Инструкция за реда на отпускане, ползване, съхранение и отчитане на лични предпазни средства

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от г-н Красимир Игнатов и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата инструкция се издава във връзка с чл. 284. (1) от Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 26 от 01.04.1986 г.), чл. 10 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр. 124 от 23.12.1997 г.) и чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г.).

2. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

3. „Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

1. При работа с риск за здравето и безопасността, Работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки (наричани по-нататък в Инструкцията лични предпазни средства).

2. Работните места и длъжностите, при които се използват лични предпазни средства се определят в зависимост от тяхната специфика, възможните опасности и извършената оценка на риска.

3. Личните предпазни средства се осигуряват за ползване от работещите по списък, утвърден от Главния директор.

4. Списъкът по предходната точка се обявява пред всички работещи и съдържа видът, сроковете за износване и условията за използването на личните предпазни средства.

5. Личните предпазни средства са краткотрайни активи и се отчитат като материали по установения ред. За тях се води отчетност от материално-отговорните лица за срока на износването им.

6. Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.

7. Работодателят осигурява използването само на изправни лични предпазни средства.

8. Работодателят осигурява условия за съхраняване, почистване, дезинфекция, поддържане и периодично изпитване на личните предпазни средства и специалните работни облекла съгласно изискванията на производителя и изискванията, регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа. Разходите за това са за сметка на Работодателя.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

1 . Работодателят осигурява на работещите обучение и организира демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.

2. Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на Работодателя и производителя.

3. Ръководителят на работата предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства.

4. Личните предпазни средства се използват само по предназначение и в съответствие с инструкциите за всяко работно място.

5. Личните предпазни средства се използват:
– постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
– периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
– аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

6. Личните предпазни средства се дават на работещите в готов вид за ползване, като не се разрешава замяната с парични суми за закупуване на същите.

7. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето, през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство.

8. Личните предпазни средства са предвидени за индивидуално използване. Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени от повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.

9. При необходимост от ползване на повече от едно лично предпазно средство, същите трябва да са съвместими и да имат доказана ефективност срещу съответните опасности.

10. При откриване на неизправности на личните предпазни средства, работещият следва незабавно да уведоми ръководителя.

11. Работeщите са длъжни да използуват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им, и то само по време на работа.
12. Забранява се замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност.
13. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.
14. Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им.
15. Забранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла с изтекъл срок на годност.

16. Всички разходи по доставката и поддържането на личните предпазни средства и специалните работни облекла са за сметка на Работодателя.

17. Носенето и ползването на личните предпазни средства е задължително съгласно утвърдените инструкции за работа и се контролира от преките ръководители и длъжностните лица по здраве и безопасност при работа. Работещите, които са получили такива и не ги ползват при нужда, не се допускат до работа и им се търси дисциплинарна отговорност.

IV. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

1. Личните предпазни средства се предоставят и зачисляват на работещия в деня на постъпване на работа. Срокът на износване започва да тече в деня на зачисляването му.

2. При получаване на личните предпазни средства работещите се обучават за ползването им и за проверка на изправността им.

3. Работещият връща зачислените му лични предпазни средства:
– при прекратяване на трудовото правоотношение;
– при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното лично предпазно средство;
– след приключване на работа в предприятието, когато е работник или служител сключил временен трудов договор.

4. При прекратяване на трудовоправните отношения или при преминаване на друга работа работещият връща на поделението зачислените му за ползване ЛПС, в т.ч. специално работно облекло.

5. След изтичане на срока за износването им, личните предпазни средства, не подлежат на връщане.

6. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият може да задържи предоставените му лични предпазни средства, като заплати стойността до срока на износването им.

7. При повреда или загуба на лични предпазни средства по вина на работещия, преди изтичане на срока на износването им, същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: представител на Комитета по условия на труд, прекия ръководител на работещия, материално-отговорното лице.

8. Ако личните предпазни средства станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работещия, на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от комисията, в който се описват причините за преждевременното износване.

9. Заменянето на определените работни и специални облекла и личните предпазни средства с други не се допуска.

10. На работниците със срочен трудов договор се осигуряват лични предпазни средства по общия ред. След изтичане на срочния трудов договор, работниците могат да го върнат или да ги задържат, като заплатят стойността до срока на износването им.

11. Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно, се определят от Работодателя със заповед.

12. Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходими за гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност.

13. Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. За извършените проверки се съставя протокол.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Инструкция за реда на отпускане, ползване, съхранение и отчитане на лични предпазни средства”

 1. Не е ясно какво става с ЛПС, когато изтече срока на износване.Съгласно правилата те трябва да се върнат. Началника на склада за материали трябва да ги приеме. Но ако те са годни още, какво става?
  -да ги запише отново в личния картон с нов срок на износване или
  – да се дадат нови ЛПС?
  А в наредбата в чл.25 е записано, че ЛПС се водят като краткотрайни активи и се водят на отчет извънсчетоводно за срока на износване!

  Отговор
  • Здравейте,
   Изтичането на срока за износване означава, че съответното ЛПС вече не годно за употреба.
   Възможно е за обувки и облекло да е определен срок и в последствие да се окаже, че те се износват по-бавно. Тогава работодателят може да измени утвърдения съгласно чл. 17 на Наредба 3/2001 г. списък на ЛПС в частта срок на износване. Препоръчително е това да стане след проведени консултации в КУТ/ГУТ.

   Остава въпроса и как съответното лице ще направи преценката, че ЛПС е все още годно. Би било добре да уточните и какви ЛПС имате предвид.

   Текстът на чл. 25 означава, че е необходимо да има отчетност (макар и извънсчетоводна), т.е. писмени документи, свързани с предоставянето на ЛПС.

   Отговор
 2. Трябва ли да си заявя за закупуване ЛПС, ако е изтекъл срокът им на годност, или това е задължение на работодателя?

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят има задължение да осигурява периодични проверки, но и Вие като работещ имате задължение да уведомите своя ръководител, длъжностното лице по БЗР или друго лице определено от работодателя, че използваното от Вас ЛПС е с изтекъл срок на годност.

   В тази връзка, ако във фирмен документ е отбелязано, че при констатиране на изтекъл срок на годност, Вие трябва да заявите ново ЛПС към определено от работодателя лице (т.е. това е начина на уведомяване) – това е Ваше задължение.

   Ако не съм разбрала правилно въпроса Ви, то моля да поясните какво имате предвид.

   Отговор