Инструкция за безопасна работа с пневматичен пирононабивач (air nailer)

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Пламен Петков (СТМ-Евро Консулт ООД) и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

Раздел І. УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

1. Корпусът на апарата и ръкохватката трябва да са здрави, без пукнатини и да позволяват здраво и сигурно захващане от работника.
2. Гъвкавия пневмопровод трябва да бъде здрав, без пропуски на въздух. Съе-диняването на пневмопровода към апарата и пневматичната инсталация или компресор да е сигурно и да не позволява самопроизволно измъкване от съ-ответните щуцери.
3. Механизма срещу случайно задействане да бъде изправен и да функционира без пропуски.
4. Магазинът за пирони да позволява свободното им зареждане и при необхо-димост отнемането им.
5. Подаваното налягане на въздуха да бъде в интервала 4÷7 bar.

Раздел ІІ. ПРЕДВИДИМИТЕ НЕНОРМАЛНИ СИТУАЦИИ.

1. Прободни рани по тялото и лицето при случайно задействане на апарата, съ-четано с наличие на човек в посоката на изстрелване на металната скоба или по време на зареждане на апарата със скоби при неспазване на реда опреде-лен от производителя.
2. Нарушаване целостта на гъвкавия пневмопровод.

Раздел ІІІ. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

1. До работа с апарат се допускат само квалифицирани работници, преминали съответните видове инструктажи и нямащи медицински противопоказания за изпълняване на съответната длъжност.
2. Преди да започнат да работят с апарата, съответните работници трябва под-робно да се запознаят с изискванията на производителя относно, зареждане-то на апарата със скоби, необходимите действия по поддръжка и обслужване, и реда на експлоатация.
3. Забранено е апарата да се ползва за други цели и по начин, освен за тези по-сочени от производителя.
4. При наличие на дефект на възли и детайли от апарата, същите да се заменят само с оригинални такива.
5. При наличие на неизправност, съответния работник да уведомява Управите-ля. Ремонтът на апарата да се извършва само от квалифициран техник.
6. По време на работа да се пази гъвкавия пневмопровод от механични повре-ди.
7. При попадане на пирони в тялото или крайниците да се потърси незабавно медицинска помощ.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.