Имаме ли право на конструктивна промяна на производствена машина без съгласието на производителя?

По време на нашите обучения „Безопасност и здраве при работа на практика“ всеки от присъстващите има възможност да се консултира по различни въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа. Някои от въпросите, които сме разисквали са доста интересни и реших, че коментарите по тях могат да бъдат полезни и за други читатели на нашия блог.

Днешния въпрос, който ще споделя с вас е свързан с извършването на конструктивна промяна по машина и какви са последствията от това.

Въпрос: Имаме ли право на конструктивна промяна на производствена машина без съгласието на производителя и трябва ли да създадем някакъв документ за това? Какво трябва да се направи при конструктивна промяна?

Отговор:
Няма изрична забрана за извършване на конструктивни промени на производствена машина без съгласието на производителя. Нещо повече, в Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване са описани задълженията на Работодателя при извършване на изменения или реконструкции в производствените процеси и оборудване, а именно:

Чл. 165а. (Нов, ДВ, бр. 40 от 2008 г.) В случай че работното оборудване създава специфични рискове за здравето и безопасността на работещите, работодателят предприема необходимите мерки, за да осигури:
1. използването на работното оборудване да бъде ограничено до тези лица, на които е възложено да го използват;
2. монтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на това оборудване да се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица.

Чл. 167. (1) Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.
(2) При ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи трябва да получат необходимото специфично обучение.

(3) След реконструкция и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности.

В тези случаи е необходимо проверките да се документират с протокол, който е част от досието на работното оборудване по чл. 10 от същата Наредба.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините също не поставя изрична забрана за конструктивни промени без съгласието на производителя, но трябва и след извършването им, машината/оборудването трябва да отговаря на изискванията за безопасност.

Какво означава това? Не трябва да забравяме, че гаранцията на машината и въобще гаранцията за безопасност на машината от производителя се отнася до предоставеното оборудване в оригиналния му вид със съответните проекти и изпитвания. След извършване на реконструкция или промени, за да се гарантира отново безопасността и да се отговори на нормативните изисквания, в зависимост от оборудването след извършване на промените, считам, че е необходимо да се приложи една от следните процедури:

  • “Вътрешен производствен контрол”
  • “ЕО изследване на типа”
  • “Пълно осигуряване на качеството”

Всяка от тези процедури изисква наличието на конкретна документация.

Конкретни изисквания в кой случай каква процедура се прилага са поставени в глава първа „Процедури за оценяване съответствието на машините” на част трета „Оценяване и удостоверяване на съответствието” на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Препоръчвам допълнителна консултация със специалист от нотифициран орган по оценка на съответствието на машините (т.е. който има право да извършва такава оценка).

Необходимо е да уточня, че това е мой коментар по така поставения въпрос, не е становище на държавен орган и не може да бъде използвано като официална отправна точка при вземане на решение.

Ако имате опит в подобни дейности или по подобни казуси, ще се радвам да го споделите с мен и читателите на Otgovori.Info в коментарите.

Проверка на безопасността и след ремонт

Ще припомним и още едно изискване на Наредба 7/1999 г.

В чл. 168а се изисква  да се направи проверка и на устройствата за безопасна работа:

  • след инсталиране на работното оборудване на друга работна площадка
  • при промяна в местоположението на оборудването
  • след продължителен период на престой
  • след авария

Тзи проверки трябва да се документират в протокол, който се съхранява в досието на оборудването. В наредбата няма поставени изрични изисквания относно съдържанието на протокола или образец. В ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили образец, който можете да използвате ↓

Протокол за извършена проверка за правилното функциониране на оборудване съгласно чл. 168a, ал. 5 Наредба 7/1999г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения