Инструкция за безопасна работа със строителни скелета

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Драгомир Димитров и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

1. ОБЕКТ

Тази инструкция определя реда, начина за изграждане и експлоатация на строителни скелета с цел осигуряване на безопасност на временни и подвижни строителни площадки в т. ч. при реконструкции, строително-монтажни, ремонтни, разрушаване, техническо обслужване и профилактика, поддръжка и почистване или други дейности, извършвани със скелета.

2. ОТГОВОРНОСТИ

• Ръководителят на обекта отговаря за коректното прилагане на тази инструкция;
• Техническият ръководител на обекта отговаря за изграждането и демонтажа на скелето, проверка на състоянието му и осигуряване на безопасна експлоатация. Техническият ръководител е отговорен за изграждането и допуска скелето до работа, като прави списък за проверка и акт за приемане на скелето;
• Монтажът и демонтажът на скелетата се извършва от обучени и квалифицирани работници, използвощи предпазни колани, обувки с неплъзгащи подметки и под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта. На тези работници за целия период на монтиране (демонтиране) на скелето се провежда ежедневен инструктаж.

3. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази инструкция се прилага при изграждането, допускане до работа , експлоатация и демонтаж на строителни скелета на територията и обектите на фирмата.

4. ПРЕПРАТКИ

• Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на Строително Монтажни Работи ( СМР )
• Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения ;
• Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ;
• Наредба № 5 за реда , начина и периодичността на извършване оценка на риска ;
• Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства ( ЛПС ) на работното място.
• Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. ДВ, бр. 6 от 16.01.2018г.

5. ОПИСАНИЕ

5.1 Дефиниции

Строително скеле
Временна конструкция, осигуряваща опора за работниците, оборудването и материалите при строителство, монтаж, експлоатация, и ремонт на сгради и съоръжени на височина.
За строително-монтажни дейности се използват главно стоманено тръбно скеле и алуминииево.
Скелетата могат да бъдат стандартни от сертифициран производител или изградени на място по проект.

5.2 Направа на скеле
При направа на скелетата задължително се спазват всички правила от цитираните в т. 4 нормативни документи.
Операциите по монтажа се извършват от квалифициран персонал под непосредствения контрол на техническия ръководител на обекта.
При изграждането на стандартно скеле задължително трябва да има паспорт(или копие) при техническия ръководител на обекта.
При изграждането на нестандартно скеле задължително трябва да има проект на скелето при техническия ръководител.

5.3. Допускане до работа
След приключване изграждането на скелето техническият ръководител на обекта попълва Списък за проверка на скеле. При неизпълнение дори и на една от точките в Списъка, скелето не се допуска за работа.
При изпълнение на всички точки от Списък за проверка на скеле, техническият ръководител попълва Акт за приемане на скеле. Списъка за проверка и акта за приемане на скеле се съхраняват към документацията на обекта.
Акта за приемане се закрепва на скелето, така че да се вижда.
Скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при обилни дъждове, както и при рязко затопляне на времето след отрицателни температури се приемат отново с акт.
С Акт за приемане на скеле се приемат само скелета с товароносимост до 5kN/m2 и височина под 12м или товароносимост над 5kN/m2 и височина до 5,50м. Останалите скелета (с товароносимост над 5kN/m2 и височина над 5,50м или товароносимост под 5kN/m2 и височина над 12м) се приемат от назначена от строителната организация комисия при задължително участие в нея на проектанта-конструктор.

5.4. Проверка преди започване на всяка смяна
Състоянието на скелето се проверява от техническия ръководител или бригадира на обекта преди започване на всяка смяна. При констатиране на неизправност работата не се започва, а ако неизправността се установи по време на работата, тя се преустановява до отстраняване на неизправността от извършилата монтажа
организация. Списъкът за проверка преди всяка смяна, трябва да е наличен при проверка или закачен на скелето

5.5. Работа със скелето
При работа със скелето да се спазват всички изисквания по безопасност при работа на височина.

5.6. Демонтаж и съхранение
Демонтажът, както и преместването на елементи от скелето във вертикална посока да става с товароподемни съоръжения, при спазване на изискванията по безопасност на труда при ползването им. Съхранението да се извършва от собственика на скелето в закрити и сухи помещения.

