Инструкция за безопасна експлоатация на колесен трактор без кабина

Внимание! Инструкциите за безопасна работа, които ще намерите тук, са примерни и само дават насоките относно изискванията за безопасност. Възможно е да съдържат технически и езикови неточности, както и да не съответстват на съоръжението, което използвате вие!

Колесни трактори KubotaКолесният трактор е предназначен за извършване на разнообразни земеделски работи при агрегатиране с прикачни, навесни и полунавесни работни машини. Той могат да бъдат използвани за извършване на транспортни и товаро-разтоварни работи, а също така за задвижване на работните органи на различни подвижни и стационарни машини.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машината трябва да бъде използвана, обслужвана и ремонтирана професионално от лица над 18 години, обучени за работа с нея, предварително инструктирани за правилата по здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл Земеделие.Тракторът трябва да бъде използван само по предназначение при условия, посочени в настоящата инструкция. Използването на машината не по предназначение може да доведе до сериозни опасности, замърсяване на околната среда и изключва отговорността на производителя за предизвикани щети по тези причини.

По време на провеждане на операциите от ежедневното обслужване, обърнете особено внимание на:
▲ белези от напукване върху ремъка на вентилатора;
▲ насъбрал се прах около двигателя;
▲ признаци на теч или повредени компоненти от горивната и хидравличната система – тръби, накрайници и връзки;
▲ повредени гуми;
▲ разхлабени връзки.

2. Общи правила за безопасно използване.
▲ Преди да пристъпите към монтаж и работа с трактора се запознайте с инструкцията за експлоатация и указанията на предупредителните символи и надписи, поставени по трактора. Спазването им служи за гарантиране на вашата безопасност.
▲ Стартирането на двигателя да става само от мястото на водача и лостовете за управление са поставени в неутрално положение.
▲ Забранява се работа с неизправен трактор.
▲ Загасете двигателя и извадете контактния ключ преди да започнете ремонтни работи или техническо обслужване.
▲ Забранява се почистването на трактора по време на работа или транспорт.
▲ Преди транспорт повдигнете максимално навесната система и затегнете ограничителните вериги на трактора.
▲ Транспортирайте машината само при добра видимост. Проявявайте особено внимание при разминаване и изпреварване на други транспортни средства. ЗАБРАНЕНО е странични лица да се транспортират върху трактора по време на работа или транспорт.
▲ За избягване на падане от трактора, използвайте предвидените места за ръцете и краката, когато слизате или се качвате на трактора. Пазете стъпалата и платформите чисти.
▲ Всички предпазни устройства на карданния вал трябва да бъдат изправни. Повредените предпазни устройства незабавно се подменят.
▲ Карданният вал се снема или поставя само при изключен ВОМ, изключен двигател и изваден пусков ключ на трактора.
▲ Преди включване на задвижването, се убедете че посоката на въртене е правилно избрана.
▲ Когато в даден момент задвижването чрез ВОМ на машината не е необходимо, винаги да се изключва.
▲ Състоянието на карданния вал да се контролира непрекъснато. Използване на неизправен вал е недопустимо.
▲ Тракторът може да работи само при изправна хидравлична навесна система.
▲ Управлението на лоста на хидравличната система на трактора трябва да става само от мястото на водача на трактора. Не се разрешава работа с лоста от позиция извън трактора.
▲ Извършвайте бавно повдигане, спускане и снемане на работната машина, внимателно без резки движения, след като се убедите, че наоколо няма странични лица или домашни животни.
▲ Забранява се завой на агрегата при разхлабени ограничителни вериги на навесната система на трактора.
▲ Преди да излезете от трактора, спуснете работната машина на земята и изключете двигателя на трактора.
▲ Само при спряно задвижване, спрян двигател и спусната машина на земята може да извършвайте ремонт или почистване на агрегата
▲ Не стоите между трактора и работната машина при включен двигател.
▲ Не се приближавайте към трактора по време на привеждането на работната машина в работно или транспортно положение.

▲ Избягвайте случаен контакт с лоста за смяна на предавките, когато двигателя на трактора работи. Това може да доведе до неочаквано потегляне на трактора.
▲ Не гаси двигателя, докато трактора е в движение.
▲ Преди да напуснете трактора, паркирайте го на равен терен, дръпнете ръчната спирачка, спуснете окаченото оборудване на земята, изключете ВОМ и загасете двигателя.
▲ Не паркирайте трактора на стръмни наклони.
Възможно е шума (нивото на звуково налягане) на работното място да надвиши 85 dB(А). Затова се препоръчва операторите да носят подходящи защитни средства (антифони), когато се работи в условия на високи нива на шум.

▲ Не форсирайте двигателя в затворени помещения без подходяща вентилация. Изпуснатите газове са токсични и могат да причинят смърт.
▲ ВНИМАНИЕ! Вашият трактор може да е опасен и да навреди, както на Вас, така и на хората около Вас, ако се злоупотребява с него или се използва неправилно.
▲ Недопустимо е да се оставят работните машини във вдигнато положение, когато трактора е спрян или е без наблюдение.
▲ Не се движете с агрегата близо до открит огън.
▲ Винаги носете маска и защитно облекло, когато работите с токсични материали. Следвайте инструкциите върху опаковката на химикалите.
▲ ОПАСНОСТ! Вашият трактор може да не е снабден с предпазна рамка. Бъдете внимателни, когато управлявате трактора през врати или работите в ограничени пространства с ниска височина.

Работа с пестициди
▲ Лицата, определени да работят с пестициди, задължително преминават на санитарно-технически инструктаж, на медицински преглед и трябва да имат съответния документ.
▲ Тракторът не е снабден с кабина. При работа с пестициди, задължително се използват специално защитно работно облекло и лични предпазни средства.
▲ По време на работа с пестициди се забранява безусловно употреба на алкохол, а така също пушене и хранене на работното място.
▲ Преди употреба винаги да се прочита етикетът, в които са указани основното предназначение на препарата, дозата, времето за приложение, условията на употреба, смесимостта, отровността, изискването за разпръскване на средството за растителна защита и др.
▲ Да се вземат мерки за опазване на културите, фуражите и водата от замърсяване с пестициди.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.