Подаване на уведомление в Агенция по заетостта по Закона за хората с увреждания

Това са подготвените от Агенция по заетостта указания за работодателите, която са добре съставени и информативни.

Кои работодатели могат да подават уведомление?

Уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта се подава от работодател, който:

 • Има свободни работни места по квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (чл. 41 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/)

И

 • Желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. (чл. 22, ал.1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/).

Работодателят подава уведомление в ДБТ, на чиято територия е седалището на фирмата, независимо дали ще ползва посредническите услуги на Агенцията по заетостта чрез съответната дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) или услугите на други (частни) трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Къде може да се намери образеца на уведомление?

Уведомлението може да се намери във формат Word в сайта на Агенцията по заетостта, раздел „Предлагащи работа“, рубрика „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ“ или да се изтегли от тук.

Образецът на уведомление може също да се получи на място или по електронна поща от всяка дирекция „Бюро по труда“ в страната.

Какво следва да съдържа уведомлението?

В уведомлението работодателят посочва:

 • Вида на подаваното уведомление:
 • Начално – в случай, че подава първото за годината уведомление в срок до 02.07.2019 г. или през първото тримесечие от всяка следваща година, т.е. от 2020 г.
 • За промяна в обстоятелствата – в случай, че подава следващо уведомление за промяна на обстоятелствата, посочени в началното уведомление.
 • Изпълнение на квотата и желание за ползване на посредничество – в табличната част попълва:
 • Наименование на фирмата/организацията – кол.1;
 • ЕИК/Булстат – кол.2;
 • Брой свободни работни места, които желае да заяви за наемане на хора с увреждания, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, в рамките на незаетите за достигане на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ – кол. 3;
 • Брой свободни работни места, които желае да заяви за наемане на хора с увреждания чрез частни трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация, в рамките на незаетите за достигане на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ – кол.4.

В случай, че работодателят ще ползва посредничеството на ДБТ, е необходимо да попълни и подаде Заявка за работно място, образец на която може да се получи от всяка ДБТ или да се изтегли от рубрика „Посреднически услуги за наемане на работна сила“ (или от тук).

В раздел „Предлагащи работа“ на сайта на АЗ работодателят може да намери и подробна информация за осъществяваното от Агенцията по заетостта, чрез ДБТ, „Посредничество за наемане на работна сила“.

Заявка за свободно работно място може да се подаде и чрез сайта на Агенцията по заетостта (от тук или чрез меню „Заяви свободно работно място“).

Работодателят определя предпочитания от него начин за подаване на заявка в уведомлението, с което уведомява Агенцията по заетостта и ДБТ, в която ще подаде заявката. Работодателят попълва всички изискуеми реквизити в заявката за свободно работно място като уточнява подробно условията на работа, квалификацията и уменията на търсените хора с трайни увреждания (в съответствие с чл. 41 от ЗХУ).

Важно! В случай, че работодателят осъществява дейността си на обект извън седалището по регистрация, попадащ в териториалния обхват на друга ДБТ, е препоръчително заявката за свободно работно място да се подаде в тази ДБТ, на чиято територия е местоработата на заявените свободни позиции. Насочването и подборът на безработни лица с трайни увреждания ще се извършва предимно от или чрез ДБТ по месторабота.

Работните места могат да бъдат обявени както на първичен пазар на труда, така и за ползване на преференции по ЗНЗ и/или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При посочено желание за ползване на посредничеството на частни трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, ДБТ нямат ангажименти за осъществяване на посредничеството.

Къде се подава уведомлението?

Уведомлението се подава до съответната ДБТ, на чиято територия е седалището на фирмата. (чл. 22, ал.1, т. 2 от ППЗХУ).

Как се подава уведомлението?

Работодателят може да подаде уведомлението по един от следните начини:

 • лично,
 • с писмо с известие за доставяне (обратна разписка),
 • чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронния адрес на съответната ДБТ, подписано с Квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл.22, ал. 6 от ППЗХУ).

Териториалният обхват, адресите, в т.ч. електронни адреси и телефоните на всяка ДБТ са публикувани на официалната страница на АЗ, в рубрика „За нас” и могат да се намерят тук.

Какво следва?

 • В тримесечен срок от уведомяването на териториалното поделение на Агенцията по заетостта, работодателят следва на незаетите в рамките на квотата работни места да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията за заемане на съответното свободно работно място (чл. 41, ал. 2 от ЗХУ).
 • В случай, че е подадена заявка за свободно работно място в териториално поделение на АЗ, ДБТ насочва с писмо подходящи лица с трайни увреждания към работодателя, който извършва подбор сред насочените кандидати.
 • Работодателят следва да уведоми ДБТ, насочила кандидата, за резултата от насочването в срок 7 работни дни от насочването на безработното лице с трайно увреждане. (чл. 22, ал. 4 от ППЗХУ), като в отрязъка от насочващото писмо отрази резултата от подбора.
 • При липса на подходящи лица с увреждания, които ДБТ да насочи към обявеното работно място, ДБТ уведомява работодателя и му предлага предоговаряне на изискванията, разширяване на териториалния обхват на търсене на кандидати или закриване на заявката (след изтичане на 3 месеца от подаването й).
📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Задължение за назначаване на лица с трайни увреждания

