Инструкция за безопасна работа с багер

I. Задължения

Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.

При работа на багер в район, където има тръбопроводи, подземни кабели и съоръжения, ръководителят на строежа е длъжен да проучи местонахождението на същите и да даде указание на машиниста на багера за предпазване от злополуки.

II. Правоспособност

До работа с багер се допускат само правоспособни лица, притежаващи необходимото удостоверение за правоспособност и инструктирани за безопасна работа.

Не се допускат до работа лица:
– употребили алкохол или упойващи средства;
– непреминали инструктаж;
– непреминали предварителени периодичен медицински преглед.

III. Мерки за безопасност

Преди работа

Преди започване на работа багеристът е длъжен:
– да направи личен преглед и подготовка на багера и оборудването за безаварийна и безопасна работа;
– да направи няколко празни операции на въртене, загребване и изсипване на материала от кофата, без наличието на автомобили и хора в обсега на действие на стрелата и кофата на багера;
– да разположи багера върху здрав, подравнен и устойчив терен;
– да проучи плана за организацията на работа и технологията на изкопните и товарни работи, кои¬то следва да се извършват;
– да огледа работната площадка, отстрани хората, намиращи се в обсега на действие на кофата на багера и даде предупредителен сигнал за започва¬не на работа;
– да изисква премахването на надвисналите земни и скални маси по работния борд на стъпалото, ако има такива;
– да не работи под необрушен борд или забой на стъпалото и под надвиснали скали, козирки или подкопи;
– да изисква наличието на изправно външно и вътрешно осветление на багера за работа на тъмно (през нощта).

Преди да започнете работа с машината свалете всички пръстени и бижута, приберете дългата коса и брада.
Уверете се, че всички предпазни устройства са правилно монтирани и не позволяват прегряване, вибриране, вдигане на шум или триене в други части по време на работа.
Уверете се, че всички процедури по поддръжката са извършени, преди да започнете работа с машината.
Не започвайте работа с машината, ако откриете неизправност.
Проверявайте периодично хидравличните маркучи за повреди.
Проверете има ли необходимото оборудване – пожарогасител, аптечка, сигнални светлини.
Уверете се, че в зоната на завъртане на багерната стрела няма хора или предмети, преди да започнете работа с багера.

По време на работа

При качване и слизане от машината винаги трябва да сте с лице към нея. Винаги трябва да имате три опорни точки – използвайте дръжките и степенките. Никога не използвайте уредите за управление в кабината като дръжки, когато влизате или излизате от машината.
Винаги натискайте клаксона, преди да стартирате двигателя, за да предупредите околните, че машината е в движение.
Затягайте добре предпазния колан, когато шофирате или когато работите с машината.
Никога не работата с лостовете за управление, когато сте извън кабината на оператора.
Винаги поддържайте прозорците чисти. Винаги използвайте светлините, за да подобрите видимостта. Не работете с машината, ако няма добра видимост.
Ако работите в екип, използват знаци с ръце, които са бързо и лесно разбираеми, не разчитайте на устни съобщения.
Вода, кал, лед, грес или масло по рампата или ремаркето може да доведе до сериозни инциденти. Бъдете внимателни, когато качвате или сваляте багера от рампа или ремарке.
При придвижване на дълги разстояния спирайте машината на всеки 20 км, за да проверите дали са стегнати гайките на колелата (моментът на налягане на гайките на колелата е 680 Nm).
Багерът не е предназначен за превоз на хора! Никога не позволявайте на хора да се качват на машината или в кофата.
Никога не се движете с машината при широко отворени врати.
Използвайте прикрепените дръжки, за да държите вратата леко отворена с цел проветряване.
Никога не се спускайте по инерция надолу, ако сте с изключен двигател ил предавките са в неутрално положение.
Никога не завивайте по склон и не завъртайте багерната стрела.
Никога не използвайте коя да е от двте кйофи, за да повдигате и премествате тежки товари.
Абсолютно се забранява достъпът на хора в зоната на опасност на земекопна машина. Зоната на опасност е периметърът на машината, в която хората могат да пострадат от движенията й, от прикачните съоръжения или от падащите товари.

Забранено е:
Да се използва силата на завъртане за извършване на работа.
Да се използват прикачните съоръжения като чук.
Да се използва машината за извършване на дейности, които не са предназначени за нея.
Да се използва кофата за превоз на хора.
Да се разгъват прекалено цилиндрите.
Да се превишава мощността на машината – да се накланя или повдига машинаа, за да се постигне по-голяма мощност, да се иозпозлват кофи с по-голям размер при работа с твърд материал.
Да се използват зъбците на кофата за чупене.
Да се движи машината със спуснати стабилизатори.

