Инструкция за безопасна работа с антифриз

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С антифриз могат да работят само лица над 18 г.:

 • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност,
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
 • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
 • с необходимите лични предпазни средства:
  а) работно облекло;
  б) защитни ръкавици;

II. Антифризът да се съхранява в чисти, добре затворени и укрепени съдове и в проветриви помещения, като не се излага на пряка слънчева светлина.

III. Антифризът да се налива в съда 5- 8 см под пробката.

IV. ЗАБРАНЕНО Е:

 1. Засмукване на антифриз с уста посредством маркуч или тръбички.
 2. Съхранението на други течности в съдове, в които е имало антифриз, ако същите не са основно почистени. Върху съдовете с антифриз да има надпис с едър шрифт:ОТРОВНО!”
 3. При работа с антифриз да се яде, пие и пуши;
 4. Замърсяването на водоизточници, водни басейни и отточни води .

V. СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

S25 – Да се избягва контакт с очите.
S26 – При контакт с очите незабавно изплакнете с много вода. в продължение на не по-малко от 15 минути . По възможност, отстранете контактните лещи, ако използвате такива и продължете изплакването. При наличие на постоянни симптоми потърсете медицинска помощ от лекар офталмолог.

При контакт с кожата – След работа с антифриз задължително да се измиват ръцете. Веднага свалете замърсеното облекло, ръчен часовник, бижута. Измийте засегната кожа обилно с вода. Изперете дрехите и почистете обувките преди повторна употреба.

Вдишване – Изведете пострадалия веднага на чист въздух и направете изкуствено дишане при необходимост.

Поглъщане – При поглъщане на антифриз да се предизвика веднага повръщане, да се промие стомаха с вода и сода за пиене и да се потърси лекарска помощ !

* Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.