с мокри ръце – опасност от токов удар.
– в близост до запалими газове, течности или прах. При работа изпускателната система на електрогенератора става много гореща. Това може да причини пожар или експлозия на тези материали.
– да се оставя дълго време през лятото на пряка слънчева светлина.
6.3.2. При работа на електогенератора да не се допускат в близост лица, които нямат отношение към дейността. Работната зона да се обозначи със знаци и сигнали.
6.3.3. Да не се допуска покриване на електрогенератора с какъвто и да е материал, когато работи и малко след спирането – да се изчака двигателят да изстине.
6.3.4. Поставете електрогенератора върху равна, твърда, хоризонтална повърхност.
6.3.5. Не носете широки дрехи или бижута, докато работите. Дългата коса, бижутата или широките дрехи могат да попаднат в движещите се части на генератора и да причинят нараняване.
6.3.6. Преди да започнете проверките преди работа, уверете се, че генераторът е поставен на равна повърхност и ключът на двигателя е в положение OFF.
6.3.7. Уверете се, че няма външни предмети поставени върху електрогенератора.
6.3.8. Проверете връзките на движещите се части, не трябва да има повредени части, което да повлияе на работата на електрогенератора. Ако има повреди по електрогенератора незабавно уведомете Техническия ръководител.
6.3.9. Оставете етикетите и стикерите върху електрогенератора и двигателя, защото те съдържат важна информация.
6.3.10. Обслужването на електрогенератора трябва да се извършва само от квалифициран персонал.

6.4. Изисквания за електрическа безопасност.
Електрогенераторът произвежда електрически ток, което може да доведе до токов удар, ако не се спазват следните правила:
6.4.1. Никога не свързвайте електрогенератора в главен контакт.
6.4.2. Не свързвайте към електрогенератора никакви електрически консуматори преди да стартирате агрегата.
6.4.3. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ по никакъв начин:
– вътрешното за електрогенератора електрическо свързване.
– работния режим на двигателя: напрежението и честотата на електрогенератора са пряко свързани с оборотите на двигателя. Тези настройки са направени фабрично.
6.4.4. Включвайте само изправни електроуреди. Електрически уреди с метален корпус трябва да бъдат свързани с три проводен кабел (със заземяване) за да се избегнат рискове от електрически удар.
6.4.5. Включвайте само машини, чието електропотребление и необходимо напрежение съвпада с показателите на електрогенератора.
6.4.6. Защитата от токови удари зависи пряко от прекъсвачите за късо съединение, които са специално предвидени за този електрогенератор. Ако прекъсвачите имат нужда от подмяна, трябва да бъдат заменени с предпазители, които имат точно същите характеристики.
6.4.7. Поради силните механични натоварвания по време на работа употребявайте гъвкави кабели с гумирана обвивка (в съответствие със стандарт IEC 245-4).
6.4.8. Не е задължително заземяване на електрогенератора.
6.4.9. Кабелите, с които включвате генератора трябва внимателно да бъдат подбрани и подържани. Безопасността на потребителите зависи от доброто състояние на изолацията. В случай на дефект, кабелите трябва да бъдат подменени, а не ремонтирани.
6.4.10. Избягвайте претоварването на електрогенератора и спазвайте следните правила:
– сумата на потребяваната мощност от всички включени консуматори, трябва да бъде съобразно допустимите показатели за електрогенератора;
– някои консуматори потребяват по-висока мощност при включването си, отколкото е посочената им номинална мощност (например електрически двигатели и компресори)
– не превишавайте максимално допустимия ток за отделен контакт
6.4.11. Електрогенератора не трябва да бъде натоварван до номиналната си мощност, ако не може да се осигури нормално охлаждане. При използване на електрогенератора в неблагоприятни условия, се погрижете да намалите товара му.
Забележка: Електрогенератора има термична защита, която прекъсва електрическата верига при пренатоварване. Ако спре токоподаването по време на работа, това може да се дължи на пренатоварване и последващо прекъсване на захранващата верига от термичния прекъсвач.

6.5. Предпазни мерки при работа с бензинов електрогенератор.
6.5.1. Не стартирайте електрогенератора при наличие на електрическо натоварване.
6.5.2. Електрогенераторът трябва да се монтира на разстояние най-малко 1 метър от запалими предмети.
6.5.3. Не зареждайте електрогенератора, докато той работи.
6.5.4. ЗАБРАНЕНО Е:
– пушенето по време на презареждане на електрогенератора с гориво.
– пускането на електрогенератора при валежи и в условия на висока степен на влажност.
– докосване на изпускателната система по време на пускане и работа на генератора.
6.5.5. Електрогенераторът трябва да се монтира на равна повърхност, за да се избегне изтичане на бензин.
6.5.6. За електрогенератора се препоръчва само безоловен бензин. След пълнене на резервоара всяко разливане на гориво трябва да се отстрани от повърхността.
Забележка: Горивото замърсява почвата и подпочвените води. Не допускайте изтичане на бензин от резервоара!
6.5.7. Наблюдавайте пълненето на резервоара за гориво и не допускайте препълване.
6.5.8. Всички експлозивни и запалими материали или вещества трябва да се държат далеч от електрогенератора, тъй като двигателят му се загрява по време на работа.
6.5.9. Преди стартиране на генератора е необходимо да се определят начинът и средствата за неговото аварийно спиране.

6.6. Транспортиране на електрогенератора.
– Преди да транспортирате електрогенератора се уверете, че ключа на двигателя е в положение “OFF”.
– При транспортиране дръжте клапана за гориво затворен и не накланяйте генератора, за да избегнете разлив на гориво.
6.7. Лични предпазни средства:
– При работа с електроагрегата работникът е длъжен да носи специално работно облекло (никога не носете широки или скъсани дрехи), работни обувки със стоманени предпазители за пръстите и каска;
– Ако нивото на шума е над 85 dB, препоръчително е да се носят антифони. Нивото на шума може да варира в зависимост от машините, които се захранват с електричество.

7. ЗАПИСИ:
Получените и съставени по изискванията на настоящата рабoтна инструкция документи се съхраняват в срок до края на календарната година от Отговорник БЗР, в която документът е актуален, след което записите се архивират и управляват съгласно изискванията на процедура ….

8. ПРИЛОЖЕНИЯ: НЯМА

Инструкции за безопасна работа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.