6. РЕГИСТРАЦИЯ
Всяка от страните имащи отношение към изграждането и експлоатацията на скелето съхранява копие от попълнените списъци, актове и предписания.

7. БЕЗОПАСНОСТ, ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

7.1 Рискове и опасности:
При дейности по монтаж, експлоатация, транспорт, демонтаж и съхранение на скеле и елементи на скеле за персонала има рискове от:
– удар от падащи предмети;
– падане от височина;
– притискане и смачкване;
– удар от електрически ток, удар от гръмотевица при работа на открито и др.

7.2 Работно облекло и лични предпазни средства:
– Работен костюм – курка и панталон
– Каска – ударозащитна
– Обувки-противоплъзгащи, ударозащитни
– Предпазни очила
– Ръкавици с пет пръста- кожа-плат

7.3 Безопасност при работа:
• Монтаж на скеле да се извършва само от квалифицирани работници под ръководството на техническия ръководител на обекта при спазване изискванията на паспорта(проекта на скелето);
• Не се допуска изграждането на скеле със звена, чиито елементи са подбити и изкривени;
• Не се допуска изграждането на скеле върху нестабилна основа и подпори.
• Работната площадка да се изгражда минимум на 1метър по-ниско от връхната точка на скелето;
• Всички работни площадки на всички нива да се обезопасяват с парапети и бордови дъски;
• Не се допуска използването на еденични, неукрепени талпи като работни площадки. Всички работни площадки трябва да бъдат покрити със стандартни пътеходни площадки;
• Не се допуска по-голямо натоварване на работната площадка от посочените в техническите характеристики на скелето нормативни товари;
• Работещите на скелето да ползват предпазни каски и обувки с неплъзгащи подметки, освен личните предпазни средства в зависимост от условията на работното място и оценката на риска;
• Не се допуска работа на височина на персонал в недобро здравословно състояние;
• Носенето на лични предпазни средства против падане от височина, в т. ч. предпазен колан, защитни системи и сбруи е задължително при работа на скеле;
• Не се допуска произволно натоварване и премахване на укрепващи, обезопасителни и конструктивни елементи на скелето;
• Не се допуска придвижване на скеле оборудвано с колела, при наличие на работници на платформата;
• Забранява се хвърлянето на елементите от скелето по време на демонтажа му;
• Работните площадки на скелето да се почистват от отпадачни материали, сняг и лед;
• Не се допуска работа със скеле по време на буря или силен вятър със скорост по-висока от 14м/сек (50км/час) и при ограничена осветеност;
• След приключване на работа работната площадка се почиства, като отпадъчните продукти се изнасят на определените за тех места с цел недопускане замърсяване на почвата и водите.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ :

• Акт за приемане на скеле
• Указания за приемане на скеле
• Списък за приемане на скеле

Приложение 1

ИНВЕСТИТОР:…………………………………………………………………………………………………
ИЗПЪЛНИТЕЛ………………………………………………………………………………………………….
ОБЕКТ:…………………………………………………………………………………………………………….

А К Т
За приемане на строително скеле

Днес…………….20…..г. подписаният …………………………………………………………………………….
технически ръководител на строежа……………………………………………………………………………
в изпълнение на чл. 87 от НАРЕДБА №2 за минималние изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, извърших цялостен оглед на монтираното скеле със следните данни:

– местохождение на обекта …………………………………………………………………………………………
– вид ………………………………………………………………………………………………………………………….
-височина ……………………..м.
-товароносимост …………………………………………………………………………………………………………

При огледа костатирах следното състояние:

-опори /хоризонтални подложки/ ………………………………………………………………………………….
-връзки …………………………………………………………………………………………………………………………
– мълниезащита /само за стоманено скеле/ …………………………………………………………………….
-обезопасяване на работните площадки /само за стоманено скеле / ……………………………….

Заключение:

Приема се скелето и се разрешава ползуването му.

Съставил:

Име …………………………………………………………………….. /подпис /………………….

