Инструкция за безопасна работа при хидроизолационни работи

Забележка! Тази инструкция е типова. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства изцяло на Вашата работна ситуация!

1. Всички хидроизолационни работи трябва да се извършват само от обучени хора.
2. Изменение на проекта или на предвидените в него материали и технологии се изпълнява само при наличие на писмена заповед от инвеститорския контрол, проектанта или заместник-директора по производствено-техническата част на предприятието-главен строител.
3. Подготовката и влагането на хидроизолационни материали се допуска само на открито и при спазване на конкретно посочените в проекта правила по безопасност на труда.
4. Изпълнението на хидроизолационните работи се възлага на опитни работници, запознати добре с особеностите на работите, безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана и правилата за оказване на първа помощ на пострадали при всички случаи.
5. При подготовката, производството и употребата на битумни и каменовъглени смоли, на топли лепила, студени разтвори и пасти, да се вземат всички необходими мерки, предвидени в правилника за противопожарна охрана.
6. Котлите за топене на битума трябва да се намират на разстояние не по-малко от 25 метра до сгради, съоръжения и материали, застрашени от пожар, 10 м от дърва за горене и складирания за стопяване на битум. Мястото, където е разположен котела, трябва да е равно и заградено. Котелът да е осигурен с ламаринен капак със скоби в двата края за хващане с метални куки, с помощта на които се покрива плътно в случай на запалване на битума и при падане на валежи, които предизвикват опасно кипене.
Котелът да се пълни до 3/4 от обема, за да се предотврати преливане на битума при евентуално кипене,
7. Да се осигурят на дежурство следните противопожарни средства, стоящи близо до котела: сандък (варел) с пресят пясък -0,10 м3; лопати криви – 2 бр.; пожарогасител, действуващ с химическа пяна -1 бр.; ламаринен капак с две канжи, превишаващ размерите на казана с по 15 см; азбестово одеало с размери 2,0/ 1,40 м с азбестови препаски в четирите краища, дълги по 1 метър.
8. При подгряването с нафта: казанчето с нафта да бъде затваряемо и отстои на 10 м от огъня и разположено на 90o спрямо посоката на течението на вятъра към огъня; тръбата с дюзата да бъде дълга не по-малко от 4 метра.
Забранено е да се допускат каквито е да са течове от казанчето до огъня.
9. Наливането на горещото битумно лепило от котела в кофите трябва да се извършва с помощта на черпак с дълга дръжка от 1 метър.
10. Топлото битумно лепило да се пренася с кофи, по-широки в долната си част и снабдени с капак. Самите кофи да не се пълнят повече от 2/3 от височината им.
11. Пътят, по който ще се пренасят съдовете с горещи лепила до местовлагането, трябва да е чист от всякакви предмети и материали, да не е хлъзгав и добре осветен;
– преминаването през траншеи, канавки и др. да става с помощта на пешеходни пътеки или проходни мостове с ширина на същите 1,20 м и охранителни парапети с височина 1,0 м;
– при преминаването през тъмни помещения, коридори и др. да се осигурява и предварително осветление;
– когато теренът е хлъзгав или заледен, да се посипе с пясък или други противоплъзгащи средства;
– категорично се забранява горещите битумни смеси и лепила да се пренасят по стълби – временни или постоянни.
12. При работа върху покриви, които са в съседство с други населени такива или улици, площади, проходи и др., които се обитават, има движение на хора и превозни средства, опасната зона се загражда задължително, като се поставят, и предупредителни надписи или се осигурява жива охрана.
13. Мястото или съоръжението, от което се поемат материалите и лепилата на покрива, да е заградено с парапет, висок 1,20 метра.
14. При работа на покрива съдовете с горещ битум и др. лепила да се поставят на дървени поставки – платформи, съобразени с наклона на покрива така, че да бъдат в хоризонтално и устойчиво положение.
15. Когато се работи със студени битумни смеси на база органични разтворители (битумен грунд, студен азбобитум), които са силно огнеопасни, при приготовлението им е задължително да се вземат всички необходими противопожарни мерки.
16. Приготвянето на тези смеси трябва да става на открито, заградено и маркирано място, далеч от огън – на разстояние най-малко 40 метра.
17. При приготвяне на грунда разтворителя да се прибавя към горещия битум на малки порции, но не и обратно.
18. През време на работа абсолютно се забранява пушенето. Предварително бригадирът преди работа е длъжен да събере кибритите, цигарите и запалките от всички работници и определи подходящо безопасно място за пушене. Категорично е забранено паленето на огън, заваръчни и огневи работи, ползуването на отоплителни уреди.
19. Студените битумни смеси, които съдържат запалителни вещества, не трябва да се загряват.