Въпроси и отговори на МТСП по Закона за хората с увреждания

✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Процедура по изпълнение на задължението за назначаване на лица с трайни увреждания – подробни указания и образци на фирмени документи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

12 мнения за “Подаване на уведомление в Агенция по заетостта по Закона за хората с увреждания”

 1. Здравейте,
  Имаме насочен кандидат от Бюро по труда във връзка със задължението на фирмата ни да наеме лица според Закона за хората с увреждания. Вече седмица не може да се насрочи интервю, поради това, че не можем да се свържем с него. От кой ден започва да тече 7-дневния срок, в който трябва да уведомим Бюро по труда за резултата? Според информация на техния сайт „Работодателят следва да уведоми ДБТ, насочила кандидата, за резултата от насочването в срок 7 работни дни от насочването на безработното лице с трайно увреждане. (чл. 22, ал. 4 от ППЗХУ), като в отрязъка от насочващото писмо отрази резултата от подбора.“ Ако срокът е от деня на насочването, то ние не по наша вина ще го изпуснем. Логично е да е от деня на интервюто, но не е записано по този начин. Какво следва да направи дружеството за да не е в нарушение?

  Отговор
  • Здравейте,
   Има случаи, в които насочените кандидати не се явяват на интервю. За мен лично и това определя от кога започва да тече срока – от насочването, а не от интервюто.
   Смятам, че можете да уведомите АЗ, че лицето не изпълнява задълженията си като регистрирано безработно лице.

   Отговор
   • Здравейте,
    обектите на нашата фирма са три магазина за строителни материали, като общо персонала е 62 човека. Трябва да назначим един човек. Отделно по КТ още четири човека. Нямаме назначен нито един.
    Може ли без да минаваме през процедурата да търсим човек да назначаваме направо да започнем да си внасяме ежемесечната квота. Правилно ли разбирам, че срокът за плащане за месеца е до края на месеца. И първото плащане е за месец юли.
    Благодаря Ви за всичко, което пишете и коментирате, много сте ценни!

    Отговор
    • Здравейте,
     Можете да не търсите човек и като му дойде времето да започнете да заплащате компенсационната вноска.Все пак имайте предвид, че има задължение да се предприема мерки за назначаване (да се направи опит). Макар да няма глоба за липса на търсене на хора с увреждания, би могло при проверка от ИТ някой да се поинтересува и от това.

     Щом е ежемесечно, значи до края на месеца, според мен.

     Тази година срокът за предприемане на действия е до 3 юли, но след това следват още три месеца, в които работодателят следва да назначи необходимият брой хора с увреждания, преди да започне да плаща. В случая – значи до 3 октомври. Тогава започва плащането. Януари 2020 г спирате и след това пак от 1 юли.

 2. Деяна, здравейте,

  аз съм с нови три питания. Извинявам се, но пнямам с друг кой да говоря, включително сържавните институции не са достатъчно компетентни все още.

  1. Защо твърдите, че не следва да уведомяваме АЗ, след като в чл. 41. (1) е записано „Работодателят уведомява … за свободните работни места и за необходимите му работници и служители…“ Съюзът „и“ в изречението прави задължителни и двете му части. Дали имате предвид, че обявява само, ако има свободни позиции, а не във всички случаи? Тоест, ако има достатъчно назначени с ТЕЛК не следва да обявява нищо, никъде?.

  2. Какво значи „свободни работни позиции“ и „необходими работници/служители“? Предполагам, че ще е трудно да отговорите, но този текст ми се вижда абсурден. Повечето работодатели имат персонал достатъчен за дейността им и обикновено нямат свободни работни места. Следва ли да освободят работно място? А, ако не искат/нямат нужда/възможност и т.н? По кой закон и логика работодателите следва да разкриват работни места с или без това да е за сметка на настоящите им служители?

  3. В ППЗХУ, в чл. 22, ал. 2, точки 4 и 5, пише „ако желае“. Ами, ако не желае? Или трябва да желае? Ктде е упоменато това, колко може да желае и колко не? Ако трябва да назначи петима, а желае за трима, това ок ли е?

  4. Пак се връщам на „уведомяването“. Аз не виждам причина, по която не следва да се уведоми АЗ, защото, според графите на заявлението по чл. 22, ал, 2 от ППЗХУ, в тях спокойно и нулата може да се попълн, коже и така да трябва. Има ли разписан такъв текст? Така че, аз по-скоро бих уведомявала при всички положения АЗ, пък макар и с нули.

  5. В чл. 22, ал (4) „Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта за: 2. актуални данни по ал. 2, т. 3 и т. 5 – в срок от 7 работни дни от изтичане срока по ал. 3. (уведомлението). Тоест имаме подаване на колко на брой уведомления? Нищо не разбирам. В същия член в алинея 6е записано „При промяна на обстоятелствата по ал. 2 работодателите в срок от 7 работни дни от промяната са длъжни да подадат уведомление по ал. 2 с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност. “ Колко уведомления, по дяволите? Това е пълно безумие.

