Инструкция за безопасна работа с ъглошлифовална машина

Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

1. С ъглошлифовална машина могат да работят само лица над 18 год.:

  • преминали обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност и притежаващи най-малко първа квалификационна група, съгласно изискванията на ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г.
  • преминали периодичен инструктаж и инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при работа с ръчни електрически инструменти;
  • медицински освидетелствувани.

2. Преди започване на работата с ъглошлифовалната машина да се провери:

  • здравината на диска. Абсолютно се забранява работата със спукани и нащърбени или по друг начин повредени дискове.
  • затягането на винтовете, закрепването на диска и предпазителя;
  • диаметъра на диска да не е по-голям от указания върху табелката на инструмента (ъглошлифовалната машина);
  • допустиматата периферна скорост на диска да нe е по – малка от 80 м/сек;
  • изправността на редуктора чрез завъртане с ръка на щпиндела /при изключен електродвигател/;
  • изправността на захранващия шнур. Трябва да е напълно здрав, без снаждания или наранявания на защитната обвивка.
  • за да се включи към напрежение 220 V корпусът трябва да бъде в защитно изпълнение „двойна изолация“ и да има на табелата знака за двойна изолация.

З. Работниците, които работят с ъглошлифовална машина задължително трябва да ползват работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба №3 /ДВ,бр.46 от 2001 г./, като:

• кепе (боне) за прибиране на косите;
• закопчано и добре прибрано към тялото работно облекло;.
• подходящи обувки за краката.
• предпазни очила.
• Антифони.

4. Забранява се:

• работа при резки изменения на температурата, които предизвикват кондензация на водни пари по повърхността на машината;
• работа при валеж и активна гръмотевична дейност;
• работа с ъглошлифовална машина без предпазителя на диска;
• да се пуска ъглошлифовална машина под товар;
• да се пристъпва към смяна на диска преди пълното му спиране и при включена към мрежата машина;
• пробиването на каквито и да е отвори по машината / за заземяване, закрепване на допълнителни табелки и др./ тъй като това довежда до повреда на защитната обвивка;
• разглобяването и ремонтирането на ъглошлифовалната машина. Ремонтът се извърша в специализирани сервизи;
• подаване на машината от един работник на друг, в работещо състояние. Това може да стане след като диска е напълно спрял и машината е изключена от мрежата.

5. При прекъсване на работа машината трябва да се изключи от електрическата мрежа.

6. Местата, където ще се работи с ъглошлифовалната машина предварително се почистват от горими материали в радиус от 5 м, а от леснозапалими и взривоопасни материали – в радуус от 20 м. Ако има или са възможни изпарения на леснозапалими и горими течности и газове, да се осигури вентилация, която да намалява концентрацията на парите най-малко два пъти под долната граница на взривяемост, което се установява с анализ.

7. Да се внимава при работа струята от нажежени стружки /искри/ да не се насочва към близостоящи или работещи хора.

8. Особено внимание да се обръща нажежените стружки да не попадат върху горими материали, за да не предизвикат пожар или взрив.

9. Забранено е да се режат материали поставени непосредствено на пода. Необходимо е да се осигури подложка най-малко 100 мм.

10. Забранено е обработваните материали да се притискат с крака или да се държат от друг работник.

11. Не се допуска при работа зaхранващият шнур да се допира до нагорещeни предмети, предмети с остри ръбове, омаслени повърхности и други подобни.

11. Всеки месец определеното със заповед длъжностно лице проверява изправността на ъглошлифовалните машини, като резултатите се нанасят в специален дневник. /чл.416 от ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г./, който съдържа най-малко следните данни : дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

12. Лицата отговарящи за съхранението на ъглошлифовалните машини трябва да притежават най-малко втора квалификационна група. Те предават ъглошлифовалните машини на използващото ги лице само, ако са в изправност, като ги изпробват в негово присъствие. За повредите по ъглошлифовалните машини уведомяват прекия си ръководител /чл.417 от ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г./.

13. Работата с ъглошлифовалната машина трябва да се преустанови при възникване на някои от следните неизправности:
• повреда на щепсела или захранващия шнур;
• счупване на капачката на четкодържателя:
• повреда на прекъсвача;
• искрене на четките, съпроводено с поява на кръгов огън по колектора.
• изтичане на смазка от вентилационните отвори;
• поява на дим или миризма характерна за изгоряла изолация.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.