През време на работа багеристьт е длъжен:
– да не допуска да работят с машината странични хора, като не преотстъпва управлението никому, под какъвто и да е предлог;
– да не допуска машината при работещ двигател;
– да следи за чистотата на фрикционните ленти и да не допуска намасляването и загряването им
Багеристът следи изправността на всички контролни и измерителни уреди.
Багеристът да следи показанията на контролните и измерителни уреди

Други мерки за безопасност

На багериста се забранява да работи с машината при следните случаи:
– В близост до проводници с високо напрежение;
– При лоша видимост, силна мъгла, дъжд и гръмотевици, както и при вятър, по – голям от 3– та степен;
– На високи и необрушени забои и скатове;
– Когато е болен или се намира в нетрезво състояние.
Почистването на кофата от полепнала почва да става само при спуснато положение на земята и изключен двигател.
При студено време да не допуска подгряване на бутилките за сгъстен въздух с огън.
При напускане на багера трябва да се изключи двигателя, да се включи спирачната система и да се заключи вратата му.
Забранено е спирането на МПС (автомобили), автокранове, багери, фадроми и други съоръжения, както и извършването на каквито и да са ремонти, товаро-разтоварни работи и други операции под какъвто и да е предлог в близост и под проводници с напрежение; т.е. в охраняваната зона на електропроводите, която обхваща ивици, отстоящи от крайните проводници на разстояние 10 м за напрежение до 20 кV включително.
Преди започване на товарни работи с багери, т.е. през време на прегледа му, е задължително очакващият за товарене автомобил да бъде извън обсега на действие на стрелата и кофата на багера и да се товари само след разрешителния звуков сигнал на багериста и напуска също след сигнал.
През време на товарене на изкопната маса не се допускат хора между багера и транспортното средство.
При работа на багер в изкопи получаващите се надвесени подкопани ма-си, камъни и други трябва незабавно да се събарят.
Не се допуска да се изменя наклонът на стрелата с напълнена кофа.
При работа на багер в наклон не се разрешава блокиране на веригите чрез поставяне в тях болтове, зъби и други железни предмети. При нужда за блоки-ране на веригата в изключителни случаи се допуска това да става след пълното спиране на багера, с помощта на дървета, дълги най – малко 2 м, тъй като поставяне-то и изваждането им е свързано с опасности от злополука.
При направа на дълбоки изкопи, канали и други подобни с багер и вла-чеща се кофа багерът да не се разполага в близост до ръба на изкопа, за да се избегне опасността от падането му в изкопа при срутване или плъзгане. При такива случаи багерът се установява в хоризонтално положение.
Забранено е пренасянето на багерната кофа над каби¬ната на автомобила. Товаренето на автомобила да се извършва отстрани или отзад на каросерията.
Забранено е качването на хора в кофата на багера.
Забранено е товаренето и обезвреждането на отказалите заряди от багеристите.
През време на работа на багера, в района на обсега на действие на стрелата и кофата му, не трябва да се допуска присъствие на хора.
Използваните багерни въжета трябва да съответстват на паспорта. Подемните и тягови въжета трябва да се подменят в случаите, когато са налице 3-4 скъсани жички в дадено снопче от въжето.
В неработно време багерът трябва да бъде отдалечен от изкопа на безопасно място, кофата спусната на земята, кабината заключена, а кабелът (при ел.багерите) – изключен от захранващия източник (ел.таблото).
Забранява се смазване, почистване и ремонт на движещи части, детайли и други при работещ двигател и вдигната стрела. Тези операции се извършват при изключен двигател и спусната на земята стрела.
Всички въртящи се части (зъбни и ремъчни предавки, съединители и др.) трябва да бъдат обезопасени. Забранена е работата с багер при наличие на не-обезопасени въртящи части.
През време на работа не трябва изведнаж да се включва механизмът за въртене. Това трябва да става, след като кофата е вдигната от земята и чрез посте-пенно увеличаване на скоростта на въртене.
Забранява се на багеристите да товарят автомобилите, докато шофьорите не напуснат кабините им.
Забранено е да се работи с багер при неизправна спирачна система, блокировка и ходова част.
Задължават се багеристите при масово взривяване да изтеглят багера на безопасно разстояние по указание на ръко¬водителя на ВР или техническия ръководител.
При придвижване на багера стрелата се установява по посока на хода му, а кофата на височина, не по-голяма от 1 м над земята.
При придвижване на багера стрелата се поставя строго по посока на хо-да, а кофата на височина най – малко 1 м от земята.
При преместване на багера пътят на преместването му трябва да бъде изправен. При преместването на багера по слаб терен е необходимо трасето да бъде заздравено с греди, траверси и други подобни за предпазване на багера от затъване.
При спиране на багера стрелата трябва да се разположи по надлъжната ос на багера, а кофата да опре на земята.
При транспортиране на багера посредством платформени ремаркета, вагони и други подобни трябва да се вземат мерки за доброто му укрепване към транс-портните средства, както и за допълнително укрепване на лъжицата и кофата.
При маневриране багерът се придвижва на бавен ход.
Изменението на ъгъла на стрелата към хоризонта се извършва без товар.
В случай на опасност от обрушване на забоя през време на работа на багера или при откриване на отказали заряди, работата на багера трябва да бъде преустановена, а багеристьт незабавно уведомява техническия ръководител на обекта и лицето, извършващо взривните работи.