  Благодаря, ако ми отговорите. Това е тотално разбъркана история, която ми се случва за пръв път. Извинявам се пак. Приятна вечер.

  Отговор
  • Здравейте,

   Първо искам да ВИ обърна внимание, че работите с текстове от проекта на правилника. Обнародваният текст на ППЗХУ е различен. От там се получават и някои противоречия :)

   По въпрос 1:
   В правилника за прилагане на ЗХУ е пояснено в чл. 22, ал. 1, т. 2:

   „уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.

   Това отговаря и на Вашия въпрос номер 3: Работодателят уведомява, ако желае да ползва услугите на АЗ или трудов посредник. Да, той може да не желае да ползва техните услуги, т.е. не е задължен да ползва услугите на АЗ и/или трудов посредник, а да иска сам да си търси хора с трайни увреждания – има това право. Посочили сте ал. 2, т. 4 и 5 на чл. 22 от ППЗХУ, но няма такива.

   По въпрос 2: По Закона за хората с трайни увреждания имат задължението, за което питате. В случая се говори за свободни позиции за хора с трайни увреждания. Дали работодателят ще назначи такива на съществуващи позиции или ще разкрие ново работно място, това си е негово решение.

   По въпрос 4 остава само да повторя отговора на въпроси 1 и 3. Ключовият тексте е: „в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.“. В случай, че не желае да ползва услугите на АЗ и/или трудов посредник, а сам да си търси хора за назначаване, излизаме от случая, в който се иска подаване на уведомление.

   По въпрос 5 – има разминаване между написаните от Вас текстове на чл. 22, ал. 4 и 6 и реалните текстове в правилника. Цитираните от Вас текстове са от проекта.

   В обнародвания текст вече са различни, можете да ги видите тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136329

   Текстът на Чл. 22. (4) е:

   „Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта за резултата от насочването в случаите по ал. 2, т. 1 – в срок 7 работни дни от насочването от дирекция „Бюро по труда“ на безработно лице с трайно увреждане.“

   Случаят е, когато работодателят е решил да ползва услугите на АЗ и те са му изпратили човек – съответно има задължение да ги уведоми дали го е назначили или не.

   Текстът на Чл. 22. (6) е:
   (6) Уведомлението по ал. 1, т. 2 и ал. 5 се подава в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

   Отговор
   • Благодаря :) Малка светлинка, едва мъждукаща, но все пак :) Мерси и за търпението.

    Отговор
 3. Здравейте,
  благодаря много. Единствените адекватни по темата. По-адекватни от държавата, даже :)
  Въпросите ми:

  1. В случай, че има достатъчно назначени с трайни увреждания към срока за уведомяване, но някой напусне непосредствено след него, уведомява ли се АЗ, в какъв срок от напускането и на кое нормативно основание? Ако отговорът е „да“, това значи ли, че ще трябва да следим и треперим за хората с ТЕЛК, и на кое длъжностно лице следва да вменим това проследяване?
  2. В случай, че имаме достатъчно назначени по квотата, следва ли да уведомяваме АЗ или просто да си направим вътрешнофирмен списък/опис, удостоверяващ изпълнението на квотата за през ИТ?
  3. В случай, че подадем, каквото е необходимо в АЗ, но те ни изпращат неподходящи кандидати, как да назначим хора с ТЕЛК и това за неизпълнение ли се счита на квотата? И, изобщо, кой е начинът да изпълним квотата, ако няма подходящи кандидати, без да плащаме санкции?

  Благодаря, ако ми отговорите,
  Приятен ден,
  Милена

  Отговор
  • Здравейте,
   Благодаря за похвалата :) Само да кажа, че специално указанията от тази статия са на Агенция по заетостта.

   По Вашите въпроси ще започна с това, че няма задължение за подаване на уведомление, независимо дали са назначени или не достатъчно лицла по квотата. Моля, запознайте се с предходната ни статия: https://otgovori.info/kvoti-za-hora-s-uvrejdania/

   И да, препоръчително е да си направите списък/опис на лицата с трайни увреждания, за да можете бързо да дадете справка на проверяващия инспектор от ГИТ.

   По първия въпрос (напускането на лице с трайно увреждане), според мен, е мътна работата. В Чл. 22. (5) на Правилника за прилагане на ЗХУ се изисква подаване на ново уведомление в АЗ в срок от един месец при промяна на обстоятелствата на подадено вече уведомление. Такова, обаче, както казах, не е задължително да се подава дори да нямате достатъчно назначени лица с трайни увреждания.
   Лично аз имам някакви допускания по темата, но смятам, че е възможно въпросът да се изясни с предстоящите вътрешни правила на Инспекция по труда и не бих искала да прибързвам при положение, че няма ясни текстове в нормативен акт, указания или съдебна практика.

   По последния въпрос: Когато Ви изпратят кандидат, имате 7-дневен срок да уведомите АЗ какво се е случило. Имате право да откажете назначаването – аргументирано, разбира се. Ако до 3 месеца не успеят да Ви изпратят кандидат, който да назначите, се освобождавате от задължението и не се заплаща компенсационна вноска, но само за настоящата година. На следващата година всичко започва отначало.

   Отговор