20. Всички съдове с и от разтворители (от бензин, бензол, нафта и др.) да се съхраняват (складират) в пожаробезопасни, заключващи се помещения, снабдени с пожарогасител. На работното място не се допуска да се изнася повече от един варел. След всяко вземане на разтворител варелът да се затваря плътно, като се държи на сянка и не се излага на пряко въздействие на слънчевите лъчи.
21. Работниците по изпълнението на хидроизолациите трябва да са снабдени и задължително да ползуват полагащите им се работни облекла и лични предпазни средства.
22. Категорично се забранява влагането на разтворител на етилиран (отровен) бензин.
23. Не се разрешава започване на изолационни работи преди щателно преглеждане техническата изправност на постоянните и временни ел. инсталации и ел. съоръжения по отношение на заземяването и зануляването и сигурността на изолацията на проводниците от правоспособен ел.техник.
24. При работа по силно наклонени над 20о покриви, освен предпазните пояси и въжета, закрепени по сигурен начин, задължително се използват стълби с ширина на степенките не по-малко от 25 см, закрепени по сигурен начин на покривната конструкция. А по плоски и дьгообразни покриви – в краищата да бъдат оградени с охранителен парапет.
25. Ежедневно след свършване на работа всички материали и инвентар на покрива да се събират и застопоряват (привързват) по сигурен начин против издухване, преобръщане и изпадане от височина.
26. Работите по хидроизолациите да се преустановяват и работниците се изтеглят веднага при: поява на вятър, по-силен от 6-та степен, поледица, снеговалеж, дъждовалежи, гръмотевици, мъгла, лошо осветление, при неизправни ел.съоръжения, при извършване на огневи работи в опасната зона.
27. На работници на възраст под 18 години и бригадири на всички основания категорично е забранено да участвуват в тези видове работи.
28. Всички работници по хидроизолации ежегодно да бъдат подлагани на задължителен медицински преглед.
29. При полагане на хидро-, киселиноустойчиви и др. изолации в затворени и полузатворени помещения, съдове, котловани и др. съоръжения предварително да се осигуряват: вентилация – смукателна, нагнетателна или комбинирана; понизително противоексплозивно осветление (по възможност дистанционно разположено); дежурен (наблюдаващ); привързване на работещите се с конопени въжета, привързвани на удобни места за изтегляне; осигурени стълби за слизане и излизане; на всеки 15 минути да се дава почивка.
30. При ползване на нафтотопилки за разтопяване на асфалтобитумите да се спазват специалните противопожарни и по ел.безопасност правила по експлоатация на същите.
31. При полагане на хидроизолации чрез пламъчно залепване с газ пропан-бутан да се спазват строго правилата за противопожарна защита и безопасност на труда.
32. Транспортирането на бутилките с газ пропан-бутан да става като се спазват изискванията за транспорт на бутилки под налягане, като не се допуска търкаляне, удряне, хвърляне и нагряването им.
33. Пренасянето на бутилките до покривите по капиталните стълбища на ръце, вертикалният им транспорт с товарни и товаро-пътнически асансьори е категорично забранено.
34. Преди започване на работа е задължително бутилките да се проверяват за херметичност.
35. Не се допуска каквото и да е прегряване, прегъване или притискане на маркучите с тежки предмети. Самите маркучи да са стандартни – за високо налягане и масло-устойчиви.
36. Забранено е навиването на маркучите около бутилките, тъй като пречат за охлаждането им.
37. Забранено е едновременно грундиране и заваряване на рулонен материал. Заваряването може да се изпълнява 24 часа след полагане на грунда, и след като са взети мерки за проветряване на работното място.
38. Всички действия и манипулации с бутилката като поставянето на дросела и редуцил-вентила и режима на ползване, да се извършва само от обучено лице/притежаващо удостоверение за правоспособност.
39. Работното налягане да не надвишава 2,5 атмосфери. Ако превиши, то регулирането да стане чрез редуцил-вентила.
40. При поява на скреж (признак на замразяване) по повърхността на бутилките е задължително да се прекрати работата до размразяване. Последното да се провежда по установения начин от правоспособно лице, но в никакъв случай чрез подгряване с открит огън.
41. Категорично е забранено извършването на ремонт по бутилките и арматурите от обслужващият персонал. Това да става само в специализираните сервизни предприятия.
42. Когато се ползува пропан-бутан за подгряване или газопламенно залепване при хидроизолации на покриви, котловани, резервоари и др., освен останалите противопожарни средства, да има осигурени на дежурство и пожарогасители с въглероден двуокис.
43. Всички ръководители и работници, прилагащи различните видове технологии на изолации, се допускат на работа само след преминаване на специален курс на теоретическо и практическо обучение с изпит, като се изисква да познават основно и настоящата инструкция.