Приложение 2

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЕЛЕ

Указания за изграждане на скеле

Важни указания:

Общи

Дъските да се освободят достатъчно от горещо оборудване.
/ Кафез – вътрешност на скелето /,стълбите, стъпалата, аварийните изходи- свободни от материали на скелето. Оперативното оборудване да бъде достатъчно и удобно за ползване и обслужване.
Минимален брой опасни стърчащи елементи на височина на преминаване.
Да се внимава за части, които провеждат напрежение.

Регулиращи се основи
Плоска основа: резбовано стебло, макс. 27см в развито състояние. Прикрепена подоснова.

Подпорни стълбове
В добро вертикално положение; дължина, съобразена с огъването под тежест, правилни. Да се застопори или да се прикрепят вертикални подпори.

Скрепителни скоби
Поставени на точно разстояние един от друг и на правилно място.

Закрепване: всички чашки следва да бъдат затворени.

Диагонални подпори
Достатъчен брой и поставени на възлови точки, освен в случаите, когато скелето е достатъчно добре заступорено.

Защитна платформа
Налична в случай на достатъчна височина на работната платформа. Налично разстояние между работната и защитната платформа.
Дъските на платформата да бъдат поставени плътно една до друга и стегнати с фиксиращата планка.

Работна платформа
Плътно наредена, от дъски с дебелина 5 см и със защитени от сцепване краища. Дъските на платформата да са достатъчно осигурени срещу повдигане, изваждане и разместване.

Оградни дъски
Навсякъде и изцяло около работната платформа, стабилно закрепени и добре скачени с платформата.

Перила
Перила на нивото на коленете –50см и перила за ръцете на 100см над работната платформа.

Стълба
Под ъгъл от 700. По продължението си на стълбата на скелето следва да е снабдена с перила. Максималната дължина до платформата, еднократно –7,5м.
Перилата на стълбата трябва да са максимум 1метър над мястото за достъп на платформата.

Приложение 3

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА СКЕЛЕ
Собственост на фирма ……………………………………………………………………………………………………………..
Обект ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Въпроси за проверкаКак/какво/ да се провериСъответствие:
1Има ли одобрен проект?Наличие на проект в техническото досие на обекта . 
2Има ли акт за приемане на скелето?-Наличие на акт, подписан от техническия ръководител. 
3Има ли стъпки ни вертикалните елементи, поставени върху здрава основа?-Изпълнение съгласно проекта 
4Стандартни ли са връзките между конструктивните елементи?Оглед на връзките 
5Спазено ли е разстоянието между вертикалните опори?-Да не надвишава 6 метра 
6Осигурен ли е безопасен подход към работната площадка?-От ниво терен;

-Наличие на обезопасени стълби за всяко ниво

 
7Обезопасени ли са работните площадки?-Площадката има широчина най-малко 1 метър;

-Изградена е от плътно допиращи се талпи или инвентарни платна;

-Наличие на стандартна бордова дъска(15см)

Наличие на основен и междинен парапет.

 
8Обезопасен ли е персонала по време на работа на скелето?-Предпазен колан;

Осигурителна сбруя

 
9Обезопасена ли е зоната под скелето?-Наличие на плътни козирки, тунели,предпазни мрежи(да се огради вярното) 
10Има ли механизъм за застопоряване на подвижните скелета?-Наличие на механизъм, съответстващ на проекта 
11Осигурена ли е мълниезащита при метални скелета?-Наличие на заземител, присъединен към скелето;

-Протокол за измерване съпротивланието на заземителя.

 
12Монтажът и демонтажът осъществяват ли се от компетентни лица?-Проверка книгата за инструктаж на обекта. 
13Има ли необходимите предупредителни знаци и табели?-Табели за товароносимост;

-Опасност от падащи предмети;

-Други знаци.

 
14Има ли проект за осветяване на работните места (при работа в тъмната част от денонощието)?-Стандартно безопасно осветление;

-Достатъчна осветеност на работната зона, без да предизвиква заслепяване.

 
15Чиста ли е работната площадка?-Отпадъци върху скелето и на ниво терен в работната зона;

-Почистване на заледявания, сняг.

 
16Ред за ползване на преносими инструменти ?-Наличие на сандъчета или чанти за носене на инструменти. 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.