Мерки за безопасност при работа с електрически багер

При работа с електрически багер трябва да се спазва следното:
– багеристьт да ползва лични предпазни средства
– диелектрични боти и диелектрични ръкавици за напрежение до 1000 V;
– подът на кабината за багериста да бъде постлан с диелектрично килимче;
– пред електрическото табло и прекъсвачите в ба¬гера да има диелектрични килимчета, поставени на дървени скари.
Багеристът системно да проверява изправността на заземяващите (зануляващи) устройства и сигнализациите.
Багеристът да следи за изправността на силовия кабел, който трябва да бъде маркиран и повдигнат на стойки, в местата на интензивното движение така, че да отстои от земята на 500 мм.
Всички прекъсвачи да бъдат изолирани и заземени (занулени).
Всички тоководещи части и електродвигатели да са осигурени против падането върху тях на странични метални и други предмети, които биха ги повредили или допринесли да се получи късо съединение.
При откриване на каквито и да са нередности по ел.частта, багеристът не трябва да пуска машината в работа и е длъжен да извести дежурния електротехнически персонал.
Багери с електрически двигатели се пускат в работа само след проверка на омичното съпротивление на заземителното устройство, което да показва не пове-че от 4 ома.
На гъвкави кабели с гумена изолация, обслужващи багера, се допуска да има не повече от четири вулканизирани спойки на всеки 100 метра от дължината на кабела.
Багеристът да не напуска машината, като остава токо-водещите части под напрежение.
При спиране за почивка и при свършване на работната смяна токът да се изключва от главното ел.табло, а вратите на багера да се заключват.
В случай на пробив да не разрешава на никого да слиза от машината, докато не се изключи токът от главното табло (глав¬ния ел.прекъсвач).
За осветление и отопление вътре в багера да се ползува само безопасно напрежение.
Забранява се на багериста да подменя електро-предпазителите на багера.
Забранява се пипането с ръце на захранващия кабел на багера, когато е под напрежение.
Движението на машини и механизми (строителни, селскостопански и други), а също превозването на строителните машини, съоръжения, конструкции и други товари под въздушни линии се допуска само в случаите, когато височината на машините, механизмите и превозните товари е не по-голяма от:
а) 5 м – при придвижване по шосе;
б) 3,5 м – при придвижване на черен път и извън пътя.
При невъзможност да се спазят горните изисквания електропроводът (въздушните линии) трябва да се изключи от напрежение при преминаването на машините, механизмите и превозните товари.
Забранява се извършване на какъвто и да е ремонт по електроинсталацията на багера от багериста. Ремонтът се извърш¬ва от дежурния електромонтьор.

След приключване на работа
1. Преместете машината на равна и стабилна повърхност
2. Спуснете предните и задните прикачни съоръжения до земята.
3. Изключете двигателя и извадете стартерния ключ.
4. Задействайте ръчната спирачка.
5. Включете предпазителите на лостовете.
4. Затворете и обезопасете всички прозорци.

Внимавайте с горещите части на машината. Пазете се от горещите течности в тръбите и други части от системата, за да избегнете изгаряния.

