Инспекциите по труда в другите европейски страни

В статията ще намерите данни за това как работят инспекциите по труда в други европейски страни, какъв е техния състав и задължения и ще направим сравнение с въведените контролни функции на инспекция по труда в България.

Главна инспекция по труда

 

Организация на работата

В повечето страни инспекциите по труда са част от министерсвото на труда и социалната политика. Основната разлика е в децентрализацията – дали са директно под шапката на централната администрация или изнесени като отделна агенция.

Като по-специфични можем да посочим Германия, където отговорността за здраве и безопасност се държи от OSH администрации в 16 регионални правителства в Германия и застрахователни институции за злополуки („Berufsgenossenschaft“ (BGs).

Във Великобритания пък има различни обществени упълномощени органи и организации, отговорни за различни трудови въпроси, но основната организация е Health and Safety Executive (HSE), която се занимава само със ЗБР. HSE е неправителствен орган с кралски статут, спонсориран от Департамента за работа и пенсии и е отговорен пред неговите министри.

В Дания Danish Working Environment Authority (DWEA) е отговорност на Министерството на заетостта и покрива само темата за здраве и безопасност при работа.

Разделение по специализации – инспектори по трудови отношвния и инспектори по здраве и безопасност при работа има в Белгия, Чехия, Италия. В Румъния една трета от инспекторите са отговорни за въпросите, свързани със ЗБР, докато две трети са отговорни по въпросите, свързани с трудовите отношения.

В България: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и проверява за всичко.

Брой на инспекторите

На следната графика виждате броя на инспекторите по труда в различни европейски страни по данни от 2009 г.. Тъй като България не е част от изследването, с червено съм маркирала данни за България, които намерих в статия на Капитал от 2014 г., в която се твърди, че тогава инспекторите са били 430.

Брой на инспекторите по труда в България

Тъй като сам по себе си броят на инспекторите не ни дава информация, на следващата графика можете да видите броят инспектори на брой работещи за същите държави. На нея също съм добавила в червено вероятните данни за България. По данни на Националния статистически институт през 2015-а година броят на заетите лица е бил 2 101 095, което означава, че на инспектор се падат по 4886 работещи.

Брой инспектори по труда на брой работещи

Обсег на компетенциите на инспекторите

Какви ангажименти ще имат инспекторите при проверките и какъв е обхвата на знания, които трябва да имат, е от съществено значение за качественото изпълнение на задачите. В другите европейски страни трудовите инспекции основно са два вида – такива, които обхващат всичко, свързано с целия спектър на труда и регулациите, приложими за заетостта и условията на труд и такива със специфични отговорности – обикновено здраве и безопасност при работа.

Инспекциите по труда в Дания, Германия и Великобритания са отговорни за проверки за съответствието със ЗБР, като в тези случаи се покриват и въпроси, свързани с работно време, работни условия за бременните жени и пр.

В страни, където трудовите инспектори се занимават само със здраве и безопасност при работа, има други обществени институции или организации, които са отговорни за проверки дали работодателите спазват техните законови задължения към наетите работници (т.е. извършват проверки по останалите трудови въпроси).

Какви въпроси покриват при проверките инспекторите по труда можете да видите от следната таблица:

ЗБР Трудови договори Недеклариран труд Работно време Равни права Заплащане Социална сигурност
Испания + + + + + + +
Белгия + + + + + +
Франция + + + + + +
Италия + + + + + + +
Чехия + + + + + +
Гърция + + + + + +
Унгария + + + + + +
Латвия + + + + + +
Полша + + + + + +
Румъния + + + + + +
Украйна + + + + +
Русия + + + +
Дания +
Германия +
Великобритания +

По отношение на „общите“ инспекции само въс Франция,  Полша,  Испания и Унгария няма специфична организация на трудовите инспектори във връзка с ежедневната им дейност и те обхващат целия спектър на компетентност, обхванат от законодателството. В първите три от тях броят на работещите на брой инспектори е два пъти по-голям от този в България.

В други страни като Белгия, Чехия, Гърция, Италия и Румъния има една инспекция по труда, но с две категории инспектори: такива, които се занимават със социалното и трудово законодателство и такива, които са отговорни за ЗБР и условия на труд.

Къде инспекция по труда прави проверки и в държавния сектор

Във всички страни има два типа работещи:
– работещи в частния сектор;
– държавни служители.

В някои страни има и трета категория работещи – такива, които работят по трудови правоотношения в държавния сектор. Такива има и в България.

Във всяка страна, включена в изследването, инспекторите проверяват частния сектор, но не така стои въпроса за държавния сектор. Само в Италия, Гърция, Латвия, Полша и Румъния инспекторите проверяват навсякъде.

В други страни има различни ситуации:
– Във Франция инспекторите проверяват само в някои държавни институции;
– В Испания, инспекторите проверяват само трудовите правоотношения в държавния сектор. Те, обаче, не могат да налагат глоби на държавната администрация („администрацията не може да се санкционира сама“).

В останалите страни няма специфичен инспекционен орган, който да проверява за изпълнение на изискванията, свързани с работещи по трудови отношения в държавна администрация. Като цяло, ако те имат оплаквания, трябва да ги насочват към административните ръководства.

Как стои въпроса за България

В цитираната вече статия на в. Капитал се посочва, че до 2000 година в инспекция по труда е имало само технически инспектори. През 2000 г. след съгласуване между синдикатите и социалното министерство, инспекторите стават „интегрирани“ и започват да се занимават и с всичко от трудовото законодателство.

В настоящия Устройствен правилник на инспекция по труда е посочено, че се извършва цялостен контрол по трудовото законодателство и специализиран контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, както и законодателството, свързано с държавна служба и служебни правоотношения.

Пак в устройствения правилник е посочено, че инспекторът осъществява своята дейност в съответствие с Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за държавния служител и с други нормативни актове, които възлагат контрол на Агенцията. Няма разделение и специализиране. Всеки инспектор трябва да може да проверява всичко.

Изводите

Видно от данните, се оказва, че в сравнение с другите европейски държави имаме голям брой трудови инспектори на брой работещи, но затова пък обхватът на техните комппетентности е възможно най-голям – заетост, трудови отношения, здраве и безопасност при работа и държавни служители.

Във Франция и Испания, където има „обща“ инспекция подобно на нашата, броят на работещите на един инспектор е над 10 000 (при нас – малко под 5000).

В Дания, Германия и Великобритания има специализирани инспекции само за здраве и безопасност при работа. Във Великобритания се падат по над 20000 работещи на един инспектор, в Германия – около 13 000.

Ако може да се говори за накакъв проблем в организацията на начина на инспектиране на труда, то е в липсата на специализация на представителите на контролния орган. Познаването и прилагането на нормативни актове в такъв голям обхват е доста трудно, особено ако нямаш достатъчно време за самоподготовка – да четеш промени, анализи, добри практики и пр. за да бъдеш винаги в час.

* За статията са използвани данни от A mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries. A SYNDEX report for the European Federation of Public Service Unions (EPSU), 2012.  ВИЖТЕ ДОКЛАДА

Тема 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.