Инструкция за безопасна работа с електрическа скара

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

I. Общи положения.

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на фризер.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. При работата с електрическа скара да се използва работно облекло и лични предпазни средства.

II. Свързване към електрическата мрежа

1. Поставете електрическата скара върху термоустойчив, нечувствителен към пръски от мазнина плот, не съвсем близо до стената. Не поставяйте вашето устройство под кухненски шкафове, свързани към стената или в близост до запалими материали.
2. Електрическата скара да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на електрическия уред, указан на табелката с технически данни.
3. Електрическата скара да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
4. Преди включването на електрическата скара в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел и нагревателите.
5. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
6. Преди включване на електрическата скара в електрическата мрежа, уреда да се оглежда за неизправности, които могат да нарушат правилното му действие и безопасност.

III. Указания за безопасна работа

1. При работа с електрическата скара, стриктно да се спазват указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. При работа с електрическата скара, уредът да не се оставя без наблюдение и контрол.
3. Забранява се разливането на студени течности върху нагорещените повърхности.
4. Забранява се потапянето на нагревателен елемент с електрически кабел във вода.
5. След приключването на работа, електрическата скара да се изключва от електрическата мрежа.
6. При констатиране на неизправности, електрическата скара да се изключи от електрическата мрежа.
7. Забранява се изключването от електрическата мрежа чрез издърпване на кабела. Изключването става само чрез хващане на щепсела и издърпване от контакта.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!
Бъдете внимателни, когато устройството е горещо!

8. По време на работа внимателно да се вземат и слагат продуктите за да се избегне изгаряне от нагорещените части на уреда. Поставянето и обръщането на продуктите да се извършва с щипка или пригоден за това кухненски инструмент, предпазващ от изгаряне.
9. Почистване и поддръжка на електрическата скара:
• преди да започнете почистването се уверете, че щепселът е изваден от контакта.
• за почистване на електрическата скара да се използва топла вода, гъба, мека телена четка, течен препарат за миене на съдове.
• забранява се използването на вредни вещества и абразивни миещи препарати, които могат да повредят повърхността на електрическата скара.
• след почистването да се подсушава със суха кърпа.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.