IV. При повреда или авария

Незабавно спрете машината в случай на повреда в двигателя или системата за управление.
Не работете с нея, докато повредата не е напълно отстранена.
Ако хидравличната система спре да функционира, запазете самообладание – прикачните съоръжения могат да бъдат спуснати до земята под влияния на собствената им тежест, след като лостовете за управление се задвижат в съответната позиция.
Ако двигателят изгасне внезапно по време на движение, никога не поставяйте ключа на стартера в позиция “OFF”.
Ако машината започне да се преобръща, тя може да ви затисне, ако се опитате да напуснете кабината. Ако това стане, никога не се опитвайте да излезете т кабината. Останете на седалката със закопчан колан.
Двете врати и задният прозорец могат да се използват като авариен изход. Никога не блокирайте вратите на машината с натоварен материал.

При ремонт
Изключете акумулатора, преди да започнете работа върху машината. Закачете предупредителна табела “Не работете с машината!” в кабината.
Изключете двигателя и задействайте ръчната спирачка винаги преди да започнете преглед или процедури по поддръжка на машината.
Спуснете кофата на багера или другите прикачни съоръжения до земята, преди да започнете каквато и да е работа по машината.
Ремонтирайте машината върху равна, стабилна и суха повърхност. Застопорете машината, за да предотвратите непредвидено движение.
Не извършвайте ремонт на машина, повдигната единствено с крик, хаспел или подемник.

V. Лични предпазни средства и облекло

Носете подходящи обувки, каска и работно облекло. Никога не носете широки или скъсани дрехи. Използвайте защитни ръкавици, за да предотвратите контакт на масло с кожата.

VI. Мерки за оказване на първа помощ

Първа помощ обикновено се оказва от този, които се намира най-близо до пострадалия.
В повечето случаи първата помощ започва със сваляне на дрехите и обувките на пострадалия напълно или частично. При това, за да се избегнат допълнителни усложнения и нанасянето на допълнителни травми, е необходимо да се спазват следните правила:

1. Дрехите на пострадалия да се свалят, като се започне от здравата страна.
2. Ако дрехата е пристегната около раната, тя се изрязва около нея.
3. При силно кръвотечение с необходимо дрехата бързо да се разреже и разгъне, за да открие нараненото място.
4. При травма на стъпалото или коляното обувката първо трябва да се разреже по задния шев и след това при събуването да се освободи петата.
5. При събличането на дрехите или свалянето на обувката от травмирания крайник той трябва внимателно да се придържа.
6. Разсъбличането на дрехите без особена нужда е нежелателно; освобождава се тази част от тялото, където трябва да се извършат необходимите манипулации.

При оказването на първа помощ е достатъчно поставянето на превръзка върху раната при следните правила:
1. Да не се пипа раната с ръце, защото върху тяхната кожа има много микроби, способни да предизвикат инфекция.
2. Да не промива раната с вода или с други течности, за да не попадат замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана.
3. Да не изчиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфекционни средства.
4. Да се постави стерилна превръзка върху раната, като се използва личния стерилен пакет, намиращ се в аптечката. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ПОСТАВЯ ПАМУК ВЪРХУ РАНАТА. Ако стерилният превързочен пакет е недостатъчен, могат да се използват чисти кърпи, късове плат, бельо, но винаги трябва да се внимава за допълнително замърсяване.
5. При рани в областта на главата да не се промива раната с кислородна вода, поради опасност от попадане и трайно увреждане на очите от нея.

В РАМКИТЕ НА ОБЕМА НА ПЬРВА ПОМОЩ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ПРАВИ ОПИТ ЗА НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИТЕ КОСТИ. Когато се касае за открито счупване и в раната се показват костни фрагменти, не се прави опит за наместването им, а те се покриват само със стерилна превръзка.
При премазване на крайници с или без ампутация на части от тях те се шинират заедно с ампутираната част. Това има значение по-нататък за лечението на пострадалите.
След оказването на първа помощ е необходимо пострадалият да бъде транспортиран в лечебно заведение.

VII. Знаци и сигнали.

На видно място на багера трябва да бъдат поставени четливо написани следните предупредителни надписи:
“НЕ СТОЙ НА РАБОТНОТО ПОЛЕ НА БАГЕРА”,
“БАГЕРИСТИ, НЕ ТОВАРЕТЕ САМОСВАЛИТЕ, ДОКАТО ШОФЬОРИТЕ НЕ НАПУСНАТ КАБИНИТЕ НА КОЛИТЕ”.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.