Инструкция за безопасна работа при приемане на ГСМ и пълнене на горивозареждащ автомобил в склад ГСМ

Забележка! Тази инструкция е типова. Възможно е да не съответства точно на оборудването, което използвате Вие!

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата изструкция се издава на основание чл.19, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1. При работа с гориво-смазочни материали работещите трябва да бъдат запознати със свойствата на тези материали, тяхната токсичност и пожароопасност.
2. Водачите на зареждащи и транспортни автоцистерни трябва да са запознати със всички изисквания по безопасността на труда и противопожарната охрана при работа с такива машини, както и практически да владеят технологията за зареждане с ГCМ (в частта, която ги засяга) и мерките за действие в особени ситуации.
3. Лицата работещи с ГСМ трябва да са обучени да могат да оказват първа долекарска помощ на пострадали.
4. Работниците, работещи в атмосфера с повишено съдържание на пари от гориво, трябва да се подлагат на предварителен и периодичен медицински преглед.
5. Ауспухът на двигателите на зареждащите и транспортни автоцистерни трябва да е снабден с искрогасител.
6. При запалване на дрехите не бива да се допуска бързо движение за загасяване на запалени дрехи. Пострадалият да се завива с вълнено одеало (противопожарно одеало), престилка, палто и други. Пострадалият не бива да се движи, за да не пречи на другите да го гасят.
7. Работа по приемане на ГСМ и зареждане на автоцистерни с ГСМ могат да извършват лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• притежаващи удостоверение за допускане до самостоятелна работа с ГСМ ;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно антистатично облекло ;
б) работни антистатични обувки ;
в) Защитни ръкавици ;
г) предпазна маска – при вземане на проби за лабораторни изследвания, при горно пълнене на резервоари и съдове за тариране на разходомерите;.

II. Преди да започне работа по приемане на гориво в склад ГСМ или пълнене на горивозареждащ автомобил с гориво механик ГСМ е длъжен:

1. Да укаже на шофьорите на специални автомобили начина на подреждане на зареждащите автоцистерни, така че :
• ауспуха на двигателя да е обърнат в посока обратна на тази, в която се намира устройството за наливане на нефтопродукти
• цистерната да спре в пункта за пълнене така, че без трудности да може да се присъединят маркучите за пълнене ;
• при необходимост да могат бързо да се отдалечат ;
2. На автомобилната част на цистерната се поставят опорните трупчета и се включва ръчната спирачка;
3. Да провери всички заземяващи ел.свързващи кабели, заземителни щипки и макари за тяхното добро общо състояние и дали са захванати здраво за осигуряване на контакт. Ежеседмично се извършва проверка за непрекъснатост на веригата;
4. Да заземи транспортните и зареждащите цистерни и агрегати за отстраняване на статичното електричество и изравняване на потенциалите. Заземяването на гориво-зареждащата цистерна става с гъвкав електрически проводник към контактното устройство за заземяване в пункта за пълнене, като се осигурява изравняване на потенциалите между корпусите на цистерната и технологичното оборудване. Механик ГСМ трябва да се убеди визуално в надеждността на електрическите контакти между тялото на цистерната и точката за пълнене. При отсъствие на надеждни контакти пълненето е забранено;
5. Вземането на проби от гориво от стационарните резервоари, транспортни и зареждащи автоцистерни да се извършва със специални устройства за вземане на проба, чиято конструкция осигурява електростатична искробезопасност.

III. Основни изисквания и правила за работа:

1. Двигателите на зареждащите и транспортните автоцистерни трябва да работят на малки обороти.;
2. Ако двигателят спре, автомобилът се изтегля на буксир;
3. Ако по време на пълненето се появят неизправности по автоцистерната, трябва да се прекрати незабавно пълненето и автоцистерната да се изтегли на безопасно място за отстраняване на неизправността;
4. Отварянето и затварянето на капачките на варелите с петролни продукти да става само с неискроотделящи инструменти – ключове от цветни метали.
5. При наличието на силен вятър, работниците, които отварят люковете на автоцистерните, резервоарите и капаците на шахтите, застават от страната, от която духа вятъра.
6. Производителността на помпите при пълнене на цистерните на пунктовете за пълнене не трябва да превишават 1500 литра в минута. Във всички случаи скоростта на движение на горивото по тръбопровода трябва да е по-ниска от 4 m/sec.
7. Горивозареждащата цистерна се оттегля от пункта за пълнене като предварително в обратен ред се откачват маркучите за пълнене и т.н., но заземителните проводници се откачват последни.
8. Цистерната може да потегли от складовата база за ГCМ само след указания на механик ГСМ.

IV. Забранено е:

1. Cпирането на двигателите на зареждащите и транспортни автоцистерни;
2. Обръщане на движението и маневриране в района на пункта за пълнене;
3. Зареждане на резервоара за автомобилно гориво на автоцистерната в пункта за пълнене ;
4. Пушенето в стопанството за течни горива, кабината на автоцистерната или сервисера, зареждащата станция както и в близост наоколо ;
5. Пълненето и разтоварването на ГСМ при бури и гръмотевици;
6. Влизането в склад ГСМ с обувки с метални обкови на подметките;
7. Предизвикването на искри в склад ГСМ при удари по метали;
8. Използването в склад ГСМ на преносими електрически лампи в нормално изпълнение, уреди без съответното взривозащитно изпълнение, както и открит пламък извън определените за това места;
9. Навеждане над отворен люк на зареждащите и транспортните автоцистерни и резервоари. При отваряне на люкове за вземане на проби за измерване на нивото на горивото и др. се застава до люка с гръб към вятъра.

*Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

2 мнения за “Инструкция за безопасна работа при приемане на ГСМ и пълнене на горивозареждащ автомобил в склад ГСМ”

  1. Благодаря Ви г-жо Илиева, тази инструкция ми беше много полезна.

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.